PROS TITON 2
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1su de lalei a prepei tē ugiainousē didaskalia 2presbutas nēphalious einai semnous sōphronas ugiainontas tē pistei tē agapē tē upomonē

3presbutidas ōsautōs en katastēmati ieroprepeis mē diabolous mēde oinō pollō dedoulōmenas kalodidaskalous 4ina sōphronizōsin tas neas philandrous einai philoteknous 5sōphronas agnas oikourgous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mē o logos tou theou blasphēmētai

6tous neōterous ōsautōs parakalei sōphronein 7peri panta seauton parechomenos tupon kalōn ergōn en tē didaskalia aphthorian semnotēta 8logon ugiē akatagnōston ina o ex enantias entrapē mēden echōn legein peri ēmōn phaulon

9doulous idiois despotais upotassesthai en pasin euarestous einai mē antilegontas 10mē nosphizomenous alla pasan pistin endeiknumenous agathēn ina tēn didaskalian tēn tou sōtēros ēmōn theou kosmōsin en pasin

11epephanē gar ē charis tou theou sōtērios pasin anthrōpois 12paideuousa ēmas ina arnēsamenoi tēn asebeian kai tas kosmikas epithumias sōphronōs kai dikaiōs kai eusebōs zēsōmen en tō nun aiōni 13prosdechomenoi tēn makarian elpida kai epiphaneian tēs doxēs tou megalou theou kai sōtēros ēmōn christou iēsou 14os edōken eauton uper ēmōn ina lutrōsētai ēmas apo pasēs anomias kai katharisē eautō laon periousion zēlōtēn kalōn ergōn

15tauta lalei kai parakalei kai elenche meta pasēs epitagēs mēdeis sou periphroneitō

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Titus 1
Top of Page
Top of Page