1 Peter 3:18
New International Version
For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the Spirit.

New Living Translation
Christ suffered for our sins once for all time. He never sinned, but he died for sinners to bring you safely home to God. He suffered physical death, but he was raised to life in the Spirit.

English Standard Version
For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in the spirit,

Berean Study Bible
For Christ also suffered for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the Spirit,

New American Standard Bible
For Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, so that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit;

King James Bible
For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit:

Holman Christian Standard Bible
For Christ also suffered for sins once for all, the righteous for the unrighteous, that He might bring you to God, after being put to death in the fleshly realm but made alive in the spiritual realm.

International Standard Version
For the Messiah also suffered for sins once for all, an innocent person for the guilty, so that he could bring you to God. He was put to death in a mortal body but was brought to life by the Spirit,

NET Bible
Because Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, to bring you to God, by being put to death in the flesh but by being made alive in the spirit.

Aramaic Bible in Plain English
Because The Messiah also died once for the sake of our sins, The Righteous One in the place of sinners, to bring you to God, and he died in body and lived in his Spirit.

GOD'S WORD® Translation
This is true because Christ suffered for our sins once. He was an innocent person, but he suffered for guilty people so that he could bring you to God. His body was put to death, but he was brought to life through his spirit.

Jubilee Bible 2000
For the Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in spirit,

King James 2000 Bible
For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit:

American King James Version
For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit:

American Standard Version
Because Christ also suffered for sins once, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God; being put to death in the flesh, but made alive in the spirit;

Douay-Rheims Bible
Because Christ also died once for our sins, the just for the unjust: that he might offer us to God, being put to death indeed in the flesh, but enlivened in the spirit,

Darby Bible Translation
for Christ indeed has once suffered for sins, [the] just for [the] unjust, that he might bring us to God; being put to death in flesh, but made alive in [the] Spirit,

English Revised Version
Because Christ also suffered for sins once, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God; being put to death in the flesh, but quickened in the spirit;

Webster's Bible Translation
For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit:

Weymouth New Testament
because Christ also once for all died for sins, the innocent One for the guilty many, in order to bring us to God. He was put to death in the flesh, but made alive in the spirit,

World English Bible
Because Christ also suffered for sins once, the righteous for the unrighteous, that he might bring you to God; being put to death in the flesh, but made alive in the spirit;

Young's Literal Translation
because also Christ once for sin did suffer -- righteous for unrighteous -- that he might lead us to God, having been put to death indeed, in the flesh, and having been made alive in the spirit,

1 Petrus 3:18 Afrikaans PWL
want Die Gesalfde Een het ook eenmaal as gevolg van ons sondes gesterf, die Onskuldige Een, ter wille van sondaars, om julle na God toe te bring. Hy het gesterf na die liggaam, geleef in die Gees

1 Pjetrit 3:18 Albanian
sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. U vra në mish, por u ngjall nga Fryma,

ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 3:18 Arabic: Smith & Van Dyke
فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل الاثمة لكي يقربنا الى الله مماتا في الجسد ولكن محيى في الروح

1 ՊԵՏՐՈՍ 3:18 Armenian (Western): NT
Արդարեւ Քրիստո՛ս ալ մէ՛կ անգամ չարչարուեցաւ՝ մեղքերու համար, Արդարը՝ անարդարներուն համար, որպէսզի մօտեցնէ մեզ Աստուծոյ: Ան մարմինով մեռցուեցաւ, բայց Հոգիով կեանք ստացաւ,

1 S. Pierrisec. 3:18 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen Christec-ere behin bekatuagatic suffritu vkan du, iustoac iniustoacgatic: gu Iaincoagana eraman guençançát, haraguiz mortificaturic, baina viuificaturic Spirituaz.

Dyr Peeters A 3:18 Bavarian
Denn aau dyr Krist haat ain Maal für d Sünddn önn Tood glitn, er, dyr Grechte, für de Schuldignen, dyrmit yr enk zo n Herrgot füert. Als Mensch zwaar wurd yr toetigt, yn n Geist naach aber löbndig gmacht.

1 Петрово 3:18 Bulgarian
Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為基督也曾一次為了贖罪而受苦,就是義的代替不義的,為要把你們帶到神的面前。照著肉身說,基督固然被處死了;但照著靈說,他卻得以復活了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为基督也曾一次为了赎罪而受苦,就是义的代替不义的,为要把你们带到神的面前。照着肉身说,基督固然被处死了;但照着灵说,他却得以复活了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因基督也曾一次為罪受苦,就是義的代替不義的,為要引我們到神面前。按著肉體說,他被治死;按著靈性說,他復活了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因基督也曾一次为罪受苦,就是义的代替不义的,为要引我们到神面前。按着肉体说,他被治死;按着灵性说,他复活了。

彼 得 前 書 3:18 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 基 督 也 曾 一 次 為 罪 受 苦 ( 有 古 卷 作 : 受 死 ) , 就 是 義 的 代 替 不 義 的 , 為 要 引 我 們 到 神 面 前 。 按 著 肉 體 說 , 他 被 治 死 ; 按 著 靈 性 說 , 他 復 活 了 。

彼 得 前 書 3:18 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 基 督 也 曾 一 次 为 罪 受 苦 ( 有 古 卷 作 : 受 死 ) , 就 是 义 的 代 替 不 义 的 , 为 要 引 我 们 到 神 面 前 。 按 着 肉 体 说 , 他 被 治 死 ; 按 着 灵 性 说 , 他 复 活 了 。

Prva Petrova poslanica 3:18 Croatian Bible
Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu - ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.

První Petrův 3:18 Czech BKR
Nebo i Kristus jedinou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa z strany těla, ale obživen z strany Ducha.

1 Peter 3:18 Danish
Thi ogsaa Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led Døden i Kødet, men blev levendegjort i Aanden,

1 Petrus 3:18 Dutch Staten Vertaling
Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

Nestle Greek New Testament 1904
ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι·

Westcott and Hort 1881
ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν / ἔπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅτι καὶ χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζῳοποιηθεὶς δὲ πνεύματι,

Greek Orthodox Church 1904
ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθε, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι·

Tischendorf 8th Edition
ὅτι καί Χριστός ἅπαξ περί ἁμαρτία ἀποθνήσκω δίκαιος ὑπέρ ἄδικος ἵνα ὑμεῖς προσάγω ὁ θεός θανατόω μέν σάρξ ζωοποιέω δέ πνεῦμα

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθε, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ, ζωοποιηθεὶς δὲ τῷ πνεύματι,

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζῳοποιηθεὶς δὲ τῷ πνεύματι·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οτι και χριστος απαξ περι αμαρτιων απεθανεν δικαιος υπερ αδικων ινα υμας προσαγαγη τω θεω θανατωθεις μεν σαρκι ζωοποιηθεις δε πνευματι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οτι και χριστος απαξ περι αμαρτιων απεθανεν δικαιος υπερ αδικων ινα υμας προσαγαγη τω θεω θανατωθεις μεν σαρκι ζωοποιηθεις δε πνευματι

Stephanus Textus Receptus 1550
οτι και χριστος απαξ περι αμαρτιων επαθεν δικαιος υπερ αδικων ινα ημας προσαγαγη τω θεω θανατωθεις μεν σαρκι ζωοποιηθεις δε τω πνευματι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οτι και Χριστος απαξ περι αμαρτιων επαθε, δικαιος υπερ αδικων, ινα ημας προσαγαγη τω Θεω, θανατωθεις μεν σαρκι, ζωοποιηθεις δε τω πνευματι,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οτι και χριστος απαξ περι αμαρτιων επαθεν δικαιος υπερ αδικων ινα υμας προσαγαγη τω θεω θανατωθεις μεν σαρκι ζωοποιηθεις δε πνευματι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οτι και χριστος απαξ περι αμαρτιων {VAR1: απεθανεν } {VAR2: επαθεν } δικαιος υπερ αδικων ινα υμας προσαγαγη τω θεω θανατωθεις μεν σαρκι ζωοποιηθεις δε πνευματι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hoti kai Christos hapax peri hamartiōn apethanen, dikaios hyper adikōn, hina hymas prosagagē tō Theō, thanatōtheis men sarki zōopoiētheis de pneumati;

hoti kai Christos hapax peri hamartion apethanen, dikaios hyper adikon, hina hymas prosagage to Theo, thanatotheis men sarki zoopoietheis de pneumati;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hoti kai Christos hapax peri hamartiōn apethanen, dikaios hyper adikōn, hina hymas prosagagē tō theō, thanatōtheis men sarki zōopoiētheis de pneumati;

hoti kai Christos hapax peri hamartion apethanen, dikaios hyper adikon, hina hymas prosagage to theo, thanatotheis men sarki zoopoietheis de pneumati;

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:18 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oti kai christos apax peri amartiōn apethanen dikaios uper adikōn ina umas prosagagē tō theō thanatōtheis men sarki zōopoiētheis de pneumati

oti kai christos apax peri amartiOn apethanen dikaios uper adikOn ina umas prosagagE tO theO thanatOtheis men sarki zOopoiEtheis de pneumati

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:18 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oti kai christos apax peri amartiōn epathen dikaios uper adikōn ina umas prosagagē tō theō thanatōtheis men sarki zōopoiētheis de pneumati

oti kai christos apax peri amartiOn epathen dikaios uper adikOn ina umas prosagagE tO theO thanatOtheis men sarki zOopoiEtheis de pneumati

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:18 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oti kai christos apax peri amartiōn epathen dikaios uper adikōn ina ēmas prosagagē tō theō thanatōtheis men sarki zōopoiētheis de tō pneumati

oti kai christos apax peri amartiOn epathen dikaios uper adikOn ina Emas prosagagE tO theO thanatOtheis men sarki zOopoiEtheis de tO pneumati

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:18 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oti kai christos apax peri amartiōn epathen dikaios uper adikōn ina ēmas prosagagē tō theō thanatōtheis men sarki zōopoiētheis de tō pneumati

oti kai christos apax peri amartiOn epathen dikaios uper adikOn ina Emas prosagagE tO theO thanatOtheis men sarki zOopoiEtheis de tO pneumati

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:18 Westcott/Hort - Transliterated
oti kai christos apax peri amartiōn apethanen dikaios uper adikōn ina umas prosagagē tō theō thanatōtheis men sarki zōopoiētheis de pneumati

oti kai christos apax peri amartiOn apethanen dikaios uper adikOn ina umas prosagagE tO theO thanatOtheis men sarki zOopoiEtheis de pneumati

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:18 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oti kai christos apax peri amartiōn {WH: apethanen } {UBS4: epathen } dikaios uper adikōn ina umas prosagagē tō theō thanatōtheis men sarki zōopoiētheis de pneumati

oti kai christos apax peri amartiOn {WH: apethanen} {UBS4: epathen} dikaios uper adikOn ina umas prosagagE tO theO thanatOtheis men sarki zOopoiEtheis de pneumati

1 Péter 3:18 Hungarian: Karoli
Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;

De Petro 1 3:18 Esperanto
CXar Kristo ankaux unufoje suferis pro pekoj, justulo pro maljustuloj, por ke li nin konduku al Dio; mortigite en la karno, sed vivigite en la spirito;

Toinen Pietarin kirje 3:18 Finnish: Bible (1776)
Sillä Kristus myös kerran kärsi meidän synteimme tähden, hurskas vääräin edestä, että hän meitä Jumalalle uhrais: lihan kautta tosin kuoletettu, mutta Hengen kautta eläväksi tehty,

1 Pierre 3:18 French: Darby
car aussi Christ a souffert une fois pour les peches, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenat à Dieu, ayant ete mis à mort en chair, mais vivifie par l'Esprit,

1 Pierre 3:18 French: Louis Segond (1910)
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit,

1 Pierre 3:18 French: Martin (1744)
Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu; étant mort en la chair mais vivifié par l'Esprit.

1 Petrus 3:18 German: Modernized
sintemal auch Christus einmal für unsere Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, auf daß er uns Gott opferte; und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist.

1 Petrus 3:18 German: Luther (1912)
Sintemal auch Christus einmal für unsre Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, auf daß er uns zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist.

1 Petrus 3:18 German: Textbibel (1899)
Ist ja auch Christus einmal gestorben, um der Sünden willen, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleische, lebendig gemacht nach dem Geist,

1 Pietro 3:18 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché anche Cristo ha sofferto un volta per i peccati, egli giusto per gl’ingiusti, per condurci a Dio; essendo stato messo a morte, quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito;

1 Pietro 3:18 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poichè Cristo ancora ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gl’ingiusti, acciocchè ci adducesse a Dio; essendo mortificato in carne, ma vivificato per lo Spirito.

1 PET 3:18 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab Kristus pun sudah sekali merasai mati karena dosa-dosa orang, yaitu Orang benar karena orang-orang yang tiada benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; sungguhpun Ia mati dibunuh di dalam tubuh, tetapi hidup di dalam roh.

1 Peter 3:18 Kabyle: NT
Lmasiḥ s yiman-is immut ; s lmut-agi-ines i gefra tamsalt n ddnub n yemdanen. Nețța yellan d aḥeqqi, immut ɣef ddemma n imednuben meṛṛa iwakken a kkun-yawi ɣer Sidi Ṛebbi. Nɣan lgețța-s meɛna yuɣal-ed ɣer tudert s tezmert n Ṛṛuḥ iqedsen.

베드로전서 3:18 Korean
그리스도께서도 한 번 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니

I Petri 3:18 Latin: Vulgata Clementina
Quia et Christus semel pro peccatis nostris mortuus est, justus pro injustis, ut nos offerret Deo, mortificatus quidem carne, vivificatus autem spiritu.

Pētera 1 vēstule 3:18 Latvian New Testament
Jo arī Kristus vienreiz mūsu grēku dēļ miris. Taisnīgais par netaisnīgajiem, nonāvēts gan miesā, bet atdzīvināts garā, lai mūs upurētu Dievam.

Pirmasis Petro laiðkas 3:18 Lithuanian
Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, bet atgaivintas Dvasia.

1 Peter 3:18 Maori
Kotahi hoki whakamamaetanga o te Karaiti mo nga hara, te tika mo te hunga he, kia arahina ai tatou e ia ki te Atua, i whakamatea ko te kikokiko, i whakaorangia ia ko te wairua:

1 Peters 3:18 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,

1 Pedro 3:18 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu;

1 Pedro 3:18 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque también Cristo (el Mesías) murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu.

1 Pedro 3:18 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu;

1 Pedro 3:18 Spanish: Reina Valera 1909
Porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos á Dios, siendo á la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu;

1 Pedro 3:18 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque también el Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu;

1 Pedro 3:18 Bíblia King James Atualizada Português
Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o Justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus; morto, de fato, na carne, mas vivificado no Espírito,

1 Pedro 3:18 Portugese Bible
Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no espírito;   

1 Petru 3:18 Romanian: Cornilescu
Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorît în trup , dar a fost înviat în duh,

1-e Петра 3:18 Russian: Synodal Translation (1876)
потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,

1-e Петра 3:18 Russian koi8r
потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,

1 Peter 3:18 Shuar New Testament
Kristu ii tunaarin Asakßrtaj tusa jarutramkamiaji. Ashφ Asakßrma asamtai atak tunaan jarukchatniuiti. Niisha tunaan penkΘ T·richuitiat, ii Tunßa asakrin Wßitrutmasmiaji, Y·snum ejetamtai tusa. Ayashiinkia jakayat ni Wakanφjiai ni ayashi ataksha iwiaaku ajasmiayi.

1 Petrusbrevet 3:18 Swedish (1917)
Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.

1 Petro 3:18 Swahili NT
Kwa maana Kristo mwenyewe alikufa kwa ajili ya dhambi zenu; alikufa mara moja tu na ikatosha, mtu mwema kwa ajili ya waovu, ili awapeleke ninyi kwa Mungu. Aliuawa kimwili lakini akafanywa hai kiroho;

1 Pedro 3:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't si Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Dios; siyang pinatay sa laman, nguni't binuhay sa espiritu;

Širawt ta tazzarat iktab Butros 3:18 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝlmǝsix iman-net iga alɣazab iyyanda, aba-tu fǝl bakkadan n aytedan. Ǝnta wa n alɣadil, aba-tu fall-awan kawanay a wǝr nǝɣdel, fǝl a kawan-izǝnnǝmihǝz ǝd Mǝššina. Tǝmattant ta n tǝɣǝssa-net a iga, mišan iddar-du ǝs tarna n Infas Wa Zǝddigan.

1 เปโตร 3:18 Thai: from KJV
ด้วยว่า พระคริสต์เช่นกันก็ได้ทนทุกข์ครั้งเดียวเท่านั้น เพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อพระองค์จะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายเนื้อหนังพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนม์ แต่ทรงมีชีวิตขึ้นโดยพระวิญญาณ

1 Petrus 3:18 Turkish
Nitekim Mesih de bizleri Tanrıya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi.

1 Петрово 3:18 Ukrainian: NT
тому що й Христос, щоби привести нас до Бога, один раз пострадав за гріхи наші. Праведник за неправедних, що був умертвений по тїлу, но ожив духом,

1 Peter 3:18 Uma New Testament
Apa' Kristus wo'o mporata kaparia nau' uma ria sala' -na. Mate hangkani lau-i-wadi mpokolo jeko' manusia'. Hi'a to uma ria sala' -na mposampei-ta to masala', bona nakeni-ta hi Alata'ala. Woto-na rapatehi, tapi' rapotuwu' nculii' -imi hante baraka' Inoha' Tomoroli'.

1 Phi-e-rô 3:18 Vietnamese (1934)
Vả, Ðấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Ðấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Ðức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.

1 Peter 3:17
Top of Page
Top of Page