PROS KORINTHIOUS B΄ 1

<< PROS KORINTHIOUS B΄ 1 >>
2 Corinthians 1 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
 

1 paulos apostolos christou iēsou dia thelēmatos theou kai timotheos o adelphos tē ekklēsia tou theou tē ousē en korinthō sun tois agiois pasin tois ousin en olē tē achaia

2 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou

3 eulogētos o theos kai patēr tou kuriou ēmōn iēsou christou o patēr tōn oiktirmōn kai theos pasēs paraklēseōs 4 o parakalōn ēmas epi pasē tē thlipsei ēmōn eis to dunasthai ēmas parakalein tous en pasē thlipsei dia tēs paraklēseōs ēs parakaloumetha autoi upo tou theou 5 oti kathōs perisseuei ta pathēmata tou christou eis ēmas outōs dia tou christou perisseuei kai ē paraklēsis ēmōn 6 eite de thlibometha uper tēs umōn paraklēseōs kai sōtērias eite parakaloumetha uper tēs umōn paraklēseōs tēs energoumenēs en upomonē tōn autōn pathēmatōn ōn kai ēmeis paschomen kai ē elpis ēmōn bebaia uper umōn 7 eidotes oti ōs koinōnoi este tōn pathēmatōn outōs kai tēs paraklēseōs

8 ou gar thelomen umas agnoein adelphoi uper tēs thlipseōs ēmōn tēs genomenēs en tē asia oti kath uperbolēn uper dunamin ebarēthēmen ōste exaporēthēnai ēmas kai tou zēn 9 alla autoi en eautois to apokrima tou thanatou eschēkamen ina mē pepoithotes ōmen eph eautois all epi tō theō tō egeironti tous nekrous 10 os ek tēlikoutou thanatou errusato ēmas kai rusetai eis on ēlpikamen [oti] kai eti rusetai 11 sunupourgountōn kai umōn uper ēmōn tē deēsei ina ek pollōn prosōpōn to eis ēmas charisma dia pollōn eucharistēthē uper ēmōn

12 ē gar kauchēsis ēmōn autē estin to marturion tēs suneidēseōs ēmōn oti en {WH: agiotēti } {UBS4: aplotēti } kai eilikrineia tou theou [kai] ouk en sophia sarkikē all en chariti theou anestraphēmen en tō kosmō perissoterōs de pros umas 13 ou gar alla graphomen umin all ē a anaginōskete ē kai epiginōskete elpizō de oti eōs telous epignōsesthe 14 kathōs kai epegnōte ēmas apo merous oti kauchēma umōn esmen kathaper kai umeis ēmōn en tē ēmera tou kuriou {WH: ēmōn } {UBS4: [ēmōn] } iēsou

15 kai tautē tē pepoithēsei eboulomēn proteron pros umas elthein ina deuteran {WH: charan } {UBS4: charin } schēte 16 kai di umōn dielthein eis makedonian kai palin apo makedonias elthein pros umas kai uph umōn propemphthēnai eis tēn ioudaian 17 touto oun boulomenos mēti ara tē elaphria echrēsamēn ē a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina ē par emoi to nai nai kai to ou ou 18 pistos de o theos oti o logos ēmōn o pros umas ouk estin nai kai ou 19 o tou theou gar uios {WH: christos iēsous } {UBS4: iēsous christos } o en umin di ēmōn kēruchtheis di emou kai silouanou kai timotheou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autō gegonen 20 osai gar epangeliai theou en autō to nai dio kai di autou to amēn tō theō pros doxan di ēmōn 21 o de bebaiōn ēmas sun umin eis christon kai chrisas ēmas theos 22  {WH: [o] } {UBS4: o } kai sphragisamenos ēmas kai dous ton arrabōna tou pneumatos en tais kardiais ēmōn

23 egō de martura ton theon epikaloumai epi tēn emēn psuchēn oti pheidomenos umōn ouketi ēlthon eis korinthon 24 ouch oti kurieuomen umōn tēs pisteōs alla sunergoi esmen tēs charas umōn tē gar pistei estēkate


<< 2 Corinthians 1 >>
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Biblos.com Online Bible