Titus 3
Uma New Testament
1Popokiwoii-ra to Kristen to hi retu-ra bona mengkoru-ra hi topoparenta pai' hi totu'a ngata. Kana ratuku' hawa' topoparenta pai' sadia mpobago hawe'ea pobago to lompe'. 2Neo' metuntui', neo' momehono'. Kana rapaka'olu kehi-ra, pai' rapakadingki' oa' nono-ra hi hawe'ea tauna. 3Apa' owi-e, mobengi wo'o-pidi-tawo nono-ta, uma ta'incai ohea to makono hilou hi Pue' Ala, tatiboki Atura-na. Katuwu' -ta owi-le nakuasai kahinaa nono to dada'a pai' kagoea' dunia' to uma lompe'. Dada'a nono-ta, mohingi' -ta hi doo, mohuku' pai' momepokahuku' -ta-wadi. 4Aga nau' hewa toe kadada'a kehi-ta, Alata'ala mpoka'ahi' -ta pai' napopohiloi-tamo kalompe' nono-na hi kanahore-ta ngkai huku' jeko' -ta. 5 6Napa pai' nahore-ta ngkai huku' jeko' -ta toe-e? Ba nahore-ta apa' monoa' kehi-ta? Bela-hawo. Nahore-ta toe, muntu' ngkai kalompe' nono-na moto-hawo. Yesus Kristus mate mpotolo' jeko' -ta jadi' Magau' Tompohore-ta, alaa-na Alata'ala mpowai' -tamo Inoha' Tomoroli', to uma mowo kabohe kuasa-na hi rala nono-ta. Hante kuasa Inoha' Tomoroli' toe, nabohoi' -tamo ngkai jeko' -ta, nawai' -ta katuwua' to bo'u pai' nono to bo'u. 7Patuju-na Alata'ala mpobabehi toe, bona ngkai kabula rala-na napomonoa' -tamo hi poncilo-na, duu' -na mporata-ta katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na, hewa to najanci hi hawe'ea tauna to napo'ana'. 8Makono-hanale lolita toe-e we'i. Toe pai' kuperapi' bona nupomotede' mpu'u lolita-nu mpakanoto hawe'ea tudui' toe hi ompi' -ompi' to mepangala' -mi hi Alata'ala, bona tida-ra mpobabehi gau' to lompe'. Tudui' toe-mi to lompe', pai' to mokalaua hi manusia'. 9Ria wo'o tauna to ntora momebaro pai' momehono' -wadi, mpomehonoi' atura agama Yahudi ba tutura po'ompi'. Neo' -pi nupiliu-ra metudui'. Pelelii' lau-mi pomehonoa' to rabehi-behi tauna to wojo tetura. Apa' uma ria rasi' -na pai' uma ria kalaua-na. 10Ane ria tauna to mpobabehi pogaaa' hi ompi' -ompi' hampepangalaa' -ta, tanee' -ra nte hangkani ba rongkani. Ane uma oa' rabahakai, neo' -pi nupiliu-ra mpotudui' ntodea. 11Apa' monoa' -mi nu'inca: tauna to hewa toe, tungkai' meleli' -ra ngkai tudui' to makono. Mpohuku' woto-ra moto-ramo-rawo hante jeko' -ra to ratungkai' toe.

12Ane rata-ipi Artemas ba Tikhikus to kusuro tilou, nupari-pari tumai mpohirua' -ka hi ngata Nikopolis, apa' patuju-ku tida hi ria-a mpai' nto'u tempo lengi'. 13Ane Zenas, guru Atura Musa tetui, pai' Apolos, kuperapi' bona nipope'ongko' lompe' -ra, bona uma ria kakuraa' -ra hi pomakoa' -ra. 14Ompi' -ompi' hampepangalaa' -ta kana tida oa' mpobago bago to lompe', bona mporata-ra kaparaluua eo-eo-na, nee-neo' mpai' uma ria kalaua tuwu' -ra.

15Wori' tabe ngkai hawe'ea doo-ku to hi rehe'i. Parata wo'o-kaka-kaiwo tabe-kai hi bale-bale hampepangalaa' -kai hi retu. Pue' mpogane' -koi omea.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Titus 2
Top of Page
Top of Page