PROS GALATAS 4
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1legō de eph oson chronon o klēronomos nēpios estin ouden diapherei doulou kurios pantōn ōn 2alla upo epitropous estin kai oikonomous achri tēs prothesmias tou patros 3outōs kai ēmeis ote ēmen nēpioi upo ta stoicheia tou kosmou ēmetha dedoulōmenoi 4ote de ēlthen to plērōma tou chronou exapesteilen o theos ton uion autou genomenon ek gunaikos genomenon upo nomon 5ina tous upo nomon exagorasē ina tēn uiothesian apolabōmen 6oti de este uioi exapesteilen o theos to pneuma tou uiou autou eis tas kardias ēmōn krazon abba o patēr 7ōste ouketi ei doulos alla uios ei de uios kai klēronomos dia theou

8alla tote men ouk eidotes theon edouleusate tois phusei mē ousin theois 9nun de gnontes theon mallon de gnōsthentes upo theou pōs epistrephete palin epi ta asthenē kai ptōcha stoicheia ois palin anōthen {WH: douleusai } {UBS4: douleuein } thelete 10ēmeras paratēreisthe kai mēnas kai kairous kai eniautous 11phoboumai umas mē pōs eikē kekopiaka eis umas

12ginesthe ōs egō oti kagō ōs umeis adelphoi deomai umōn ouden me ēdikēsate 13oidate de oti di astheneian tēs sarkos euēngelisamēn umin to proteron 14kai ton peirasmon umōn en tē sarki mou ouk exouthenēsate oude exeptusate alla ōs angelon theou edexasthe me ōs christon iēsoun 15pou oun o makarismos umōn marturō gar umin oti ei dunaton tous ophthalmous umōn exoruxantes edōkate moi 16ōste echthros umōn gegona alētheuōn umin 17zēlousin umas ou kalōs alla ekkleisai umas thelousin ina autous zēloute 18kalon de zēlousthai en kalō pantote kai mē monon en tō pareinai me pros umas 19 {WH: teknia } {UBS4: tekna } mou ous palin ōdinō mechris ou morphōthē christos en umin 20ēthelon de pareinai pros umas arti kai allaxai tēn phōnēn mou oti aporoumai en umin

21legete moi oi upo nomon thelontes einai ton nomon ouk akouete 22gegraptai gar oti abraam duo uious eschen ena ek tēs paidiskēs kai ena ek tēs eleutheras 23all o {WH: [men] } {UBS4: men } ek tēs paidiskēs kata sarka gegennētai o de ek tēs eleutheras di epangelias 24atina estin allēgoroumena autai gar eisin duo diathēkai mia men apo orous sina eis douleian gennōsa ētis estin agar 25to de agar sina oros estin en tē arabia sustoichei de tē nun ierousalēm douleuei gar meta tōn teknōn autēs 26ē de anō ierousalēm eleuthera estin ētis estin mētēr ēmōn

27gegraptai gar euphranthēti steira ē ou tiktousa rēxon kai boēson ē ouk ōdinousa oti polla ta tekna tēs erēmou mallon ē tēs echousēs ton andra

28 {WH: ēmeis } {UBS4: umeis } de adelphoi kata isaak epangelias tekna {WH: esmen } {UBS4: este } 29all ōsper tote o kata sarka gennētheis ediōken ton kata pneuma outōs kai nun

30alla ti legei ē graphē ekbale tēn paidiskēn kai ton uion autēs ou gar mē klēronomēsei o uios tēs paidiskēs meta tou uiou tēs eleutheras

31dio adelphoi ouk esmen paidiskēs tekna alla tēs eleutheras

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Galatians 3
Top of Page
Top of Page