PROS THESSALONIKEIS A΄ 3
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1dio mēketi stegontes eudokēsamen kataleiphthēnai en athēnais monoi 2kai epempsamen timotheon ton adelphon ēmōn kai diakonon tou theou en tō euangeliō tou christou eis to stērixai umas kai parakalesai uper tēs pisteōs umōn 3to mēdena sainesthai en tais thlipsesin tautais autoi gar oidate oti eis touto keimetha 4kai gar ote pros umas ēmen proelegomen umin oti mellomen thlibesthai kathōs kai egeneto kai oidate 5dia touto kagō mēketi stegōn epempsa eis to gnōnai tēn pistin umōn mē pōs epeirasen umas o peirazōn kai eis kenon genētai o kopos ēmōn

6arti de elthontos timotheou pros ēmas aph umōn kai euangelisamenou ēmin tēn pistin kai tēn agapēn umōn kai oti echete mneian ēmōn agathēn pantote epipothountes ēmas idein kathaper kai ēmeis umas 7dia touto pareklēthēmen adelphoi eph umin epi pasē tē anankē kai thlipsei ēmōn dia tēs umōn pisteōs 8oti nun zōmen ean umeis stēkete en kuriō 9tina gar eucharistian dunametha tō theō antapodounai peri umōn epi pasē tē chara ē chairomen di umas emprosthen tou theou ēmōn 10nuktos kai ēmeras uper ekperissou deomenoi eis to idein umōn to prosōpon kai katartisai ta usterēmata tēs pisteōs umōn

11autos de o theos kai patēr ēmōn kai o kurios ēmōn iēsous kateuthunai tēn odon ēmōn pros umas 12umas de o kurios pleonasai kai perisseusai tē agapē eis allēlous kai eis pantas kathaper kai ēmeis eis umas 13eis to stērixai umōn tas kardias amemptous en agiōsunē emprosthen tou theou kai patros ēmōn en tē parousia tou kuriou ēmōn iēsou meta pantōn tōn agiōn autou

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page