Xuaát EÂ-díp-toâ Kyù 25
Vietnamese
1Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên đặng họ dâng lễ vật cho ta; các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dâng cho. 3Nầy là lễ vật các ngươi sẽ nhận lấy của họ: vàng, bạc, và đồng; 4chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, 5da cá nược, cây si-tim, 6dầu thắp, hương liệu đặng làm dầu xức và hương, 7bích ngọc cùng các thứ ngọc khác để gắn vào ê-phót và bảng đeo ngực. 8Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. 9Hãy làm điều đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi.

10Vậy, chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây si-tim; bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi, và bề cao cũng một thước rưỡi, 11lấy vàng ròng bọc trong, bọc ngoài, và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. 12Ngươi cũng hãy đúc bốn khoen bằng vàng để tại bốn góc hòm: hai cái bên hông nầy, hai cái bên hông kia, 13cùng làm hai cây đòn bằng cây si-tim, bọc vàng; 14rồi lòn đòn vào khoen hai bên hông hòm, để dùng đòn khiêng hòm. 15Ðòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. 16Ngươi hãy cất vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho.

17Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi. 18Lại làm hai tượng chê-ru-bin bằng vàng giát mỏng, để hai đầu nắp thi ân, 19ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia. 20Hai chê-ru-bin sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. 21Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. 22Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.

23Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn bằng cây si-tim; bề dài hai thước, bề ngang một thước, và bề cao một thước rưỡi, 24bọc bằng vàng ròng, và chạy một đường viền chung quanh; 25rồi lên be cho tứ vi bàn, cao chừng bốn ngón tay và chạy cho be một đường viền vàng. 26Lại đúc bốn cái khoen vàng, tra vào bốn góc nơi chân bàn. 27Khoen sẽ ở gần be, để xỏ đòn khiêng bàn. 28Ngươi hãy chuốt đòn bằng cây si-tim, bọc vàng, rồi người ta sẽ dùng khiêng bàn đó. 29Lại hãy lấy vàng ròng mà làm dĩa, chén, chậu, và ly đặng dùng làm lễ quán. 30Trên bàn ngươi sẽ để bánh trần thiết cho có luôn luôn trước mặt ta.

31Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giát. 32Hai bên thân đèn sẽ có sáu nhánh nứt ra, hạ nhánh ở bên nầy và ba nhánh ở bên kia. 33Trong sáu nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có ba cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. 34Trên thân chân đèn, lại cũng sẽ có bốn cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa. 35Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi hai nhánh thì dưới có một cái bầu. 36Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giát. 37Ngươi cũng hãy làm bảy cái thếp đèn, đặng hễ khi thắp thì chiếu trước chân đèn. 38Kéo bắt tim cùng đồ đựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. 39Người ta sẽ dùng một ta lâng vàng ròng làm chân đèn nầy và các đồ phụ tùng của chân đèn. 40Vậy, ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi.The 1934 Vietnamese Bible -- Published without a copyright statement. -- The Bible Text is PUBLIC DOMAIN -- Text supplied by Mr. Phien Nguyen of Hollywood, Florida -- 1.4 - Modifications by Nguyen Ly

Bible Hub

Exodus 24
Top of Page
Top of Page