PROS THESSALONIKEIS A΄ 2
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1autoi gar oidate adelphoi tēn eisodon ēmōn tēn pros umas oti ou kenē gegonen 2alla propathontes kai ubristhentes kathōs oidate en philippois eparrēsiasametha en tō theō ēmōn lalēsai pros umas to euangelion tou theou en pollō agōni 3ē gar paraklēsis ēmōn ouk ek planēs oude ex akatharsias oude en dolō 4alla kathōs dedokimasmetha upo tou theou pisteuthēnai to euangelion outōs laloumen ouch ōs anthrōpois areskontes alla theō tō dokimazonti tas kardias ēmōn 5oute gar pote en logō kolakeias egenēthēmen kathōs oidate oute prophasei pleonexias theos martus 6oute zētountes ex anthrōpōn doxan oute aph umōn oute ap allōn 7dunamenoi en barei einai ōs christou apostoloi alla egenēthēmen nēpioi en mesō umōn ōs ean trophos thalpē ta eautēs tekna 8outōs omeiromenoi umōn eudokoumen metadounai umin ou monon to euangelion tou theou alla kai tas eautōn psuchas dioti agapētoi ēmin egenēthēte

9mnēmoneuete gar adelphoi ton kopon ēmōn kai ton mochthon nuktos kai ēmeras ergazomenoi pros to mē epibarēsai tina umōn ekēruxamen eis umas to euangelion tou theou 10umeis martures kai o theos ōs osiōs kai dikaiōs kai amemptōs umin tois pisteuousin egenēthēmen 11kathaper oidate ōs ena ekaston umōn ōs patēr tekna eautou 12parakalountes umas kai paramuthoumenoi kai marturomenoi eis to peripatein umas axiōs tou theou tou kalountos umas eis tēn eautou basileian kai doxan

13kai dia touto kai ēmeis eucharistoumen tō theō adialeiptōs oti paralabontes logon akoēs par ēmōn tou theou edexasthe ou logon anthrōpōn alla kathōs alēthōs estin logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin 14umeis gar mimētai egenēthēte adelphoi tōn ekklēsiōn tou theou tōn ousōn en tē ioudaia en christō iēsou oti ta auta epathete kai umeis upo tōn idiōn sumphuletōn kathōs kai autoi upo tōn ioudaiōn 15tōn kai ton kurion apokteinantōn iēsoun kai tous prophētas kai ēmas ekdiōxantōn kai theō mē areskontōn kai pasin anthrōpois enantiōn 16kōluontōn ēmas tois ethnesin lalēsai ina sōthōsin eis to anaplērōsai autōn tas amartias pantote ephthasen de ep autous ē orgē eis telos

17ēmeis de adelphoi aporphanisthentes aph umōn pros kairon ōras prosōpō ou kardia perissoterōs espoudasamen to prosōpon umōn idein en pollē epithumia 18dioti ēthelēsamen elthein pros umas egō men paulos kai apax kai dis kai enekopsen ēmas o satanas 19tis gar ēmōn elpis ē chara ē stephanos kauchēseōs ē ouchi kai umeis emprosthen tou kuriou ēmōn iēsou en tē autou parousia 20umeis gar este ē doxa ēmōn kai ē chara

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 Thessalonians 1
Top of Page
Top of Page