ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 3

<< ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 3 >>
1 Thessalonians 3 Greek NT: Wescott-Hort Transliterated
 

1 dio mēketi stegontes eudokēsamen kataleiphthēnai en athēnais monoi 2 kai epempsamen timotheon ton adelphon ēmōn kai diakonon tou theou en tō euangeliō tou christou eis to stērixai umas kai parakalesai uper tēs pisteōs umōn 3 to mēdena sainesthai en tais thlipsesin tautais autoi gar oidate oti eis touto keimetha 4 kai gar ote pros umas ēmen proelegomen umin oti mellomen thlibesthai kathōs kai egeneto kai oidate 5 dia touto kagō mēketi stegōn epempsa eis to gnōnai tēn pistin umōn mē pōs epeirasen umas o peirazōn kai eis kenon genētai o kopos ēmōn

6 arti de elthontos timotheou pros ēmas aph umōn kai euangelisamenou ēmin tēn pistin kai tēn agapēn umōn kai oti echete mneian ēmōn agathēn pantote epipothountes ēmas idein kathaper kai ēmeis umas 7 dia touto pareklēthēmen adelphoi eph umin epi pasē tē anankē kai thlipsei ēmōn dia tēs umōn pisteōs 8 oti nun zōmen ean umeis stēkete en kuriō 9 tina gar eucharistian dunametha tō theō antapodounai peri umōn epi pasē tē chara ē chairomen di umas emprosthen tou theou ēmōn 10 nuktos kai ēmeras uper ekperissou deomenoi eis to idein umōn to prosōpon kai katartisai ta usterēmata tēs pisteōs umōn

11 autos de o theos kai patēr ēmōn kai o kurios ēmōn iēsous kateuthunai tēn odon ēmōn pros umas 12 umas de o kurios pleonasai kai perisseusai tē agapē eis allēlous kai eis pantas kathaper kai ēmeis eis umas 13 eis to stērixai umōn tas kardias amemptous en agiōsunē emprosthen tou theou kai patros ēmōn en tē parousia tou kuriou ēmōn iēsou meta pantōn tōn agiōn autou


<< 1 Thessalonians 3 >>
The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort). Transliterated public domain text at ccel.org.

Biblos.com Online Bible