Hebrews 2:11
New International Version
Both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters.

New Living Translation
So now Jesus and the ones he makes holy have the same Father. That is why Jesus is not ashamed to call them his brothers and sisters.

English Standard Version
For he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That is why he is not ashamed to call them brothers,

Berean Study Bible
For both the One who sanctifies and those who are sanctified are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers.

New American Standard Bible
For both He who sanctifies and those who are sanctified are all from one Father; for which reason He is not ashamed to call them brethren,

King James Bible
For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one: for which cause he is not ashamed to call them brethren,

Holman Christian Standard Bible
For the One who sanctifies and those who are sanctified all have one Father. That is why Jesus is not ashamed to call them brothers,

International Standard Version
because both the one who sanctifies and those who are being sanctified all have the same Father. That is why Jesus is not ashamed to call them brothers

NET Bible
For indeed he who makes holy and those being made holy all have the same origin, and so he is not ashamed to call them brothers and sisters,

Aramaic Bible in Plain English
For he who makes holy and they who are made holy are all of one, therefore, he is not ashamed to call them his brothers,

GOD'S WORD® Translation
Jesus, who makes people holy, and all those who are made holy have the same Father. That is why Jesus isn't ashamed to call them brothers and sisters.

Jubilee Bible 2000
For both he that sanctifies and those who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren,

King James 2000 Bible
For both he that sanctifies and they who are sanctified are all of one: for which cause he is not ashamed to call them brethren,

American King James Version
For both he that sanctifies and they who are sanctified are all of one: for which cause he is not ashamed to call them brothers,

American Standard Version
For both he that sanctifieth and they that are sanctified are all of one: for which cause he is not ashamed to call them brethren,

Douay-Rheims Bible
For both he that sanctifieth, and they who are sanctified, are all of one. For which cause he is not ashamed to call them brethren, saying:

Darby Bible Translation
For both he that sanctifies and those sanctified [are] all of one; for which cause he is not ashamed to call them brethren,

English Revised Version
For both he that sanctifieth and they that are sanctified are all of one: for which cause he is not ashamed to call them brethren,

Webster's Bible Translation
For both he that sanctifieth, and they who are sanctified, are all of one: for which cause he is not ashamed to call them brethren,

Weymouth New Testament
For both He who sanctifies and those whom He is sanctifying have all one Father; and for this reason He is not ashamed to speak of them as His brothers;

World English Bible
For both he who sanctifies and those who are sanctified are all from one, for which cause he is not ashamed to call them brothers,

Young's Literal Translation
for both he who is sanctifying and those sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren,

Hebreërs 2:11 Afrikaans PWL
want Hy wat afsonder, sowel as hulle wat afgesonder word, is almal vanuit Een, wat die rede is hoekom Hy Hom nie skaam om hulle Sy broers te noem nie,

Hebrenjve 2:11 Albanian
Sepse ai që shenjtëron dhe ata që shenjtërohen janë të gjithë prej një; prandaj as nuk turpërohet t'i quajë vëllezër,

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 2:11 Arabic: Smith & Van Dyke
لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوة

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 2:11 Armenian (Western): NT
Արդարեւ ա՛ն որ կը սրբացնէ եւ անո՛նք որ կը սրբանան՝ բոլորն ալ մէկէ՛ մըն են: Այս պատճառով ինք ամօթ չի սեպեր եղբայր կոչել զանոնք՝ ըսելով.

Hebraicoetara. 2:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen bay sanctificaçalea, bay sanctificatzen diradenac, batganic dirade guciac, causa hunegatic ezta ahalque hayén anaye deitzera,

D Hebern 2:11 Bavarian
Denn er, wo heiligt, und sö, wo gheiligt werdnd, stammend alle von ainn Vatern. Dösswögn schamt si aau dyr Iesen nit, die Brüeder z nennen.

Евреи 2:11 Bulgarian
Понеже и Оня, Който освещава, и ония, които се освещават, всички са от Едного; за която причина Той не се срамува да ги нарича братя.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為那使人分別為聖的,和那些被分別為聖的,都是出於同一位。因這理由,他稱他們為弟兄,並不以為恥。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为那使人分别为圣的,和那些被分别为圣的,都是出于同一位。因这理由,他称他们为弟兄,并不以为耻。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因那使人成聖的和那些得以成聖的,都是出於一,所以他稱他們為弟兄也不以為恥,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因那使人成圣的和那些得以成圣的,都是出于一,所以他称他们为弟兄也不以为耻,

希 伯 來 書 2:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 那 使 人 成 聖 的 和 那 些 得 以 成 聖 的 , 都 是 出 於 一 。 所 以 , 他 稱 他 們 為 弟 兄 也 不 以 為 恥 ,

希 伯 來 書 2:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 那 使 人 成 圣 的 和 那 些 得 以 成 圣 的 , 都 是 出 於 一 。 所 以 , 他 称 他 们 为 弟 兄 也 不 以 为 耻 ,

Poslanica Hebrejima 2:11 Croatian Bible
Ta i Posvetitelj i posvećeni - svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom,

Židům 2:11 Czech BKR
Nebo i ten, jenž posvěcuje, i ti, kteříž posvěceni bývají, z jednoho jsou všickni. Pro kteroužto příčinu nestydí se jich nazývati bratřími,

Hebræerne 2:11 Danish
Thi baade den, som helliger, og de, som helliges, ere alle af een; hvorfor han ikke skammer sig ved at kalde dem Brødre,

Hebreeën 2:11 Dutch Staten Vertaling
Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.

Nestle Greek New Testament 1904
ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν,

Westcott and Hort 1881
ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι' ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι' ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν,

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι, ἐξ ἑνὸς πάντες· δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν,

Greek Orthodox Church 1904
ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν,

Tischendorf 8th Edition
ὁ τέ γάρ ἁγιάζω καί ὁ ἁγιάζω ἐκ εἷς πᾶς διά ὅς αἰτία οὐ ἐπαισχύνομαι ἀδελφός αὐτός καλέω

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι, ἐξ ἑνὸς πάντες· δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν,

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι' ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο τε γαρ αγιαζων και οι αγιαζομενοι εξ ενος παντες δι ην αιτιαν ουκ επαισχυνεται αδελφους αυτους καλειν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο τε γαρ αγιαζων και οι αγιαζομενοι εξ ενος παντες δι ην αιτιαν ουκ επαισχυνεται αδελφους αυτους καλειν

Stephanus Textus Receptus 1550
ο τε γαρ αγιαζων και οι αγιαζομενοι εξ ενος παντες δι ην αιτιαν ουκ επαισχυνεται αδελφους αυτους καλειν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο τε γαρ αγιαζων και οι αγιαζομενοι, εξ ενος παντες· δι ην αιτιαν ουκ επαισχυνεται αδελφους αυτους καλειν,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο τε γαρ αγιαζων και οι αγιαζομενοι εξ ενος παντες δι ην αιτιαν ουκ επαισχυνεται αδελφους αυτους καλειν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο τε γαρ αγιαζων και οι αγιαζομενοι εξ ενος παντες δι ην αιτιαν ουκ επαισχυνεται αδελφους αυτους καλειν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho te gar hagiazōn kai hoi hagiazomenoi ex henos pantes; di’ hēn aitian ouk epaischynetai adelphous autous kalein,

ho te gar hagiazon kai hoi hagiazomenoi ex henos pantes; di’ hen aitian ouk epaischynetai adelphous autous kalein,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho te gar hagiazōn kai hoi hagiazomenoi ex henos pantes; di' hēn aitian ouk epaischynetai adelphous autous kalein,

ho te gar hagiazon kai hoi hagiazomenoi ex henos pantes; di' hen aitian ouk epaischynetai adelphous autous kalein,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o te gar agiazōn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di ēn aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

o te gar agiazOn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di En aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o te gar agiazōn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di ēn aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

o te gar agiazOn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di En aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o te gar agiazōn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di ēn aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

o te gar agiazOn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di En aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o te gar agiazōn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di ēn aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

o te gar agiazOn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di En aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:11 Westcott/Hort - Transliterated
o te gar agiazōn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di ēn aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

o te gar agiazOn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di En aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o te gar agiazōn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di ēn aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

o te gar agiazOn kai oi agiazomenoi ex enos pantes di En aitian ouk epaischunetai adelphous autous kalein

Zsidókhoz 2:11 Hungarian: Karoli
Mert a megszentelõ és a megszenteltek egytõl valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem szégyenli õket atyjafiainak hívni,

Al la hebreoj 2:11 Esperanto
CXar la sanktiganto kaj la sanktigatoj estas cxiuj el unu; pro tiu kauxzo li ne hontas nomi ilin fratoj,

Kirje heprealaisille 2:11 Finnish: Bible (1776)
Sillä ne kaikki yhdestä ovat, sekä se, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, jonka tähden ei hän myös häpee heitä veljiksensä kutsua,

Hébreux 2:11 French: Darby
Car, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifies sont tous d'un; c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler freres,

Hébreux 2:11 French: Louis Segond (1910)
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères,

Hébreux 2:11 French: Martin (1744)
Car et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un même [père]; c'est pourquoi il ne prend point à honte de les appeler ses frères.

Hebraeer 2:11 German: Modernized
Sintemal sie alle von einem kommen, beide, der da heiliget, und die da geheiliget werden. Darum schämet er sich auch nicht, sie Brüder zu heißen,

Hebraeer 2:11 German: Luther (1912)
Sintemal sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden. Darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu heißen,

Hebraeer 2:11 German: Textbibel (1899)
denn der da heiligt und die geheiligt werden, haben ihren Ursprung von Einem, weswegen er sich auch nicht schämt, sie Brüder zu nennen,

Ebrei 2:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché e colui che santifica e quelli che son santificati, provengon tutti da uno; per la qual ragione egli non si vergogna di chiamarli fratelli,

Ebrei 2:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, e colui che santifica, e coloro che son santificati son tutti d’uno; per la qual cagione egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo:

IBRANI 2:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena yang menguduskan dan yang dikuduskan itu pun sekaliannya daripada Satu juga asalnya; maka itulah sebabnya Ia tiada malu mengaku mereka itu saudara,

Hebrews 2:11 Kabyle: NT
axaṭer Sidna Ɛisa i gṣeffun si ddnub akk-d wid i gețwaṣeffan, yiwen i ten-id-ifkan. Daymi ur yessetḥa ara yis-sen, isemma-yasen « atmaten-is »

히브리서 2:11 Korean
거룩하게 하시는 자와 거룩하게 함을 입은 자들이 다 하나에서 난지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워 아니하시고

Hebraeos 2:11 Latin: Vulgata Clementina
Qui enim sanctificat, et qui sanctificantur, ex uno omnes. Propter quam causam non confunditur fratres eos vocare, dicens :

Ebrejiem 2:11 Latvian New Testament
Jo visi ir no Viena: tas, kas svētdara un tie, kas tiek svētdarīti. Tāpēc arī Viņš nekaunējās tos saukt par brāļiem, sacīdams:

Laiðkas þydams 2:11 Lithuanian
Juk šventintojas ir šventinamieji­visi kyla iš vieno. Todėl Jis nesigėdija juos vadinti broliais,

Hebrews 2:11 Maori
Ko te kaiwhakatapu hoki, ratou ko te hunga e whakatapua ana, no te pu kotahi ratou katoa: koia ia te whakama ai ki te hua i a ratou he teina;

Hebreerne 2:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebreos 2:11 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque tanto el que santifica como los que son santificados, son todos de un Padre ; por lo cual El no se avergüenza de llamarlos hermanos,

Hebreos 2:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque tanto el que santifica como los que son santificados, son todos de un Padre ; por lo cual El no se avergüenza de llamarlos hermanos,

Hebreos 2:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos,

Hebreos 2:11 Spanish: Reina Valera 1909
Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos,

Hebreos 2:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos,

Hebreus 2:11 Bíblia King James Atualizada Português
Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advêm de Um só. E, por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos.

Hebreus 2:11 Portugese Bible
Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só; por esta causa ele não se envergonha de lhes chamar irmãos,   

Evrei 2:11 Romanian: Cornilescu
Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sînt sfinţiţi, sînt dintr'unul. De aceea, Lui nu -I este ruşine să -i numească ,,fraţi``,

К Евреям 2:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо и освящающий и освящаемые, все – от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря:

К Евреям 2:11 Russian koi8r
Ибо и освящающий и освящаемые, все--от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря:

Hebrews 2:11 Shuar New Testament
Yusna Atφ tusa shiir awajsamuncha tura Kristu niin shiir awajea nunasha Yuska mai metek ni Aparφnti. Nu asamtai Yusa Uchiri nu shuaran "yatsur" Tφtinian natsantatsui.

Hebreerbrevet 2:11 Swedish (1917)
Han som helgar och de som bliva helgade hava nämligen alla en och samme Fader. Fördenskull blyges han icke för att kalla dem bröder;

Waebrania 2:11 Swahili NT
Yeye anawatakasa watu dhambi zao, naye pamoja na wale waliotakaswa, wote wanaye Baba mmoja. Ndiyo maana Yesu haoni aibu kuwaita hao ndugu zake;

Hebreo 2:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid,

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 2:11 Tawallamat Tamajaq NT
Wa izazdagan, ǝd win tawazazdagnen, ketnasan iyyanda a d-ǝfalan, a t-imosan Mǝššina. Awen daɣ a fǝlas Ɣaysa wǝr fall-as imos tǝkarakit tǝnna ta dasan-itaggu: «Imǝdrayan-in»,

ฮีบรู 2:11 Thai: from KJV
เพื่อว่าทั้งพระองค์ผู้ชำระคนทั้งหลายให้บริสุทธิ์ และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระ ก็มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่า เป็นพี่น้องกัน

İbraniler 2:11 Turkish
Çünkü hepsi -kutsal kılan da kutsal kılınanlar da- aynı Babadandır. Bunun içindir ki, İsa onlara ‹‹kardeşlerim›› demekten utanmıyor.

Евреи 2:11 Ukrainian: NT
Бо й хто осьвячуе і хто осьвячуеть ся, від Одного всї; з сієї то причини не соромить ся братами звати їх,

Hebrews 2:11 Uma New Testament
Yesus mpomoroli' -ta ngkai jeko' -ta. Hi'a to mpomoroli' pai' kita' to napomoroli', hadua lau-damo Tuama-ta. Toe pai' uma-i me'ea' mpo'uli' kanapo'ompi' -ta.

Heâ-bô-rô 2:11 Vietnamese (1934)
Vì Ðấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em,

Hebrews 2:10
Top of Page
Top of Page