1 Петрово 2
Bulgarian
1И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, 2пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, 3ако сте опитали, "че Господ е благ;"

4При Когото идвайки, [като] при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, 5и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.

6Защото е писано в писанието:- "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами".

7За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла",

8и, "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни,- за което бяха и определени.

9Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина: 10[вие], които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.

11Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци [на света], да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата; 12да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото, относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще [ги] посети, понеже виждат добрите ви дела.

13Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен [владетел], 14било на управителите, като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците. 15Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци; 16като свободни, обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги. 17Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.

18Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите; 19защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо. 20Защото, каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога.

21Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки; 22Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му; 23Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше [делото Си] на Този, Който съди справедливо; 24Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. 25Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при Пастиря и Епископа на душите ви.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Peter 1
Top of Page
Top of Page