Titus 3:8
New International Version
This is a trustworthy saying. And I want you to stress these things, so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone.

New Living Translation
This is a trustworthy saying, and I want you to insist on these teachings so that all who trust in God will devote themselves to doing good. These teachings are good and beneficial for everyone.

English Standard Version
The saying is trustworthy, and I want you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for people.

Berean Study Bible
This saying is trustworthy. And I want you to emphasize these things, so that those who have believed God will take care to devote themselves to good deeds. These things are excellent and profitable for the people.

New American Standard Bible
This is a trustworthy statement; and concerning these things I want you to speak confidently, so that those who have believed God will be careful to engage in good deeds. These things are good and profitable for men.

King James Bible
This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.

Holman Christian Standard Bible
This saying is trustworthy. I want you to insist on these things, so that those who have believed God might be careful to devote themselves to good works. These are good and profitable for everyone.

International Standard Version
This saying is trustworthy. I want you to insist on these things, so that those who have put their faith in God may devote themselves to good actions. These things are good and helpful to other people.

NET Bible
This saying is trustworthy, and I want you to insist on such truths, so that those who have placed their faith in God may be intent on engaging in good works. These things are good and beneficial for all people.

Aramaic Bible in Plain English
But the saying is trustworthy, and I want you also to be assuring them in these things, that they who have believed in God would be concerned to cultivate good works, for these things are good and beneficial for the children of men.

GOD'S WORD® Translation
This is a statement that can be trusted. I want you to insist on these things so that those who believe in God can concentrate on setting an example by doing good things. This is good and helps other people.

Jubilee Bible 2000
The Word is faithful, and I desire that thou affirm this constantly, that those who have believed God might be careful to conduct themselves in good works. This is good and profitable unto men.

King James 2000 Bible
This is a faithful saying, and these things I desire that you affirm constantly, that they who have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.

American King James Version
This is a faithful saying, and these things I will that you affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men.

American Standard Version
Faithful is the saying, and concerning these things I desire that thou affirm confidently, to the end that they who have believed God may be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men:

Douay-Rheims Bible
It is a faithful saying: and these things I will have thee affirm constantly: that they, who believe in God, may be careful to excel in good works. These things are good and profitable unto men.

Darby Bible Translation
The word [is] faithful, and I desire that thou insist strenuously on these things, that they who have believed God may take care to pay diligent attention to good works. These things are good and profitable to men.

English Revised Version
Faithful is the saying, and concerning these things I will that thou affirm confidently, to the end that they which have believed God may be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men:

Webster's Bible Translation
This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they who have believed in God may be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men.

Weymouth New Testament
This is a faithful saying, and on these various points I would have you insist strenuously, in order that those who have their faith fixed on God may be careful to set an example of good actions. For these are not only good in themselves, but are also useful to mankind.

World English Bible
This saying is faithful, and concerning these things I desire that you affirm confidently, so that those who have believed God may be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men;

Young's Literal Translation
Stedfast is the word; and concerning these things I counsel thee to affirm fully, that they may be thoughtful, to be leading in good works -- who have believed God; these are the good and profitable things to men,

Titus 3:8 Afrikaans PWL
Dit is ’n vertrouenswaardige boodskap en ek wil hê dat jy hulle van hierdie dinge sal verseker sodat die wat in God vertrou, ernstig kan wees om goeie werke te ontwikkel; hierdie dinge is goed en voordelig vir die mense,

Titi 3:8 Albanian
Kjo fjalë është e sigurt, dhe dua që ti të pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë besuar në Perëndinë të kujdesen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit.

ﺗﻴﻄﺲ 3:8 Arabic: Smith & Van Dyke
صادقة هي الكلمة. واريد ان تقرر هذه الامور لكي يهتم الذين آمنوا بالله ان يمارسوا اعمالا حسنة. فان هذه الامور هي الحسنة والنافعة للناس.

ՏԻՏՈՍ 3:8 Armenian (Western): NT
Այս խօսքը վստահելի է, եւ կը փափաքիմ որ պնդես այս բաներուն վրայ, որպէսզի Աստուծոյ հաւատացողները ճիգ թափեն մատակարար ըլլալու բարի գործերու. այս բաները բարի են, ու մարդոց օգտակար:

Titegana. 3:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hitz segura duc haur, eta gauça hauc nahi diat affirma ditzán, artha dutençát obra onén entretenitzera Iaincoa sinhetsi dutenéc: huná, guiçonen on eta probetchutaco diraden gauçác.

Dyr Titz 3:8 Bavarian
Dös allss ist gwißlich waar; und i will, däßst dyrfür eintritst, dyrmit si allsand, wo zo n Gotsglaaubn kemmen seind, aau wirklich müe'nd, dös Guete z tuen. Yso ghoert s und ist s für alle Menschn nutzsam.

Тит 3:8 Bulgarian
Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這話是信實的。我希望你強調這些事,好讓那些信了神的人專心投入美好的工作;這些事對人是好事,是有益處的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
这话是信实的。我希望你强调这些事,好让那些信了神的人专心投入美好的工作;这些事对人是好事,是有益处的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這話是可信的。我也願你把這些事切切實實地講明,使那些已信神的人留心做正經事業。這都是美事,並且於人有益。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实地讲明,使那些已信神的人留心做正经事业。这都是美事,并且于人有益。

提 多 書 3:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 話 是 可 信 的 。 我 也 願 你 把 這 些 事 切 切 實 實 的 講 明 , 使 那 些 已 信 神 的 人 留 心 做 正 經 事 業 ( 或 作 : 留 心 行 善 ) 。 這 都 是 美 事 , 並 且 與 人 有 益 。

提 多 書 3:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 话 是 可 信 的 。 我 也 愿 你 把 这 些 事 切 切 实 实 的 讲 明 , 使 那 些 已 信 神 的 人 留 心 做 正 经 事 业 ( 或 作 : 留 心 行 善 ) 。 这 都 是 美 事 , 并 且 与 人 有 益 。

Poslanica Titu 3:8 Croatian Bible
Vjerodostojna je ovo riječ i hoću da to uporno tvrdiš te da oni koji su povjerovali Bogu uznastoje prednjačiti dobrim djelima. To je dobro i korisno ljudima.

Titovi 3:8 Czech BKR
Věrnáť jest řeč tato, a chciť, abys těch věcí potvrzoval, ať se snaží v dobrých skutcích předčiti všickni, kteříž uvěřili Bohu. A toť jsou ty věci dobré, i lidem užitečné.

Titus 3:8 Danish
Den Tale er troværdig, og derom vil jeg, at du skal forsikre dem, for at de, som ere komne til Tro paa Gud, skulle lægge Vind paa at øve gode Gerninger. Dette er Menneskene godt og nyttigt.

Titus 3:8 Dutch Staten Vertaling
Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.

Nestle Greek New Testament 1904
Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες Θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·

Westcott and Hort 1881
Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. Ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. Ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·

RP Byzantine Majority Text 2005
Πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. Tαῦτά ἐστιν τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·

Greek Orthodox Church 1904
Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·

Tischendorf 8th Edition
πιστός ὁ λόγος καί περί οὗτος βούλομαι σύ διαβεβαιόομαι ἵνα φροντίζω καλός ἔργον προΐστημι ὁ πιστεύω θεός οὗτος εἰμί καλός καί ὠφέλιμος ὁ ἄνθρωπος

Scrivener's Textus Receptus 1894
πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·

Stephanus Textus Receptus 1550
Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ θεῷ· ταῦτά ἐστιν τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
πιστος ο λογος και περι τουτων βουλομαι σε διαβεβαιουσθαι ινα φροντιζωσιν καλων εργων προιστασθαι οι πεπιστευκοτες θεω ταυτα εστιν καλα και ωφελιμα τοις ανθρωποις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
πιστος ο λογος και περι τουτων βουλομαι σε διαβεβαιουσθαι ινα φροντιζωσιν καλων εργων προιστασθαι οι πεπιστευκοτες θεω ταυτα εστιν καλα και ωφελιμα τοις ανθρωποις

Stephanus Textus Receptus 1550
πιστος ο λογος και περι τουτων βουλομαι σε διαβεβαιουσθαι ινα φροντιζωσιν καλων εργων προιστασθαι οι πεπιστευκοτες τω θεω ταυτα εστιν τα καλα και ωφελιμα τοις ανθρωποις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
πιστος ο λογος, και περι τουτων βουλομαι σε διαβεβαιουσθαι, ινα φροντιζωσι καλων εργων προιστασθαι οι πεπιστευκοτες τω Θεω. ταυτα εστι τα καλα και ωφελιμα τοις ανθρωποις·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
πιστος ο λογος και περι τουτων βουλομαι σε διαβεβαιουσθαι ινα φροντιζωσιν καλων εργων προιστασθαι οι πεπιστευκοτες θεω ταυτα εστιν τα καλα και ωφελιμα τοις ανθρωποις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
πιστος ο λογος και περι τουτων βουλομαι σε διαβεβαιουσθαι ινα φροντιζωσιν καλων εργων προιστασθαι οι πεπιστευκοτες θεω ταυτα εστιν καλα και ωφελιμα τοις ανθρωποις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Pistos ho logos, kai peri toutōn boulomai se diabebaiousthai, hina phrontizōsin kalōn ergōn proistasthai hoi pepisteukotes Theō. tauta estin kala kai ōphelima tois anthrōpois;

Pistos ho logos, kai peri touton boulomai se diabebaiousthai, hina phrontizosin kalon ergon proistasthai hoi pepisteukotes Theo. tauta estin kala kai ophelima tois anthropois;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Pistos ho logos, kai peri toutōn boulomai se diabebaiousthai, hina phrontizōsin kalōn ergōn proistasthai hoi pepisteukotes theō. Tauta estin kala kai ōphelima tois anthrōpois;

Pistos ho logos, kai peri touton boulomai se diabebaiousthai, hina phrontizosin kalon ergon proistasthai hoi pepisteukotes theo. Tauta estin kala kai ophelima tois anthropois;

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
pistos o logos kai peri toutōn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizōsin kalōn ergōn proistasthai oi pepisteukotes theō tauta estin kala kai ōphelima tois anthrōpois

pistos o logos kai peri toutOn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizOsin kalOn ergOn proistasthai oi pepisteukotes theO tauta estin kala kai Ophelima tois anthrOpois

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
pistos o logos kai peri toutōn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizōsin kalōn ergōn proistasthai oi pepisteukotes theō tauta estin ta kala kai ōphelima tois anthrōpois

pistos o logos kai peri toutOn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizOsin kalOn ergOn proistasthai oi pepisteukotes theO tauta estin ta kala kai Ophelima tois anthrOpois

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
pistos o logos kai peri toutōn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizōsin kalōn ergōn proistasthai oi pepisteukotes tō theō tauta estin ta kala kai ōphelima tois anthrōpois

pistos o logos kai peri toutOn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizOsin kalOn ergOn proistasthai oi pepisteukotes tO theO tauta estin ta kala kai Ophelima tois anthrOpois

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
pistos o logos kai peri toutōn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizōsin kalōn ergōn proistasthai oi pepisteukotes tō theō tauta estin ta kala kai ōphelima tois anthrōpois

pistos o logos kai peri toutOn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizOsin kalOn ergOn proistasthai oi pepisteukotes tO theO tauta estin ta kala kai Ophelima tois anthrOpois

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:8 Westcott/Hort - Transliterated
pistos o logos kai peri toutōn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizōsin kalōn ergōn proistasthai oi pepisteukotes theō tauta estin kala kai ōphelima tois anthrōpois

pistos o logos kai peri toutOn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizOsin kalOn ergOn proistasthai oi pepisteukotes theO tauta estin kala kai Ophelima tois anthrOpois

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
pistos o logos kai peri toutōn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizōsin kalōn ergōn proistasthai oi pepisteukotes theō tauta estin kala kai ōphelima tois anthrōpois

pistos o logos kai peri toutOn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizOsin kalOn ergOn proistasthai oi pepisteukotes theO tauta estin kala kai Ophelima tois anthrOpois

Titushoz 3:8 Hungarian: Karoli
Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erõsítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elõljárni azok, a kik Istenben hívõkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek;

Al Tito 3:8 Esperanto
Fidinda estas la diro, kaj mi volas, ke pri tio vi atestadu kun certeco, por ke tiuj, kiuj ekkredis al Dio, zorgu pri bonaj faroj. Tiuj aferoj estas bonaj kaj utilaj al la homoj;

Kirje Titukselle 3:8 Finnish: Bible (1776)
Tämä on totinen sana ja näitä minä tahdon sinun vahvasti opettaman, että ne, jotka Jumalan päälle uskoneet ovat, ahkeroitsisivat hyvissä töissä muiden edellä käydä: nämät ovat ihmisille hyvät ja tarpeelliset.

Tite 3:8 French: Darby
Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes sur ces choses, afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à etre les premiers dans les bonnes oeuvres: ces choses sont bonnes et utiles aux hommes.

Tite 3:8 French: Louis Segond (1910)
Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes.

Tite 3:8 French: Martin (1744)
Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, aient soin les premiers de s'appliquer aux bonnes œuvres; voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes.

Titus 3:8 German: Modernized
Das ist je gewißlich wahr. Solches will ich, daß du fest lehrest, auf daß die, so an Gott gläubig sind worden, in einem Stand guter Werke funden werden. Solches ist gut und nütze den Menschen.

Titus 3:8 German: Luther (1912)
Das ist gewißlich wahr; solches will ich, daß du fest lehrest, auf daß die, so an Gott gläubig geworden sind, in einem Stand guter Werke gefunden werden. Solches ist gut und nütze den Menschen.

Titus 3:8 German: Textbibel (1899)
Bewährt ist das Wort, und darüber wünsche ich sollst du festes Zeugnis geben, damit, die zum Glauben an Gott gekommen, sich befleißigen gute Werke zu treiben; das ist gut und nützlich für die Menschen.

Tito 3:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
Certa è questa parola, e queste cose voglio che tu affermi con forza, affinché quelli che han creduto a Dio abbiano cura di attendere a buone opere. Queste cose sono buone ed utili agli uomini.

Tito 3:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Certa è questa parola, e queste cose voglio che tu affermi; acciocchè coloro che hanno creduto a Dio abbiano cura d’attendere a buone opere. Queste sono le cose buone ed utili agli uomini.

TITUS 3:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sungguhlah perkataan itu; maka kehendakku: Engkau menguatkan segala perkara itu, supaya orang, yang sudah percaya akan Allah itu, berusaha mengerjakan segala kebajikan. Segala perkara itu baik dan berfaedah kepada manusia.

Titus 3:8 Kabyle: NT
Awal-agi ț-țideț yerna bɣiɣ a d tesmektayeḍ ayagi kull-as iwakken wid yumnen s Ṛebbi, ad xeddmen anagar ayen yelhan, d ayagi kan i gelhan yerna yeṣleḥ i yemdanen !

디도서 3:8 Korean
이 말이 미쁘도다 원컨대 네가 이 여러 것에 대하여 굳세게 말하라 이는 하나님을 믿는 자들로 하여금 조심하여 선한 일을 힘쓰게 하려 함이라 이것은 아름다우며 사람들에게 유익하니라

Titum 3:8 Latin: Vulgata Clementina
Fidelis sermo est : et de his volo te confirmare : ut curent bonis operibus præesse qui credunt Deo. Hæc sunt bona, et utilia hominibus.

Titam 3:8 Latvian New Testament
Šis ir patiess vārds; un es gribu, ka tu to apstiprinātu, lai tie, kas uz Dievu tic, censtos darīt labus darbus. Tas cilvēkiem ir labi un derīgi.

Laiðkas Titui 3:8 Lithuanian
Tai patikimas žodis. Ir aš noriu, kad tu nuolatos pabrėžtum šiuos dalykus, kad patikėjusieji Dievu rūpintųsi paremti gerus darbus. Tai gera ir naudinga žmonėms.

Titus 3:8 Maori
He korero pono tenei; e mea ana hoki ahau kia kaha tau kauwhau i enei mea, kia mahara ai te hunga kua whakapono ki te Atua ki te mahi i nga mahi pai. Ko nga mea enei e ataahua ana, e whai pai ana mo nga tangata.

Titus 3:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene;

Tito 3:8 Spanish: La Biblia de las Américas
Palabra fiel es ésta , y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres.

Tito 3:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Palabra fiel es ésta ; y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza (confianza), para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres.

Tito 3:8 Spanish: Reina Valera Gómez
Palabra fiel es ésta, y estas cosas quiero que afirmes constantemente, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.

Tito 3:8 Spanish: Reina Valera 1909
Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen á Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles á los hombres.

Tito 3:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
La palabra es fiel, y esto quiero que afirmes que los que creen a Dios procuren conducirse en buenas obras. Esto es lo bueno y útil a los hombres.

Tito 3:8 Bíblia King James Atualizada Português
Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que crêem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade.

Tito 3:8 Portugese Bible
Fiel é esta palavra, e quero que a proclames com firmeza para que os que crêm em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens.   

Tit 3:8 Romanian: Cornilescu
Adevărat este cuvîntul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentruca cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei dintîi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni!

К Титу 3:8 Russian: Synodal Translation (1876)
Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал осем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам.

К Титу 3:8 Russian koi8r
Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам.

Titus 3:8 Shuar New Testament
Nuka ti nekasaiti. Tuma asamtai Y·san umirkarmia nu, pΘnker T·ratniun tuke wakerukarat tusam tuke jintinki Wetß. Wi Tφmiajna nu, pΘnker asamtai, Ashφ aents nuna nekaatniun atsumainiawai.

Titusbrevet 3:8 Swedish (1917)
Detta är ett fast ord, och jag vill att du med kraft vittnar härom, för att de som sätta tro till Gud må beflita sig om att rätt utöva goda gärningar. Sådant är gott och gagneligt för människorna.

Tito 3:8 Swahili NT
Jambo hili ni kweli. Ninakutaka uyatilie mkazo mambo haya, ili wale wanaomwamini Mungu, wawe na hamu ya kuutumia wakati wao katika kutenda mema, ambayo ni mambo mazuri na ya manufaa kwa watu.

Kay Tito 3:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Tapat ang pasabi, at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala, upang ang mga nagsisipanampalataya sa Dios ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao:

Širawt ta iktab Bulǝs i Titǝs 3:8 Tawallamat Tamajaq NT
Arat wa imos awal illikanan, amaran areɣ a daɣ-as tǝdgǝza fǝl ad awǝy adi s aytedan win ǝzzǝgzannen ǝs Mǝššina ad sǝggǝtǝkken daɣ igi ǝn mazalan win olaɣnen. Arat da da wa olaɣan, tǝh-ay tǝnfa y aytedan.

ทิตัส 3:8 Thai: from KJV
คำนี้เป็นคำสัตย์จริง ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้ เพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตส่าห์กระทำการดี การเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง

Titus 3:8 Turkish
Bu güvenilir bir sözdür. Tanrıya iman etmiş olanların, kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum. Bunlar insan için iyi ve yararlıdır.

Тит 3:8 Ukrainian: NT
Вірне слово, і хочу, щоб про се ти впевняв, щоб котрі увірували в Бога, старались пильнувати добрих дїл. Добре воно і користне людям.

Titus 3:8 Uma New Testament
Makono-hanale lolita toe-e we'i. Toe pai' kuperapi' bona nupomotede' mpu'u lolita-nu mpakanoto hawe'ea tudui' toe hi ompi' -ompi' to mepangala' -mi hi Alata'ala, bona tida-ra mpobabehi gau' to lompe'. Tudui' toe-mi to lompe', pai' to mokalaua hi manusia'.

Tít 3:8 Vietnamese (1934)
Lời nầy là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Ðức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người.

Titus 3:7
Top of Page
Top of Page