PETROU A΄ 3
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1omoiōs gunaikes upotassomenai tois idiois andrasin ina kai ei tines apeithousin tō logō dia tēs tōn gunaikōn anastrophēs aneu logou kerdēthēsontai 2epopteusantes tēn en phobō agnēn anastrophēn umōn 3ōn estō ouch o exōthen emplokēs trichōn kai peritheseōs chrusiōn ē enduseōs imatiōn kosmos 4all o kruptos tēs kardias anthrōpos en tō aphthartō tou praeōs kai ēsuchiou pneumatos o estin enōpion tou theou poluteles 5outōs gar pote kai ai agiai gunaikes ai elpizousai eis theon ekosmoun eautas upotassomenai tois idiois andrasin 6ōs sarra upēkousen tō abraam kurion auton kalousa ēs egenēthēte tekna agathopoiousai kai mē phoboumenai mēdemian ptoēsin

7oi andres omoiōs sunoikountes kata gnōsin ōs asthenesterō skeuei tō gunaikeiō aponemontes timēn ōs kai sunklēronomois charitos zōēs eis to mē enkoptesthai tas proseuchas umōn

8to de telos pantes omophrones sumpatheis philadelphoi eusplanchnoi tapeinophrones 9mē apodidontes kakon anti kakou ē loidorian anti loidorias tounantion de eulogountes oti eis touto eklēthēte ina eulogian klēronomēsēte

10o gar thelōn zōēn agapan kai idein ēmeras agathas pausatō tēn glōssan apo kakou kai cheilē tou mē lalēsai dolon

11ekklinatō de apo kakou kai poiēsatō agathon zētēsatō eirēnēn kai diōxatō autēn

12oti ophthalmoi kuriou epi dikaious kai ōta autou eis deēsin autōn prosōpon de kuriou epi poiountas kaka

13kai tis o kakōsōn umas ean tou agathou zēlōtai genēsthe

14all ei kai paschoite dia dikaiosunēn makarioi ton de phobon autōn mē phobēthēte mēde tarachthēte 15kurion de ton christon agiasate en tais kardiais umōn etoimoi aei pros apologian panti tō aitounti umas logon peri tēs en umin elpidos alla meta prautētos kai phobou 16suneidēsin echontes agathēn ina en ō katalaleisthe kataischunthōsin oi epēreazontes umōn tēn agathēn en christō anastrophēn 17kreitton gar agathopoiountas ei theloi to thelēma tou theou paschein ē kakopoiountas 18oti kai christos apax peri amartiōn apethanen dikaios uper adikōn ina umas prosagagē tō theō thanatōtheis men sarki zōopoiētheis de pneumati 19en ō kai tois en phulakē pneumasin poreutheis ekēruxen 20apeithēsasin pote ote apexedecheto ē tou theou makrothumia en ēmerais nōe kataskeuazomenēs kibōtou eis ēn oligoi tout estin oktō psuchai diesōthēsan di udatos 21o kai umas antitupon nun sōzei baptisma ou sarkos apothesis rupou alla suneidēseōs agathēs eperōtēma eis theon di anastaseōs iēsou christou 22os estin en dexia theou poreutheis eis ouranon upotagentōn autō angelōn kai exousiōn kai dunameōn

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

1 Peter 2
Top of Page
Top of Page