Hebrews 2
Uma New Testament
1Jadi', apa' meliu kabohe tuwu' -na Yesus ngkai mala'eka-e, kana tapelompehi mpu'u-e' mpokakamu kareba to ta'epe-mi, nee-neo' mpai' kamolaa-laaa-ta ngkai pepangala' -ta. 2Apa' Atura Pue' to raparata hante wiwi mala'eka hi ntu'a-ta owi, uma ria kabalia' -na, pai' tauna to uma mpotuku' ba mpangala' bate mporata huku' ntuku' kehi-ra. 3Jadi', hangkedi' katomo-na pehuku' Alata'ala hi tauna to uma mposaile' kareba kalompea' to naparata Ana' Alata'ala hi kita'! Apa' meliu kalompe' -na kareba toe ngkai lolita to raparata mala'eka owi. Jadi', ane uma tasaile' kalompea' toe, bate uma-tale tebahaka ngkai huku' -e! Pue' Yesus moto-mi to lomo' -na mpopalele kareba kalompea' toe. Pai' tauna to mpo'epe kareba toe ngkai wiwi-na moto-mi, hira' to mpotutura-taka, alaa-na ta'inca kamakono-na. 4Pai' Alata'ala mporohoi tena posabi' -ra, apa' nawai' -ra baraka' mpobabehi wori' nyala tanda mekoncehi pai' anu mobaraka', pai' ria wo'o-ra to nabagii baraka' ngkai Inoha' Tomoroli' ntuku' konoa-na moto, bona ria pakulea' -ra mpobago bago-na.

5Bela mala'eka to mporata kuasa ngkai Alata'ala bona moparenta hi dunia' to bo'u mpai', hewa dunia' to talolita toi-e.

6Kuasa toe mpai' nawai' Alata'ala hi manusia'. Hi rala Buku Tomoroli' ria lolita to mpakanoto toe, moni-na hewa toi: O Pue' Ala, napa-ra-rawo manusia' pai' lue' nupenonoi-rae? Napa-i ana' manusia' pai' -i nutapari-e?

7Nupajadi' -i tepahi'ara' hangkedi' ngkai mala'eka, Nupomobohe-i pai' nuwai' -i huraa karabilaa'.

8Nuwai' -i kuasa mpoparentai butu nyala-na."

9Aga tahilo-imi Yesus: bula-na tuwu' hi dunia' toi, tepahi'ara' -i hangkedi' ngkai mala'eka. Pai' tempo toi rapomobohe-imi pai' -i rawai' huraa karabilaa', apa' mporata-imi kaparia duu' -na mate. Apa' ngkai kabula rala-na Alata'ala, nabotuhi bona Yesus rapatehi jadi' tolo' woto hawe'ea manusia'.

10Alata'ala mpopajadi' butu nyala-na, pai' hawe'ea to ria mpotuku' kabotu' -na. Patuju-na, doko' -i mpo'ongko' -ra tauna napajadi' ana' -na pai' napomobohe-ra. Toe pai' nabotuhi bona Yesus kana mporata kaparia duu' -na mate. Masipato' lia kabotu' -na Alata'ala toe, apa' ngkai kaparia to narata Yesus toe, Yesus jadi' Topetolo' to uma ria kakuraa' -na, to mpotate ohea to tatara bona mporata kalompea'. 11Yesus mpomoroli' -ta ngkai jeko' -ta. Hi'a to mpomoroli' pai' kita' to napomoroli', hadua lau-damo Tuama-ta. Toe pai' uma-i me'ea' mpo'uli' kanapo'ompi' -ta.

12Na'uli' Yesus mpo'uli' -ki Alata'ala hewa tohe'i: Kupomobohe hanga' -nu hi ompi' -ompi' -ku. Hi poromua topetuku' -nu morona' -a mpo'une' -ko."

13Na'uli' tena Yesus: Poncarumakaa-ku, Pue' Alata'ala-wadi." Ohe'i-ama, hangkaa-ngkania hante ana' -ana' to nawai' -ka Alata'ala."

14Tauna to nahanga' ana' toera, manusia' hante wotoloka' to kana mate. Jadi', toe-mi pai' Yesus wo'o mewali manusia' pai' tuwu' hibalia hante manusia', bona ngkai kamate-na nagero kuasa Magau' Anudaa', to mpokeni kamatea hi manusia'. 15Kamatea-na toe-mi to napo'ohea mpobahaka-ta ngkai kamatea. Apa' ri'ulu, tuwu' hewa batua ncuu-ta, apa' mpoka'eka' -ta kamatea. 16Jadi', monoto-mi ta'inca: bela mala'eka to natulungi, kita' muli Abraham-hana to natulungi. 17Toe pai' Yesus kana mewali manusia' pai' jadi' hibalia hante kita' ompi' -ompi' -na hi butu nyala-na, bona Hi'a jadi' Imam Bohe to ma'ahi' pai' to tida hi kampobago-na bago to nawai' -ki Alata'ala, mpohompo' jeko' ntodea. 18Yesus mporata kaparia nto'u-na rasori, toe pai' ma'ala-i mpotulungi tauna to rasori, apa' Hi'a, mporata pesori wo'o-i-hawo.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Hebrews 1
Top of Page
Top of Page