PETROU A΄ 2
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1apothemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai upokriseis kai phthonous kai pasas katalalias 2ōs artigennēta brephē to logikon adolon gala epipothēsate ina en autō auxēthēte 3eiper egeusasthe oti chrēstos o kurios

4pros on proserchomenoi lithon zōnta upo anthrōpōn men apodedokimasmenon para de theō eklekton entimon 5kai autoi ōs lithoi zōntes oikodomeisthe oikos pneumatikos ierateuma agion anenenkai pneumatikas thusias euprosdektous tō theō dia iēsou christou

6dio kai periechei en tē graphē idou tithēmi en siōn lithon akrogōniaion eklekton entimon kai o pisteuōn ep autō ou mē kataischunthē

7umin oun ē timē tois pisteuousin apeithousin de lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenēthē eis kephalēn gōnias

8kai lithos proskommatos kai petra skandalou oi proskoptousin tō logō apeithountes eis o kai etethēsan

9umeis de genos eklekton basileion ierateuma ethnos agion laos eis peripoiēsin opōs tas aretas exangeilēte tou ek skotous umas kalesantos eis to thaumaston autou phōs 10oi pote ou laos nun de laos theou oi ouk ēleēmenoi nun de eleēthentes

11agapētoi parakalō ōs paroikous kai parepidēmous apechesthai tōn sarkikōn epithumiōn aitines strateuontai kata tēs psuchēs 12tēn anastrophēn umōn en tois ethnesin echontes kalēn ina en ō katalalousin umōn ōs kakopoiōn ek tōn kalōn ergōn epopteusantes doxasōsin ton theon en ēmera episkopēs

13upotagēte oun pasē anthrōpinē ktisei dia ton kurion eite basilei ōs uperechonti 14eite ēgemosin ōs di autou pempomenois eis ekdikēsin men kakopoiōn epainon de agathopoiōn 15oti outōs estin to thelēma tou theou agathopoiountas phimoun tēn tōn aphronōn anthrōpōn agnōsian 16ōs eleutheroi kai mē ōs epikalumma echontes tēs kakias tēn eleutherian all ōs douloi theou 17pantas timēsate tēn adelphotēta agapate ton theon phobeisthe ton basilea timate

18oi oiketai upotassomenoi en panti phobō tois despotais ou monon tois agathois kai epieikesin alla kai tois skoliois 19touto gar charis ei dia suneidēsin theou upopherei tis lupas paschōn adikōs 20poion gar kleos ei amartanontes kai kolaphizomenoi upomeneite all ei agathopoiountes kai paschontes upomeneite touto charis para theō

21eis touto gar eklēthēte oti kai christos epathen uper ēmōn ēmin upolimpanōn upogrammon ina epakolouthēsēte tois ichnesin autou 22os amartian ouk epoiēsen oude eurethē dolos en tō stomati autou 23os loidoroumenos ouk anteloidorei paschōn ouk ēpeilei paredidou de tō krinonti dikaiōs 24os tas amartias ēmōn autos anēnenken en tō sōmati autou epi to xulon ina tais amartiais apogenomenoi tē dikaiosunē zēsōmen ou tō mōlōpi autou iathēte 25ēte gar ōs probata planōmena all epestraphēte nun epi ton poimena kai episkopon tōn psuchōn umōn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Peter 1
Top of Page
Top of Page