Filemonam 1
Latvian New Testament
1Pāvils, Jēzus Kristus gūsteknis, un brālis Timotejs mīļajam Filēmonam, mūsu palīgam, 2Un Apijai, mīļajai māsai, un Arhipam, mūsu cīņas biedram, un draudzei, kas tavā mājā; 3Lai jums mūsu Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus žēlastība!

4Es pateicos savam Dievam un vienmēr atminos tevi savās lūgšanās, 5Jo dzirdu par tavu mīlestību un ticību, kas tev uz Kungu Jēzu un visiem svētajiem. 6Lai tava ticības sadraudzība kļūst redzama katra laba darba atzīšanā, kas jūsos ir Jēzū Kristū! 7Man bija liels prieks un mierinājums par tavu mīlestību, jo tu, brāli, apmierināji svēto sirdis.

8Un lai gan es lielā paļāvībā uz Jēzu Kristu varu pavēlēt tev to, kas pienākas, 9Tomēr mīlestības dēļ es tevi ļoti lūdzu, jo tu esi tāds kā sirmgalvis Pāvils, bet tagad arī Jēzus Kristus gūsteknis.

10Es tevi lūdzu par savu dēlu Onēzimu, kuru, važās būdams, dzemdināju. 11Viņš kādreiz bija tev nederīgs, bet tagad kā man, tā tev derīgs. 12Es viņu aizsūtīju tev atpakaļ, bet tu viņu uzņem it kā manu sirdi! 13Es gribēju paturēt viņu pie sevis, lai viņš tavā vietā kalpotu man evaņģēlija važās, 14Bet bez tavas atļaujas es neko negribēju darīt, lai tava labdarība parādītos ne piespiesti, bet brīvprātīgi. 15Varbūt viņš kādu brīdi aizgāja no tevis, lai tu viņu atgūtu mūžībai 16Ne vairs kā vergu, bet verga vietā mīļotu brāli, īpaši man, bet vēl vairāk tev kā miesīgi, tā Kungā.

17Ja tevi saista draudzība ar mani, tad pieņem viņu tāpat kā mani, 18Bet ja viņš tev kā kaitējis vai palicis parādā, tad pieskaiti to man! 19Es, Pāvils, uzrakstīju to ar savu roku, es atlīdzināšu, lai neteiktu tev, ka tu pats sevi esi man parādā. 20Tā, brāli, es gribu iegūt no tevis labumu Kungā. Atspirdzini manu sirdi Kungā!

21Es tev rakstīju paļaudamies, ka paklausīsi. Es zinu, ka tu darīsi vairāk par to, ko es saku.

22Bet reizē sagatavo man mājokli, jo es ceru, ka pateicoties jūsu lūgšanām, es tikšu jums atdāvināts.

23Tevi sveicina Epafra, mans līdzgūsteknis Jēzū Kristū, 24Un Marks, Aristarhs, Dēma un Lūkass, mani palīgi.

25Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir ar jūsu garu!Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

Titus 3
Top of Page
Top of Page