1 Peter 3
Uma New Testament
1Wae wo'o koi' tobine, mengkoru-koi hi tomane-ni, bona ane ria-ra tomane-ni to uma mepangala' hi Lolita Alata'ala, kehi-ni toe-mi mpobalii' -ra jadi' mepangala'. Uma mingki' ni'uli' -raka napa-napa, 2apa' kampohilo-ra kehi-ni to moroli' pai' pengkoru-ni, kehi-ni toe-mi mpotudui' -ra, pai' -ra mepangala' -mi-hawo hi Pue'. 3Ane doko' subo' -koi, neo' kasuboa' to hi mali-na-wadi, hewa mporampai wuluwoo' ba mpakancola woto hante bulawa pai' pohea to masuli' oli-na. 4Poko kasuboa' mpu'u-le, mehupa' ngkai rala nono-ta, hewa rapa' -na tobine to monono pai' to mo'olu kehi-na. Toe-hana kasuboa' to uma ria kabalia' -na, pai' to masuli' lia oli-na hi poncilo Alata'ala. 5Apa' wae wo'o-hawo po'ingku tobine to owi to moroli' katuwu' -ra pai' to ncarumaka Alata'ala. Tobine toera jadi' subo' apa' mengkoru-ra hi tomane-ra. 6Hewa rapa' -na Sara mpotuku' hawa' -na Abraham tomane-na, pai' nahanga' -i tua. Hiaa' koi' ompi', ma'ala ta'uli' ana' Sara-mokoi, ane nituku' po'ingku-na to lompe' pai' uma-koi me'eka' ane ria to mpobalinai' -koi.

7Wae wo'o koi' tomane, tuwu' hintuwu' -koi hante tobine-ni, pai' penonoi beiwa ohea-ni mpotulungi-ra, apa' karohoa-ra uma hewa karohoa tomane. Aga nau' wae, tobine-ni bate hibalia hante koi' hi poncilo Alata'ala, apa' nawai' wo'o-ra-rawo katuwua' to duu' kahae-hae-na hibalia koi'. Toe pai' kana nibila' -ra hewa to kasipato' -na. Apa' ane uma-koi hintuwu' hante tobine-ni, telawa' mpai' posampaya-ni.

8Ka'omea-na, tuwu' hintuwu' -ta omea, hameha' hawa' pai' hanono lau, momepoka'ahi' hewa to ntali ompi', lompe' nono pai' mpakadingki' nono hi doo. 9Ane ria tauna to mpodaa' -ta, neo' tapehawai hante to dada'a. Ane ralibui' -ta, neo' tatimalihi-ra. Agina-pi gau' to dada'a toe tapehawai hante mperapi' -raka gane' to lompe' ngkai Alata'ala. Apa' Alata'ala mpokio' -ta jadi' topetuku' -na bona mporata gane' to lompe' ngkai Hi'a.

10Hi rala Buku Tomoroli' te'uki' hewa toi: Hema to doko' goe' pai' lompe' tuwu' -na kana mpojagai wiwi-na bona neo' -i mpohowa' lolita to dada'a, pai' neo' -i mebagiu.

11Kana nabahakai gau' to dada'a pai' babehi-mi gau' to lompe'. Kana nahuduwukui mpali' kahintuwuaa' hi doo.

12Apa' Pue' mpewili' tauna to mpotuku' konoa-na, pai' na'epe pekakae-ra. Aga na'ewa tauna to dada'a gau' -ra."

13Ha hema-hana to mpodaa' -tae ane tida-ta mpobabehi po'ingku to lompe' -e? 14Aga ane rapa' -na mporata kaparia mpu'u-ta ngkai kehi-ta to monoa', marasi' lau-ta ompi'! Jadi', ane ria to mpongasai' -ta, neo' tapoka'eka' -ra pai' neo' koro'. 15Tonu katuwu' -ta hi Kristus, pai' pangaku' -mi Kahi'a-na-wadi Pue' -ta. Kana taporodo ami' -mi petompoi' -ta mpotompoi' tauna to mpekune' -ta napa pai' ncarumaka Alata'ala-ta. Aga tatompoi' -ra, hante lolita to mo'olu pai' hante nono to dingki'. 16Pai' uma ma'ala kasalaia' po'ingku-ta. Po'ingku-ta kana hewa to masipato' hi topetuku' Kristus, bona ane ria tauna to mpobalihi-ta, me'ea' huli' lau-ra-wadi mpai'. 17Lompe' -di ane mporata kaparia-ta sabana ingku-ta to lompe', ane toe konoa Alata'ala hi kita'. Agina lau-pi toe, ngkai mporata kaparia sabana ingku-ta to dada'a. 18Apa' Kristus wo'o mporata kaparia nau' uma ria sala' -na. Mate hangkani lau-i-wadi mpokolo jeko' manusia'. Hi'a to uma ria sala' -na mposampei-ta to masala', bona nakeni-ta hi Alata'ala. Woto-na rapatehi, tapi' rapotuwu' nculii' -imi hante baraka' Inoha' Tomoroli'. 19Hante baraka' Inoha' Tomoroli' toe, hilou-imi mpopalele pedagia-na hi rate-rate to ratarungku'. 20Ratarungku' -ra toe sabana pesapuaka-ra hi Alata'ala owi nto'u katuwua' -na nabi Nuh. Nto'u toe owi, moloe ahi' -na Alata'ala mpopea kabali' nono manusia' bula-na Nuh mpobabehi sakaya-na. Aga ka'omea-na, Alata'ala mpogero dunia' hante ue, pai' walu-ra-wadi tauna to mesua' hi rala sakaya pai' mporata kalompea'. 21Ue to mpogero dunia' nto'u toe, ma'ala rarapai' -ki ada peniu' tempo toi, apa' ada toe mpokeni kalompea' hi kita' wae lau ompi'. Aga ada toe bela-hawo ada to mpobohoi' wotoloka' -ta ngkai to babo'. Ada toe taponcawa pomperapi' -ta hi Alata'ala, taperapi' bona nabohoi' nono-ta ngkai jeko'. Pai' nabohoi' mpu'u-tamo ngkai jeko' -ta, hante katuwu' -na nculii' Yesus Kristus. 22Katuwu' -na nculii' toe, hilou-imi hi suruga, pai' -i mohura hi mali ka'ana Alata'ala. Hawe'ea mala'eka pai' topoparenta pai' pue' -pue' to mobaraka' ntani' -na, rapopengkoru hi Hi'a omea-ramo.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Peter 2
Top of Page
Top of Page