IAKOBOU 4
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1pothen polemoi kai pothen machai en umin ouk enteuthen ek tōn ēdonōn umōn tōn strateuomenōn en tois melesin umōn 2epithumeite kai ouk echete phoneuete kai zēloute kai ou dunasthe epituchein machesthe kai polemeite ouk echete dia to mē aiteisthai umas 3aiteite kai ou lambanete dioti kakōs aiteisthe ina en tais ēdonais umōn dapanēsēte 4moichalides ouk oidate oti ē philia tou kosmou echthra tou theou estin os ean oun boulēthē philos einai tou kosmou echthros tou theou kathistatai 5ē dokeite oti kenōs ē graphē legei pros phthonon epipothei to pneuma o katōkisen en ēmin 6meizona de didōsin charin dio legei o theos uperēphanois antitassetai tapeinois de didōsin charin

7upotagēte oun tō theō antistēte de tō diabolō kai pheuxetai aph umōn 8engisate tō theō kai {WH: engisei } {UBS4: engiei } umin katharisate cheiras amartōloi kai agnisate kardias dipsuchoi 9talaipōrēsate kai penthēsate kai klausate o gelōs umōn eis penthos metatrapētō kai ē chara eis katēpheian 10tapeinōthēte enōpion kuriou kai upsōsei umas

11mē katalaleite allēlōn adelphoi o katalalōn adelphou ē krinōn ton adelphon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineis ouk ei poiētēs nomou alla kritēs 12eis estin {UBS4: [o] } nomothetēs kai kritēs o dunamenos sōsai kai apolesai su de tis ei o krinōn ton plēsion

13age nun oi legontes sēmeron ē aurion poreusometha eis tēnde tēn polin kai poiēsomen ekei eniauton kai emporeusometha kai kerdēsomen 14oitines ouk epistasthe {UBS4: to } tēs aurion poia ē zōē umōn atmis gar este {UBS4: ē } pros oligon phainomenē epeita kai aphanizomenē 15anti tou legein umas ean o kurios {WH: thelē } {UBS4: thelēsē } kai zēsomen kai poiēsomen touto ē ekeino 16nun de kauchasthe en tais alazoneiais umōn pasa kauchēsis toiautē ponēra estin 17eidoti oun kalon poiein kai mē poiounti amartia autō estin

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

James 3
Top of Page
Top of Page