PETROU A΄ 4
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1christou oun pathontos sarki kai umeis tēn autēn ennoian oplisasthe oti o pathōn sarki pepautai amartias 2eis to mēketi anthrōpōn epithumiais alla thelēmati theou ton epiloipon en sarki biōsai chronon 3arketos gar o parelēluthōs chronos to boulēma tōn ethnōn kateirgasthai peporeumenous en aselgeiais epithumiais oinophlugiais kōmois potois kai athemitois eidōlolatriais 4en ō xenizontai mē suntrechontōn umōn eis tēn autēn tēs asōtias anachusin blasphēmountes 5oi apodōsousin logon tō etoimōs echonti krinai zōntas kai nekrous 6eis touto gar kai nekrois euēngelisthē ina krithōsin men kata anthrōpous sarki zōsi de kata theon pneumati

7pantōn de to telos ēngiken sōphronēsate oun kai nēpsate eis proseuchas 8pro pantōn tēn eis eautous agapēn ektenē echontes oti agapē kaluptei plēthos amartiōn 9philoxenoi eis allēlous aneu gongusmou 10ekastos kathōs elaben charisma eis eautous auto diakonountes ōs kaloi oikonomoi poikilēs charitos theou 11ei tis lalei ōs logia theou ei tis diakonei ōs ex ischuos ēs chorēgei o theos ina en pasin doxazētai o theos dia iēsou christou ō estin ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

12agapētoi mē xenizesthe tē en umin purōsei pros peirasmon umin ginomenē ōs xenou umin sumbainontos 13alla katho koinōneite tois tou christou pathēmasin chairete ina kai en tē apokalupsei tēs doxēs autou charēte agalliōmenoi 14ei oneidizesthe en onomati christou makarioi oti to tēs doxēs kai to tou theou pneuma eph umas anapauetai 15mē gar tis umōn paschetō ōs phoneus ē kleptēs ē kakopoios ē ōs allotriepiskopos 16ei de ōs christianos mē aischunesthō doxazetō de ton theon en tō onomati toutō 17oti kairos tou arxasthai to krima apo tou oikou tou theou ei de prōton aph ēmōn ti to telos tōn apeithountōn tō tou theou euangeliō 18kai ei o dikaios molis sōzetai o asebēs kai amartōlos pou phaneitai 19ōste kai oi paschontes kata to thelēma tou theou pistō ktistē paratithesthōsan tas psuchas autōn en agathopoiia

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

1 Peter 3
Top of Page
Top of Page