1 Peter 2:12
New International Version
Live such good lives among the pagans that, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us.

New Living Translation
Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior, and they will give honor to God when he judges the world.

English Standard Version
Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation.

Berean Study Bible
Conduct yourselves with such honor among the Gentiles that, though they slander you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us.

New American Standard Bible
Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation.

King James Bible
Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.

Holman Christian Standard Bible
Conduct yourselves honorably among the Gentiles, so that in a case where they speak against you as those who do what is evil, they will, by observing your good works, glorify God on the day of visitation.

International Standard Version
Continue to live such upright lives among the gentiles that, when they slander you as practicers of evil, they may see your good actions and glorify God when he visits them.

NET Bible
and maintain good conduct among the non-Christians, so that though they now malign you as wrongdoers, they may see your good deeds and glorify God when he appears.

Aramaic Bible in Plain English
And let your way of life be beautiful before all children of men, those who speak wicked words of you, that they may see your beautiful works and praise God in the day of examination.

GOD'S WORD® Translation
Live decent lives among unbelievers. Then, although they ridicule you as if you were doing wrong while they are watching you do good things, they will praise God on the day he comes to help you.

Jubilee Bible 2000
and have your honest conversation among the Gentiles, so that, in that which they murmur about you as of evildoers, having witnessed your good works, they may glorify God in the day of visitation.

King James 2000 Bible
Having your conduct honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.

American King James Version
Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.

American Standard Version
having your behavior seemly among the Gentiles; that, wherein they speak against you as evil-doers, they may by your good works, which they behold, glorify God in the day of visitation.

Douay-Rheims Bible
Having your conversation good among the Gentiles: that whereas they speak against you as evildoers, they may, by the good works, which they shall behold in you, glorify God in the day of visitation.

Darby Bible Translation
having your conversation honest among the Gentiles, that [as to that] in which they speak against you as evildoers, they may through [your] good works, [themselves] witnessing [them], glorify God in [the] day of visitation.

English Revised Version
having your behaviour seemly among the Gentiles; that, wherein they speak against you as evil-doers, they may by your good works, which they behold, glorify God in the day of visitation.

Webster's Bible Translation
Having your manner of life honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evil-doers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.

Weymouth New Testament
Live honourable lives among the Gentiles, in order that, although they now speak against you as evil-doers, they may yet witness your good conduct, and may glorify God on the day of reward and retribution.

World English Bible
having good behavior among the nations, so in that of which they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they see, glorify God in the day of visitation.

Young's Literal Translation
having your behaviour among the nations right, that in that which they speak against you as evil-doers, of the good works having beheld, they may glorify God in a day of inspection.

1 Petrus 2:12 Afrikaans PWL
en laat julle manier van lewe onder al die mense mooi wees sodat hulle wat van julle kwaad praat, julle goeie dade kan sien en God kan eer, loof en aanbid in die dag van beoordeling.

1 Pjetrit 2:12 Albanian
Silluni mirë ndër johebrenjtë, që aty ku do t'ju paditin si keqbërës, të përlëvdojnë Perëndinë ditën e ardhjes së tij, për shkak të veprave tuaja të mira.

ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 2:12 Arabic: Smith & Van Dyke
وان تكون سيرتكم بين الامم حسنة لكي يكونوا في ما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يلاحظونها.

1 ՊԵՏՐՈՍ 2:12 Armenian (Western): NT
Պարկե՛շտ վարք ունեցէք հեթանոսներուն մէջ, որպէսզի՝ այն բանին համար որ կը բամբասեն ձեզ իբր չարագործներ, այցելութեան օրը փառաւորեն Աստուած՝ տեսնելով ձեր բարի գործերը:

1 S. Pierrisec. 2:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Çuen conuersationea duçuelaric honest Gentillén artean çueçaz gaizquiguilez beçala minço diraden gaucetan, ikussi dituqueizten obra onetaric glorifica deçatençát Iaincoa visitationeco egunean.

Dyr Peeters A 2:12 Bavarian
Wandltß rechtschaffen ünter de Haidn, dyrmit s, aau wenn s enk ietz als Übltaeter hinstöllnd, durch enker guets Gebaarn zuer Einsicht kemmend und önn Herrgot preisnd, wann yr abraitt.

1 Петрово 2:12 Bulgarian
да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото, относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще [ги] посети, понеже виждат добрите ви дела.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們在外邦人中,要有良好的品行;這樣,當他們誹謗你們是作惡之人的時候,因看到你們美好的行為,就在神臨到的日子榮耀神。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们在外邦人中,要有良好的品行;这样,当他们诽谤你们是作恶之人的时候,因看到你们美好的行为,就在神临到的日子荣耀神。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們在外邦人中應當品行端正,叫那些毀謗你們是作惡的,因看見你們的好行為,便在鑒察的日子歸榮耀給神。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们在外邦人中应当品行端正,叫那些毁谤你们是作恶的,因看见你们的好行为,便在鉴察的日子归荣耀给神。

彼 得 前 書 2:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 在 外 邦 人 中 , 應 當 品 行 端 正 , 叫 那 些 毀 謗 你 們 是 作 惡 的 , 因 看 見 你 們 的 好 行 為 , 便 在 鑒 察 ( 或 作 : 眷 顧 ) 的 日 子 歸 榮 耀 給 神 。

彼 得 前 書 2:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 在 外 邦 人 中 , 应 当 品 行 端 正 , 叫 那 些 毁 谤 你 们 是 作 恶 的 , 因 看 见 你 们 的 好 行 为 , 便 在 鉴 察 ( 或 作 : 眷 顾 ) 的 日 子 归 荣 耀 给 神 。

Prva Petrova poslanica 2:12 Croatian Bible
življenje vaše među poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda.

První Petrův 2:12 Czech BKR
Obcování vaše mezi pohany majíce dobré, aby místo toho, kdež utrhají vám jako zločincům, dobré skutky vaše spatřujíce, velebili Boha v den navštívení.

1 Peter 2:12 Danish
saa I føre en god Vandel iblandt Hedningerne, for at de paa Grund af de gode Gerninger, som de faa at se, kunne prise Gud paa Besøgelsens Dag for det, som de bagtale eder for som Ugerningsmænd.

1 Petrus 2:12 Dutch Staten Vertaling
En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.

Nestle Greek New Testament 1904
τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.

Westcott and Hort 1881
τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσι τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσι / δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.

RP Byzantine Majority Text 2005
τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἔχοντες καλὴν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων, ἐποπτεύσαντες, δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.

Greek Orthodox Church 1904
τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἔχοντες καλήν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύσαντες δοξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.

Tischendorf 8th Edition
ὁ ἀναστροφή ὑμεῖς ἐν ὁ ἔθνος ἔχω καλός ἵνα ἐν ὅς καταλαλέω ὑμεῖς ὡς κακοποιός ἐκ ὁ καλός ἔργον ἐποπτεύω δοξάζω ὁ θεός ἐν ἡμέρα ἐπισκοπή

Scrivener's Textus Receptus 1894
τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύσαντες δοξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.

Stephanus Textus Receptus 1550
τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύσαντες δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
την αναστροφην υμων εν τοις εθνεσιν εχοντες καλην ινα εν ω καταλαλουσιν υμων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευοντες δοξασωσιν τον θεον εν ημερα επισκοπης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
την αναστροφην υμων εν τοις εθνεσιν εχοντες καλην ινα εν ω καταλαλουσιν υμων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευοντες δοξασωσιν τον θεον εν ημερα επισκοπης

Stephanus Textus Receptus 1550
την αναστροφην υμων εν τοις εθνεσιν εχοντες καλην ινα εν ω καταλαλουσιν υμων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευσαντες δοξασωσιν τον θεον εν ημερα επισκοπης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
την αναστροφην υμων εν τοις εθνεσιν εχοντες καλην, ινα, εν ω καταλαλουσιν υμων ως κακοποιων, εκ των καλων εργων εποπτευσαντες δοξασωσι τον Θεον εν ημερα επισκοπης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
την αναστροφην υμων εχοντες καλην εν τοις εθνεσιν ινα εν ω καταλαλουσιν υμων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευσαντες δοξασωσιν τον θεον εν ημερα επισκοπης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
την αναστροφην υμων εν τοις εθνεσιν εχοντες καλην ινα εν ω καταλαλουσιν υμων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευοντες δοξασωσιν τον θεον εν ημερα επισκοπης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tēn anastrophēn hymōn en tois ethnesin echontes kalēn, hina en hō katalalousin hymōn hōs kakopoiōn, ek tōn kalōn ergōn epopteuontes doxasōsin ton Theon en hēmera episkopēs.

ten anastrophen hymon en tois ethnesin echontes kalen, hina en ho katalalousin hymon hos kakopoion, ek ton kalon ergon epopteuontes doxasosin ton Theon en hemera episkopes.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tēn anastrophēn hymōn en tois ethnesin echontes kalēn, hina, en hō katalalousin hymōn hōs kakopoiōn, ek tōn kalōn ergōn epopteuontes doxasōsi ton theon en hēmera episkopēs.

ten anastrophen hymon en tois ethnesin echontes kalen, hina, en ho katalalousin hymon hos kakopoion, ek ton kalon ergon epopteuontes doxasosi ton theon en hemera episkopes.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tēn anastrophēn umōn en tois ethnesin echontes kalēn ina en ō katalalousin umōn ōs kakopoiōn ek tōn kalōn ergōn epopteuontes doxasōsin ton theon en ēmera episkopēs

tEn anastrophEn umOn en tois ethnesin echontes kalEn ina en O katalalousin umOn Os kakopoiOn ek tOn kalOn ergOn epopteuontes doxasOsin ton theon en Emera episkopEs

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tēn anastrophēn umōn echontes kalēn en tois ethnesin ina en ō katalalousin umōn ōs kakopoiōn ek tōn kalōn ergōn epopteusantes doxasōsin ton theon en ēmera episkopēs

tEn anastrophEn umOn echontes kalEn en tois ethnesin ina en O katalalousin umOn Os kakopoiOn ek tOn kalOn ergOn epopteusantes doxasOsin ton theon en Emera episkopEs

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tēn anastrophēn umōn en tois ethnesin echontes kalēn ina en ō katalalousin umōn ōs kakopoiōn ek tōn kalōn ergōn epopteusantes doxasōsin ton theon en ēmera episkopēs

tEn anastrophEn umOn en tois ethnesin echontes kalEn ina en O katalalousin umOn Os kakopoiOn ek tOn kalOn ergOn epopteusantes doxasOsin ton theon en Emera episkopEs

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tēn anastrophēn umōn en tois ethnesin echontes kalēn ina en ō katalalousin umōn ōs kakopoiōn ek tōn kalōn ergōn epopteusantes doxasōsin ton theon en ēmera episkopēs

tEn anastrophEn umOn en tois ethnesin echontes kalEn ina en O katalalousin umOn Os kakopoiOn ek tOn kalOn ergOn epopteusantes doxasOsin ton theon en Emera episkopEs

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:12 Westcott/Hort - Transliterated
tēn anastrophēn umōn en tois ethnesin echontes kalēn ina en ō katalalousin umōn ōs kakopoiōn ek tōn kalōn ergōn epopteuontes doxasōsin ton theon en ēmera episkopēs

tEn anastrophEn umOn en tois ethnesin echontes kalEn ina en O katalalousin umOn Os kakopoiOn ek tOn kalOn ergOn epopteuontes doxasOsin ton theon en Emera episkopEs

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 2:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tēn anastrophēn umōn en tois ethnesin echontes kalēn ina en ō katalalousin umōn ōs kakopoiōn ek tōn kalōn ergōn epopteuontes doxasōsin ton theon en ēmera episkopēs

tEn anastrophEn umOn en tois ethnesin echontes kalEn ina en O katalalousin umOn Os kakopoiOn ek tOn kalOn ergOn epopteuontes doxasOsin ton theon en Emera episkopEs

1 Péter 2:12 Hungarian: Karoli
Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy a miben rágalmaznak titeket mint gonosztévõket, a jó cselekedetekbõl, ha látják [azokat,] dicsõítsék Istent a meglátogatás napján.

De Petro 1 2:12 Esperanto
kondutante dece cxe la nacianoj, por ke, kvankam ili kalumnias vin kiel malbonagulojn, tamen, vidante viajn bonfarojn, ili gloru Dion en la tago de vizitado.

Toinen Pietarin kirje 2:12 Finnish: Bible (1776)
Ja pitäkäät hyvä meno pakanain seassa, että ne, jotka teitä panettelevat niinkuin pahointekijöitä, näkisivät teidän hyvistä töistänne ja kiittäisivät Jumalaa etsikon päivänä.

1 Pierre 2:12 French: Darby
ayant une conduite honnete parmi les nations, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils medisent de vous comme de gens qui font le mal, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, à cause de vos bonnes oeuvres qu'ils observent.

1 Pierre 2:12 French: Louis Segond (1910)
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera.

1 Pierre 2:12 French: Martin (1744)
Ayant une conduite honnête avec les Gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme de malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation, pour vos bonnes œuvres qu'ils auront vues.

1 Petrus 2:12 German: Modernized
und führet einen guten Wandel unter den Heiden, auf daß die, so von euch afterreden als von Übeltätern, eure guten Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommen wird.

1 Petrus 2:12 German: Luther (1912)
und führet einen guten Wandel unter den Heiden, auf daß die, so von euch afterreden als von Übeltätern, eure guten Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommen wird.

1 Petrus 2:12 German: Textbibel (1899)
euren Wandel unter den Heiden löblich führend, damit sie, wo sie euch als Uebelthäter verleumden, ihn an den guten Werken wahrnehmend Gott preisen am Tage der Prüfung.

1 Pietro 2:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
avendo una buona condotta fra i Gentili; affinché laddove sparlano di voi come di malfattori, essi, per le vostre buone opere che avranno osservate, glorifichino Iddio nel giorno ch’Egli li visiterà.

1 Pietro 2:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
avendo una condotta onesta fra i Gentili; acciocchè, là dove sparlano di voi come di malfattori, glorifichino Iddio, nel giorno della visitazione, per le vostre buone opere, che avranno vedute.

1 PET 2:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
hendaklah kelakuanmu di antara orang kafir itu baik, supaya di dalam hal kamu dijahatkan oleh mereka itu seolah-olah orang yang berbuat jahat, maka dari sebab perbuatanmu yang baik, yang dilihatnya itu, dapat mereka itu memuliakan Allah pada Hari Tuhan melawat mereka itu.

1 Peter 2:12 Kabyle: NT
Sɛut tikli ilhan ger wid ur nessin ara Sidi Ṛebbi, iwakken ɣas a d-skidben fell-awen, neɣ xedmen awen cceṛ ; m' ara walin lecɣal-nwen ilhan ad ḥemden Sidi Ṛebbi asm' ara d-yerzu ɣuṛ-sen.

베드로전서 2:12 Korean
너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 권고하시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라

I Petri 2:12 Latin: Vulgata Clementina
conversationem vestram inter gentes habentes bonam : ut in eo quod detrectant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificent Deum in die visitationis.

Pētera 1 vēstule 2:12 Latvian New Testament
Dzīvojiet godīgi pagānu vidū, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un godinātu Dievu piemeklēšanas dienā.

Pirmasis Petro laiðkas 2:12 Lithuanian
Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna kilnus, kad jie už tai, už ką šmeižia jus kaip piktadarius, pamatę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankymo dieną.

1 Peter 2:12 Maori
Kia pai ta koutou whakahaere i roto i nga tauiwi, mo ta ratou whakapae ki a koutou, he kaimahi koutou i te kino, na kia whakakororia ratou i te Atua a te ra o te tirohanga mai, ina kite i a koutou mahi pai.

1 Peters 2:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
så I lar eders ferd iblandt hedningene være god, forat de mens de baktaler eder som ugjerningsmenn, kan se eders gode gjerninger og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag.

1 Pedro 2:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerar las, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.

1 Pedro 2:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Mantengan entre los Gentiles (incrédulos) una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación (del juicio).

1 Pedro 2:12 Spanish: Reina Valera Gómez
manteniendo vuestra honesta manera de vivir entre los gentiles; para que, en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.

1 Pedro 2:12 Spanish: Reina Valera 1909
Teniendo vuestra conversación honesta entre los Gentiles; para que, en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen á Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras.

1 Pedro 2:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y tened vuestra conversación honesta entre los gentiles; para que, en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, siendo testigos de sus buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos.

1 Pedro 2:12 Bíblia King James Atualizada Português
Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fôsseis pessoas que vivem praticando o que é mau, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação.

1 Pedro 2:12 Portugese Bible
tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.   

1 Petru 2:12 Romanian: Cornilescu
Să aveţi o purtare bună în mijlocul Neamurilor, pentruca în ceiace vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe cari le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.

1-e Петра 2:12 Russian: Synodal Translation (1876)
и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, зачто злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши,прославили Бога в день посещения.

1-e Петра 2:12 Russian koi8r
и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.

1 Peter 2:12 Shuar New Testament
Yus-shuarchanum pΘnker wekasatarum. T·rakrumninkia niisha Yamßi "Yus-shuar yajauch T·ruiniawai" ßntar Tuφniayatan, ukunmanka, Yusjai inkiunaiktin tsawant jeamtai, pΘnker wekarmena nuna Enentßimturmasar, N· shuarsha Y·san shiir awajsartatui.

1 Petrusbrevet 2:12 Swedish (1917)
Och fören en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtala eder såsom illgärningsmän, nu i stället, när de skåda edra goda gärningar, må för dessas skull prisa Gud på den dag då han söker dem.

1 Petro 2:12 Swahili NT
Mwenendo wenu kati ya watu wasiomjua Mungu unapaswa kuwa mwema kabisa, ili hata watakapowasingizieni kwamba mnatenda mabaya, waweze kutambua matendo yenu mema na hivyo wamtukuze Mungu Siku ya kuja kwake.

1 Pedro 2:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na kayo'y mangagkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga Gentil; upang, sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Dios sa araw ng pagdalaw.

Širawt ta tazzarat iktab Butros 2:12 Tawallamat Tamajaq NT
Ad wǝr tammazzayam d alxal wa olaɣan dat aytedan win wǝr nǝksud Mǝššina. Ǝddi as imos as sawaran-kawan bahutan ǝn tišit ǝn nǝsgufa, iman-nasan as zʼǝnǝyan igitan olaɣnen win tǝtaggim daɣ anamod wen, awǝy-du sǝr-san awen saɣmar n Ǝmǝli ǝzǝl wa du-z-asu.

1 เปโตร 2:12 Thai: from KJV
จงให้การประพฤติของท่านทั้งหลายเป็นที่น่านับถือท่ามกลางคนต่างชาตินั้น เพื่อว่าในข้อที่เขาติเตียนท่านว่าเป็นคนทำชั่วนั้น เมื่อเขาเห็นการดีของท่านแล้ว เขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันซึ่งพระองค์จะทรงเยี่ยมเยียนเขา

1 Petrus 2:12 Turkish
İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrıyı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler.

1 Петрово 2:12 Ukrainian: NT
і вести добре життє своє між поганами, щоб, у чому судять вас яко лиходіїв, наглядаючи добрі дїла (ваші), славили Бога в день одвідання.

1 Peter 2:12 Uma New Testament
Pontu-na ria tauna to uma mpo'incai Pue' to mpobalihi-koi, ra'uli' dada'a gau' -ni. Toe pai' kana nipelompehi mpu'u po'ingku-ni, bona rahilo kalompe' po'ingku-ni toe. Ka'omea-na mpai', rapangaku' -mi kalompe' po'ingku-ni, pai' mpo'une' Alata'ala-ramo hi eo karata-na.

1 Phi-e-rô 2:12 Vietnamese (1934)
phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Ðức Chúa Trời.

1 Peter 2:11
Top of Page
Top of Page