Philemon 1
Uma New Testament
1Sura toi ngkai aku' Paulus, to ratarungku' sabana pobago-ku mpopalele kareba Kristus Yesus, pai' ngkai Timotius, ompi' hampepangalaa' -ta, kipakatu hi iko Filemon, ompi' -kai to kipoka'ahi' pai' ema' hampobagoa-kai. 2Kipakatu wo'o hi Apfia, tina-kai to kipoka'ahi', pai' hi Arkhipus, doo hampobagoa-kai, pai' hi hawe'ea to Kristen to moromu hi tomi-ni. 3Wori' tabe: mekakae-kai hi Alata'ala Tuama-ta pai' hi Pue' Yesus Kristus, kiperapi' bona nagane' -koi ngkai kabula rala-na pai' nawai' -koi kalompea' tuwu'.

4Butu ngkani posampaya-ku, kukahangai' oa' -ko ompi', pai' -a mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala. 5Apa' ku'epe katida pepangala' -nu hi Pue' Yesus pai' kabohe ahi' -nu hi hawe'ea topetuku' -na. 6Mosampaya-a bona mobale mpu'u-ta hi rala Pue' Yesus, pai' bona pobale-ta toe mpokeni-ta bona tampai pe'inca-ta mpo'inca hawe'ea rasi' to lompe' to tarata ngkai posidaia' -ta hante Kristus. 7Goe' lia-ama pai' terohoi nono-ku mpo'epe beiwa kabohe ahi' -nu toe. Hawe'ea topetuku' Alata'ala tejumpuhi nono-ra sabana iko ompi'.

8Ompi' -ku Filemon! Kakono-kono-na, ma'ala lia-a mpoparentai-ko mpobabehi to kana nubabehi, apa' ria moto kuasa to nawai' -ka Kristus, 9pai' aku' Paulus, hadua totu'a pai' bula-ku ratarungku' sabana pobago-ku hi Kristus Yesus. Aga mpokiwoi kabohe ahi' -nu tetu-e ompi', ku'uli' uma-a mpoparentai-ko. Merapi' -a-wadi.

10Ta'uli' -mi-hawo pomperapia' -kue, bona nudoa lompe' -i-hawo ana' -ku Onesimus tohe'i-e. Kupo'ana' mpu'u-i, apa' bula-ku ratarungku' tohe'i-e, aku' to mpokeni-i mepangala' hi Pue' Yesus. Jadi', aku' -mi to napotuama hi rala pepangala'. 11Ane owi, uma-i motuju hi iko Filemon. Aga wae lau ria-mi tuju-na, uma muntu' hi iko, hi aku' wo'o motuju-i. 12Jadi' wae lau, ana' -ku to kupe'ahi' toii kuhubui tilou nculii'. 13Ane nono-kule, kutaha-i-pidi hi rehe'i dohe-ku kuponcawa sampei-nu, bona hi'a-damo mpotulungi-a bula-ku ratarungku' sabana pobago-ku mpokeni Kareba Lompe'. 14Aga uma-a dota mpotaha-i hi rehe'i ane ko'ia kahibaliaa-ta. Konoa-ku bona napa to nubabehi, nubabehi ngkai nono-nu moto, uma-ko baha kupewuku. 15Toe pai' kuhubui-imi tilou, ku'uli' meka' pogaa' -ni to hampai' toi-e napo'ohea Pue', bona nculii' -i hi iko duu' kahae-hae-na. 16Jadi', uma-ipi nuponcawa hewa batua-nu-wadi. Melabi ngkai toe, ompi' hampepangalaa' -nuimi to nupoka'ahi'. Aku', kupoka'ahi' -imi, peliu-liu-nami mpai' iko. Nupoka'ahi' -i apa' hingka manusia' -nui, pai' nupoka'ahi' -i apa' ompi' -nui hi rala Pue'.

17Toe-mi ompi', lawi' aku' nuponcawa ema' hampepangalaa' -nue, kuperapi' bona nudoa-imi nculii' Onesimus hewa pompodoa-nu aku'. 18Ane ba ria-mi-hawo sala' -na ba ria inta-na hi iko, aku' -damo to ngkolo-ki. 19Toe pai' ku'uki' hi rehe'i hante pale-ku moto-mi: aku' Paulus mpobayari omea. (Uma-le mingki' kupopokiwoii-ko ka'aku' -na to mpotudui' -ko mepangala' hi Pue'. Jadi', mo'inta kehi-ko hi aku' -e.) 20Toe-mi ompi', apa' mo'ompi' -tamo hi rala Pue' -e, tuku' -ka-kuwo pomperapia' -ku toi. Doa nculii' -imi Onesimus, bona goe' nono-ku ngkai po'ompi' -ta hi rala Kristus.

21Mpo'uki' -a sura tohe'i, kusarumaka nubabehi napa to kuperapi'. Pai' kuparasaya bate melabi pobabehi-nu ngkai to kuperapi'.

22Pai' wo'o, kuperapi' bona nuporodo-ka-kuwo poturua hi tomi-nu, apa' kusarumaka Pue' Alata'ala mpotompoi' posampaya-ni, bona tebahaka-a ngkai tarungku' toi, bona ma'ala-a mpencuai' -koi.

23Epafras, to ria dohe-ku rala tarungku' sabana pobago-na mpopalele kareba Kristus Yesus, mpakatu wo'o-i-hawo tabe-na. 24Tarima wo'o tabe-ra doo-doo hampobagoa-ku, hira' Markus, Aristarkhus, Demas pai' Lukas.

25Pue' -ta Yesus Kristus mpogane' -koi omea. Hudu rei-mi.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Titus 3
Top of Page
Top of Page