PROS TITON 3
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1upomimnēske autous archais exousiais upotassesthai peitharchein pros pan ergon agathon etoimous einai 2mēdena blasphēmein amachous einai epieikeis pasan endeiknumenous prautēta pros pantas anthrōpous

3ēmen gar pote kai ēmeis anoētoi apeitheis planōmenoi douleuontes epithumiais kai ēdonais poikilais en kakia kai phthonō diagontes stugētoi misountes allēlous 4ote de ē chrēstotēs kai ē philanthrōpia epephanē tou sōtēros ēmōn theou 5ouk ex ergōn tōn en dikaiosunē a epoiēsamen ēmeis alla kata to autou eleos esōsen ēmas dia loutrou palingenesias kai anakainōseōs pneumatos agiou 6ou execheen eph ēmas plousiōs dia iēsou christou tou sōtēros ēmōn 7ina dikaiōthentes tē ekeinou chariti klēronomoi genēthōmen kat elpida zōēs aiōniou 8pistos o logos kai peri toutōn boulomai se diabebaiousthai ina phrontizōsin kalōn ergōn proistasthai oi pepisteukotes theō tauta estin kala kai ōphelima tois anthrōpois

9mōras de zētēseis kai genealogias kai erin kai machas nomikas periistaso eisin gar anōpheleis kai mataioi 10airetikon anthrōpon meta mian kai deuteran nouthesian paraitou 11eidōs oti exestraptai o toioutos kai amartanei ōn autokatakritos

12otan pempsō arteman pros se ē tuchikon spoudason elthein pros me eis nikopolin ekei gar kekrika paracheimasai 13zēnan ton nomikon kai apollōn spoudaiōs propempson ina mēden autois leipē 14manthanetōsan de kai oi ēmeteroi kalōn ergōn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mē ōsin akarpoi

15aspazontai se oi met emou pantes aspasai tous philountas ēmas en pistei ē charis meta pantōn umōn

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Titus 2
Top of Page
Top of Page