1 Peter 2
Uma New Testament
1Toe pai' kuparesai' -koi ompi': bahaka-mi butu nyala kehi to dada'a pai' hawe'ea lolita-ni to boa'. Neo' -pokoi mebagiu, neo' mohingi', neo' mporuge' doo. 2Hewa ana'lei to lako' putu to mpokahina ue tii', koi' wo'o kana mpokahina pongkoni' kao' -ni, tetu-mi Lolita Pue'. Bona ngkai Lolita Pue' toe kamoroo-rohoa pai' kamonoo-notoa katuwua' kao' -ni. 3Neo' nibahakai mpokahina Lolita Pue' toe, lawi' nirasai-mi kalompe' nono-na.

4Pue' Yesus rarapai' -ki hameha' watu to tuwu'. Watu toe ratadi manusia', apa' ra'uli' uma ria kalaua-na. Tapi' hi poncilo Alata'ala, watu toei masuli' lia oli-na, pai' Alata'ala mpopelihi watu toei jadi' poko parawatu. Pai' koi' wo'o, ompi' -ompi' tumai-mokoi hi Pue', 5bona napajadi' -koi hewa watu-watu to tuwu' to rapake' mpowangu tomi pepuea' hi Alata'ala. Napajadi' wo'o-koi imam-imam to moroli'. Apa' hewa imam mpotonu pepue' hi Alata'ala, wae wo'o koi' mpotonu nono-ni hi Alata'ala, niponcawa pepue' -ni hi Hi'a. Pai' pepue' -ni toe bate mpakagoe' nono-na, sabana petauntongoi' -na Yesus Kristus.

6Hi rala Buku Tomoroli', Magau' Topetolo' rarapai' -ki watu to napelihi Alata'ala, hewa toi moni-na: Hilo! Kupelihi hameha' watu to masuli' oli-na, kuhu'a hi Bulu' Sion, kupajadi' poko parawatu. Hema-hema to mepangala' hi watu toei, uma-ra mpai' hala'nawu'."

7Magau' Topetolo' toei hewa watu to masuli' oli-na hi koi' to mpopangala' -i. Aga tauna to uma mpopangala' -i bate mporata silaka, alaa-na madupa' -mi lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': Watu toe ratadi topowangu tomi. Ntaa' we'i, watu toe lau-idi to jadi' poko parawatu-e."

8Watu toe jadi' watu katewincia' -ra, pai' watu katehopoa' -ra.

9Aga koi' ompi' -ompi', napelihi-moko-koina Alata'ala, napajadi' -koi imam-imam to mpokamu bago mpepue' hi Magau' -ta. Napatani' -koi jadi' bagia-na pai' ntodea-na to moroli'. Nababehi toe bona koi' mpopalele hi hawe'ea tauna babehia-na to mobaraka', nitutura-raka kanakio' -ni malai ngkai kabengia-na mesua' hi rala kabajaa-na to uma mowo kalompe' -na. 10Owi, bela-koi bagia-na, aga wae lau napobagia-mokoi. Owi-koi uma mpo'incai pe'ahi' -na, aga wae lau ni'inca-mi pe'ahi' -na.

11Ompi' -ompi' to kupe'ahi'! Katuwu' -ta hi rala dunia' toi, hewa tauna to mesowo' pai' hewa tauna to liu-ta-wadi, apa' mo'oha' -ta hi olo' tauna to uma-ra mepangala' hi Pue'. Toe pai' kuparesai' -koi: neo' mpotuku' kahinaa nono-ni to dada'a, apa' kahinaa to dada'a toe mosisala hante kalompea' tuwu' kao' -ni. 12Pontu-na ria tauna to uma mpo'incai Pue' to mpobalihi-koi, ra'uli' dada'a gau' -ni. Toe pai' kana nipelompehi mpu'u po'ingku-ni, bona rahilo kalompe' po'ingku-ni toe. Ka'omea-na mpai', rapangaku' -mi kalompe' po'ingku-ni, pai' mpo'une' Alata'ala-ramo hi eo karata-na.

13Kana mengkoru-ta hi hawe'ea topoparenta to rapakatantu manusia', apa' toe-mi konoa Pue'. Mengkoru hi magau' bohe, apa' lawi' hi'a-mi to hi wongko-na mpu'u. 14Mengkoru hi gubernur, apa' lawi' hi'a to napopale magau' mpohuku' tauna to dada'a gau' -ra pai' mpo'une' tauna to lompe' gau' -ra. 15Apa' toe-mi konoa Pue', bona ngkai kalompe' po'ingku-ta, tauna to uma mpo'incai Pue', uma-rapa daho' mpobalihi-ta, apa' monoto-mi ka'uma-na makono pebalihi-ra toe. 16Kakoo-kono-na, kita' to Kristen, uma-tapa napobatua jeko', apa' Alata'ala mpobahaka-tamo ngkai kuasa jeko'. Aga kabela-ta batua toe neo' -hawo tapo'ohea mpobabehi to dada'a. Agina mpotuku' konoa Alata'ala-tamo, apa' lawi' batua-na mpu'u-tamo. 17Saile' hawe'ea tauna. Poka'ahi' ompi' hampepangalaa' -ta, pengkorui Alata'ala, pai' bila' magau' -ta.

18Batua-batua, pengkorui pai' bila' maradika-ni, uma wule' hi maradika-ni to lompe' pai' to mo'olu kehi-ra. Bangku' maradika-ni to seke-e', bate nipengkorui-ra. 19Ane ria-koi to nabalinai' maradika-ni nau' uma ria sala' -ni, pai' ane ntaha-koi mpokolo kaparia toe apa' mpokiwoi-koi konoa Alata'ala, bate nagane' -koi Alata'ala. 20Ha na'une' -koi mpai' Alata'ala ane mosabara-koi mpengkatarii kaparia to nirata apa' masala' -koie? Uma-hawo. Tapi' ane mporata-koi kaparia sabana po'ingku-ni to lompe' pai' mosabara-koi mpokolo kaparia toe, bate nagane' -koi Alata'ala.

21Apa' toe-mile pai' nakio' -koi Alata'ala-e: nakio' -koi bona mo'ingku lompe', nau' -koi rabalinai'. Apa' Kristus wo'o mporata kaparia sabana koi', pai' nawai' -koi tonco bona nituku' laa' -na. 22Uma-i ria mpobabehi jeko', uma ria lolita boa' to howa' ngkai wiwi-na. 23Ralibui' -i, uma-i mehawa mpolibui' -ra. Rasesa' -i, uma-i metipo'. Mpotonu tuwu' -nai-wadi hi Alata'ala, Topobotuhi to monoa'. 24Nakolo huku' jeko' -ta hi woto-na moto hi karapatehi-na hi kaju parika', bona tebahaka-ta ngkai kuasa jeko' pai' tuwu' ntuku' konoa Alata'ala-tamo. Ngkai weho-na toe-mi pai' alaa-na mo'uri' -mokoi. 25Owi hewa bima to puha-koi. Aga tempo toi nculii' -mokoi hi Topo'ewu to mpewili' kao' -ni.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Peter 1
Top of Page
Top of Page