Philemon 1:16
New International Version
no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me but even dearer to you, both as a fellow man and as a brother in the Lord.

New Living Translation
He is no longer like a slave to you. He is more than a slave, for he is a beloved brother, especially to me. Now he will mean much more to you, both as a man and as a brother in the Lord.

English Standard Version
no longer as a bondservant but more than a bondservant, as a beloved brother—especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord.

Berean Study Bible
no longer as a slave, but better than a slave, as a beloved brother. He is especially beloved to me, but even more so to you, both in person and in the Lord.

New American Standard Bible
no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord.

King James Bible
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?

Holman Christian Standard Bible
no longer as a slave, but more than a slave--as a dearly loved brother. He is especially so to me, but even more to you, both in the flesh and in the Lord.

International Standard Version
no longer as a slave but better than a slave—as a dear brother, especially to me, but even more so to you, both as a person and as a believer.

NET Bible
no longer as a slave, but more than a slave, as a dear brother. He is especially so to me, and even more so to you now, both humanly speaking and in the Lord.

Aramaic Bible in Plain English
Not as a Servant from now on, but more than a Servant; as my particularly beloved brother, how much more so yours, both in the flesh and in Our Lord?

GOD'S WORD® Translation
no longer as a slave but better than a slave-as a dear brother. He is especially dear to me, but even more so to you, both as a person and as a Christian.

Jubilee Bible 2000
not now as a slave, but above a slave, a brother beloved, especially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord.

King James 2000 Bible
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, especially to me, but how much more unto you, both in the flesh, and in the Lord?

American King James Version
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more to you, both in the flesh, and in the Lord?

American Standard Version
no longer as a servant, but more than a servant, a brother beloved, specially to me, but how much rather to thee, both in the flesh and in the Lord.

Douay-Rheims Bible
Not now as a servant, but instead of a servant, a most dear brother, especially to me: but how much more to thee both in the flesh and in the Lord?

Darby Bible Translation
not any longer as a bondman, but above a bondman, a beloved brother, specially to me, and how much rather to thee, both in [the] flesh and in [the] Lord?

English Revised Version
no longer as a servant, but more than a servant, a brother beloved, specially to me, but how much rather to thee, both in the flesh and in the Lord.

Webster's Bible Translation
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more to thee, both in the flesh, and in the Lord?

Weymouth New Testament
no longer as a slave, but as something better than a slave--a brother peculiarly dear to me, and even dearer to you, both as a servant and as a fellow Christian.

World English Bible
no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much rather to you, both in the flesh and in the Lord.

Young's Literal Translation
no more as a servant, but above a servant -- a brother beloved, especially to me, and how much more to thee, both in the flesh and in the Lord!

Filemon 1:16 Afrikaans PWL
van nou af nie as ’n slaaf nie, maar méér as ’n slaaf, as ’n broer in die vlees vir wie ons lief is, hoeveel te meer joune, beide in die vlees en in ons Meester;

Filemonit 1:16 Albanian
por jo më si skllav, por shumë më tepër se skllav, vëlla të dashur, sidomos për mua, por aq më tepër për ty si sipas mishit, ashtu dhe në Zotin.

ﻓﻠﻴﻤﻮﻥ 1:16 Arabic: Smith & Van Dyke
لا كعبد في ما بعد بل افضل من عبد اخا محبوبا ولا سيما اليّ فكم بالحري اليك في الجسد والرب جميعا

ՓԻԼԻՄՈՆ 1:16 Armenian (Western): NT
ա՛լ ո՛չ թէ ստրուկի մը պէս, հապա ստրուկէ մը գերիվեր՝ սիրելի եղբօր մը պէս: Ու եթէ սիրելի է մա՛նաւանդ ինծի, ո՜րչափ աւելի պիտի ըլլայ քեզի՝ թէ՛ մարմինի համեմատ, թէ՛ ալ Տէրոջմով:

Philemongana. 1:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ez engoitic sclabotan, baina sclabo baino conditione hobeagotan, anaye maitetan, principalqui ene: cembatez bada guehiago eure, eta haraguiaren arauez eta Iaunaren arauez?

Dyr Pfilymon 1:16 Bavarian
grad halt niemer als aynn Bsaessn, sundern als weit meerer, als aynn gliebtn Bruedern. Dös ist yr iednfalls für mi, um wievil meerer dann für di, als Mensch und aau vor n Herrn.

Филимон 1:16 Bulgarian
не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено възлюбен на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!

中文標準譯本 (CSB Traditional)
不再像一個奴僕,而是高於奴僕,是一位蒙愛的弟兄。他對我尤其是這樣,更何況對你呢!無論是在肉體上或在主裡面都是這樣。

中文标准译本 (CSB Simplified)
不再像一个奴仆,而是高于奴仆,是一位蒙爱的弟兄。他对我尤其是这样,更何况对你呢!无论是在肉体上或在主里面都是这样。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
不再是奴僕,乃是高過奴僕,是親愛的兄弟。在我實在是如此,何況在你呢?這也不拘是按肉體說,是按主說。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
不再是奴仆,乃是高过奴仆,是亲爱的兄弟。在我实在是如此,何况在你呢?这也不拘是按肉体说,是按主说。

腓 利 門 書 1:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
不 再 是 奴 僕 , 乃 是 高 過 奴 僕 , 是 親 愛 的 兄 弟 。 在 我 實 在 是 如 此 , 何 況 在 你 呢 ! 這 也 不 拘 是 按 肉 體 說 , 是 按 主 說 ,

腓 利 門 書 1:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
不 再 是 奴 仆 , 乃 是 高 过 奴 仆 , 是 亲 爱 的 兄 弟 。 在 我 实 在 是 如 此 , 何 况 在 你 呢 ! 这 也 不 拘 是 按 肉 体 说 , 是 按 主 说 ,

Poslanica Filemonu 1:16 Croatian Bible
ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu.

Filemonovi 1:16 Czech BKR
Již ne jako služebníka, ale více než služebníka, totiž bratra milého, zvláště mně, a čím víc tobě, i podle těla, i v Pánu.

Filemon 1:16 Danish
ikke mere som en Træl, men som mere end en Træl, som en elsket Broder, særlig for mig, men hvor meget mere for dig, baade i Kødet og i Herren.

Filémon 1:16 Dutch Staten Vertaling
Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefden broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν Κυρίῳ.

Westcott and Hort 1881
οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ / ἀλλ' ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.

RP Byzantine Majority Text 2005
οὐκέτι ὡς δοῦλον, ἀλλ’ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.

Greek Orthodox Church 1904
οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν Κυρίῳ.

Tischendorf 8th Edition
οὐ ἔτι ὡς δοῦλος ἀλλά ὑπέρ δοῦλος ἀδελφός ἀγαπητός μάλιστα ἐγώ πόσος δέ μᾶλλον σύ καί ἐν σάρξ καί ἐν κύριος

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐκέτι ὡς δοῦλον, ἀλλ’ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν Κυρίῳ.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ' ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν μάλιστα ἐμοί πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουκετι ως δουλον αλλ υπερ δουλον αδελφον αγαπητον μαλιστα εμοι ποσω δε μαλλον σοι και εν σαρκι και εν κυριω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουκ ετι ως δουλον αλλα υπερ δουλον αδελφον αγαπητον μαλιστα εμοι ποσω δε μαλλον σοι και εν σαρκι και εν κυριω

Stephanus Textus Receptus 1550
ουκετι ως δουλον αλλ υπερ δουλον αδελφον αγαπητον μαλιστα εμοι ποσω δε μαλλον σοι και εν σαρκι και εν κυριω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουκετι ως δουλον, αλλ υπερ δουλον, αδελφον αγαπητον, μαλιστα εμοι, ποσω δε μαλλον σοι και εν σαρκι και εν Κυριω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουκετι ως δουλον αλλ υπερ δουλον αδελφον αγαπητον μαλιστα εμοι ποσω δε μαλλον σοι και εν σαρκι και εν κυριω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουκετι ως δουλον αλλ υπερ δουλον αδελφον αγαπητον μαλιστα εμοι ποσω δε μαλλον σοι και εν σαρκι και εν κυριω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ouketi hōs doulon alla hyper doulon, adelphon agapēton, malista emoi, posō de mallon soi kai en sarki kai en Kyriō.

ouketi hos doulon alla hyper doulon, adelphon agapeton, malista emoi, poso de mallon soi kai en sarki kai en Kyrio.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ouketi hōs doulon alla hyper doulon, adelphon agapēton, malista emoi, posō de mallon soi kai en sarki kai en kyriō.

ouketi hos doulon alla hyper doulon, adelphon agapeton, malista emoi, poso de mallon soi kai en sarki kai en kyrio.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ouk eti ōs doulon alla uper doulon adelphon agapēton malista emoi posō de mallon soi kai en sarki kai en kuriō

ouk eti Os doulon alla uper doulon adelphon agapEton malista emoi posO de mallon soi kai en sarki kai en kuriO

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ouketi ōs doulon all uper doulon adelphon agapēton malista emoi posō de mallon soi kai en sarki kai en kuriō

ouketi Os doulon all uper doulon adelphon agapEton malista emoi posO de mallon soi kai en sarki kai en kuriO

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ouketi ōs doulon all uper doulon adelphon agapēton malista emoi posō de mallon soi kai en sarki kai en kuriō

ouketi Os doulon all uper doulon adelphon agapEton malista emoi posO de mallon soi kai en sarki kai en kuriO

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ouketi ōs doulon all uper doulon adelphon agapēton malista emoi posō de mallon soi kai en sarki kai en kuriō

ouketi Os doulon all uper doulon adelphon agapEton malista emoi posO de mallon soi kai en sarki kai en kuriO

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1:16 Westcott/Hort - Transliterated
ouketi ōs doulon all uper doulon adelphon agapēton malista emoi posō de mallon soi kai en sarki kai en kuriō

ouketi Os doulon all uper doulon adelphon agapEton malista emoi posO de mallon soi kai en sarki kai en kuriO

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ouketi ōs doulon all uper doulon adelphon agapēton malista emoi posō de mallon soi kai en sarki kai en kuriō

ouketi Os doulon all uper doulon adelphon agapEton malista emoi posO de mallon soi kai en sarki kai en kuriO

Filemonhoz 1:16 Hungarian: Karoli
Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, [mint] szeretett atyafit, kiváltképen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban.

Al Filemon 1:16 Esperanto
jam ne kiel sklavon, sed kiel pli bonan ol sklavo, kiel fraton amatan, precipe por mi, sed des pli por vi, kaj en la karno kaj en la Sinjoro.

Kirje Filemonille 1:16 Finnish: Bible (1776)
Ei nyt silleen niinkuin palvelian, vaan enemmin palvelian ja niinkuin rakkaan veljen, erinomattain minulle, mutta kuinka paljoa enemmin sinulle, sekä lihan kautta että Herrassa.

Philémon 1:16 French: Darby
non plus comme un esclave, mais au-dessus d'un esclave, comme un frere bien-aime, specialement de moi, et combien plus de toi, soit dans la chair, soit dans le Seigneur.

Philémon 1:16 French: Louis Segond (1910)
non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur.

Philémon 1:16 French: Martin (1744)
Non plus comme un esclave, mais comme étant au-dessus d'un esclave, [savoir], comme un frère bien-aimé, principalement de moi; et combien plus de toi, soit selon la chair, soit selon le Seigneur?

Philemon 1:16 German: Modernized
nun nicht mehr als einen Knecht, sondern mehr denn einen Knecht, einen lieben Bruder, sonderlich mir; wie viel mehr aber dir, beide, nach dem Fleisch und in dem HERRN.

Philemon 1:16 German: Luther (1912)
nun nicht mehr als einen Knecht, sondern mehr denn einen Knecht, als einen lieben Bruder, sonderlich mir, wie viel mehr aber dir, beides, nach dem Fleisch und in dem HERRN.

Philemon 1:16 German: Textbibel (1899)
nicht mehr als Knecht, sondern als etwas viel besseres, als geliebten Bruder - mir gewiß, wie sollte er es dir nicht noch mehr sein im Fleisch sowohl als im Herrn.

Filemone 1:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
non più come uno schiavo, ma come da più di uno schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora quanto più a te, e nella carne e nel Signore!

Filemone 1:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
non più come servo, ma da più di servo, come caro fratello, a me sommamente; ora, quanto più a te, ed in carne, e nel Signore?

FILEMON 1:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
tiadalah lagi seperti hamba, melainkan lebih indah daripada hamba, yaitu saudara yang dikasihi, terutama sekali oleh aku, apatah lagi oleh engkau, baik di dalam keadaan tubuh, baik di dalam Tuhan.

Philemon 1:16 Kabyle: NT
imiren ur yețțili ara d akli meɛna axiṛ n wakli imi guɣal d yiwen seg watmaten eɛzizen, abeɛda ɣuṛ-i, ilaq ad yiɛziz fell-ak akteṛ imi tura mačči d aqeddac-ik kan i gella, meɛna d gma-tneɣ di Lmasiḥ.

빌레몬서 1:16 Korean
이 후로는 종과 같이 아니하고 종에서 뛰어나 곧 사랑 받는 형제로 둘 자라 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주 안에서 상관된 네게랴

Philemonem 1:16 Latin: Vulgata Clementina
jam non ut servum, sed pro servo carissimum fratrem, maxime mihi : quanto autem magis tibi et in carne, et in Domino ?

Filemonam 1:16 Latvian New Testament
Ne vairs kā vergu, bet verga vietā mīļotu brāli, īpaši man, bet vēl vairāk tev kā miesīgi, tā Kungā.

Laiðkas Filemonui 1:16 Lithuanian
jau ne kaip vergą, o daugiau­ kaip mylimą brolį, ypatingą man, o juo labiau tau, ir pagal kūną, ir Viešpatyje.

Philemon 1:16 Maori
Ehara i te mea hei pononga ia i enei wa, engari tera atu i te pononga, he teina i nui rawa ai toku aroha, tera ia e nui rawa atu tou, i te kikokiko, i te Ariki ano hoki.

Filemon 1:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
ikke lenger som træl, men mere enn en træl, som en elsket bror, især for mig, men hvor meget mere for dig, både i kjødet og i Herren!

Filemón 1:16 Spanish: La Biblia de las Américas
no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.

Filemón 1:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.

Filemón 1:16 Spanish: Reina Valera Gómez
no ya como siervo, sino como más que siervo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.

Filemón 1:16 Spanish: Reina Valera 1909
No ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuánto más de ti, en la carne y en el Señor.

Filemón 1:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
ya no como siervo, antes más que siervo, a saber como hermano amado, mayormente de mí, y cuánto más de ti, en la carne y en el Señor.

Filemón 1:16 Bíblia King James Atualizada Português
não mais na condição de escravo; aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, quanto como cristão!

Filemón 1:16 Portugese Bible
não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor.   

Filimon 1:16 Romanian: Cornilescu
dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus de cît pe un rob: ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, şi cu atît mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!

К Филимону 1:16 Russian: Synodal Translation (1876)
не как уже раба, но выше раба, братавозлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плотии в Господе.

К Филимону 1:16 Russian koi8r
не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе.

Philemon 1:16 Shuar New Testament
Kame yamaikia emetachma antsu ame aneamu Yßtsumea ainis ßtatui. Nuka ti pΘnkerchakait. Wisha niin ti aneajai. Tura yainmakmin asamtai tura Krφstunam ame yatsum ajasu asamtai winia iniankattsam aneashtapash.

Filemonbrevet 1:16 Swedish (1917)
nu icke längre såsom en träl, utan såsom något vida mer än en träl: såsom en älskad broder. Detta är han redan för mig i högsta måtto; huru mycket mer då för dig, han, din broder både efter köttet och i Herren!

Filemoni 1:16 Swahili NT
Na sasa yeye si mtumwa tu, ila ni bora zaidi ya mtumwa: yeye ni ndugu yetu mpenzi. Na wa maana sana kwangu mimi, na kwako atakuwa wa maana zaidi kama mtumwa na kama ndugu katika Bwana.

Kay Filemon 1:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na hindi na alipin, kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong lalo na sa akin, nguni't gaano pa kaya sa iyo, na siya'y minamahal mo maging sa laman at gayon din sa Panginoon.

Širawt ta iktab Bulǝs i Filemona 1:16 Tawallamat Tamajaq NT
ǝmǝrǝdda wǝr imos akli ɣas, ogar akli, ǝmidi-nin daɣ ǝzǝgzan n ǝmǝri-nin a imos. Wala nak ǝknêq-qu tara wǝllen ǝngǝm za kay a das-issǝrtayan tara ta n as imos akli-nak imos deɣ ǝmidi-nak daɣ ǝzǝgzan s Ǝmǝli.

ฟีเลโมน 1:16 Thai: from KJV
เขามิใช่เป็นทาสอีกต่อไป แต่ดียิ่งกว่าทาส คือเป็นพี่น้องที่รัก เขาเป็นที่รักมากของข้าพเจ้า แต่คงจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่านั้นอีก ทั้งในเนื้อหนังและในองค์พระผู้เป็นเจ้า

Filimon 1:16 Turkish
Onu artık köle değil, köleden üstün, sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O, özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan, hem de Rabbe ait biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir.

Филимон 1:16 Ukrainian: NT
вже не яко слугу, а вище слуги, яко брата любого, найбільше менї, скілько ж більше тобі, і по тілу, і в Господї.

Philemon 1:16 Uma New Testament
Jadi', uma-ipi nuponcawa hewa batua-nu-wadi. Melabi ngkai toe, ompi' hampepangalaa' -nuimi to nupoka'ahi'. Aku', kupoka'ahi' -imi, peliu-liu-nami mpai' iko. Nupoka'ahi' -i apa' hingka manusia' -nui, pai' nupoka'ahi' -i apa' ompi' -nui hi rala Pue'.

Phi-leâ-moân 1:16 Vietnamese (1934)
không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhứt là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa.

Philemon 1:15
Top of Page
Top of Page