PETROU A΄ 5
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1presbuterous oun tous en umin parakalō o sumpresbuteros kai martus tōn tou christou pathēmatōn o kai tēs mellousēs apokaluptesthai doxēs koinōnos 2poimanate to en umin poimnion tou theou mē anankastōs alla ekousiōs kata theon mēde aischrokerdōs alla prothumōs 3mēd ōs katakurieuontes tōn klērōn alla tupoi ginomenoi tou poimniou 4kai phanerōthentos tou archipoimenos komieisthe ton amarantinon tēs doxēs stephanon

5omoiōs neōteroi upotagēte presbuterois pantes de allēlois tēn tapeinophrosunēn enkombōsasthe oti o theos uperēphanois antitassetai tapeinois de didōsin charin

6tapeinōthēte oun upo tēn krataian cheiran tou theou ina umas upsōsē en kairō 7pasan tēn merimnan umōn epiripsantes ep auton oti autō melei peri umōn 8nēpsate grēgorēsate o antidikos umōn diabolos ōs leōn ōruomenos peripatei zētōn katapiein 9ō antistēte stereoi tē pistei eidotes ta auta tōn pathēmatōn tē en tō kosmō umōn adelphotēti epiteleisthai

10o de theos pasēs charitos o kalesas umas eis tēn aiōnion autou doxan en christō oligon pathontas autos katartisei stērixei sthenōsei themeliōsei 11autō to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

12dia silouanou umin tou pistou adelphou ōs logizomai di oligōn egrapsa parakalōn kai epimarturōn tautēn einai alēthē charin tou theou eis ēn stēte 13aspazetai umas ē en babulōni suneklektē kai markos o uios mou 14aspasasthe allēlous en philēmati agapēs eirēnē umin pasin tois en christōōste kai oi paschontes kata to thelēma tou theou pistō ktistē paratithesthōsan tas psuchas autōn en agathopoiia

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

1 Peter 4
Top of Page
Top of Page