PROS KORINTHIOUS B΄ 2
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1ekrina gar emautō touto to mē palin en lupē pros umas elthein 2ei gar egō lupō umas kai tis o euphrainōn me ei mē o lupoumenos ex emou 3kai egrapsa touto auto ina mē elthōn lupēn schō aph ōn edei me chairein pepoithōs epi pantas umas oti ē emē chara pantōn umōn estin 4ek gar pollēs thlipseōs kai sunochēs kardias egrapsa umin dia pollōn dakruōn ouch ina lupēthēte alla tēn agapēn ina gnōte ēn echō perissoterōs eis umas

5ei de tis lelupēken ouk eme lelupēken alla apo merous ina mē epibarō pantas umas 6ikanon tō toioutō ē epitimia autē ē upo tōn pleionōn 7ōste tounantion {UBS4: mallon } umas charisasthai kai parakalesai mē pōs tē perissotera lupē katapothē o toioutos 8dio parakalō umas kurōsai eis auton agapēn 9eis touto gar kai egrapsa ina gnō tēn dokimēn umōn ei eis panta upēkooi este 10ō de ti charizesthe kagō kai gar egō o kecharismai ei ti kecharismai di umas en prosōpō christou 11ina mē pleonektēthōmen upo tou satana ou gar autou ta noēmata agnooumen

12elthōn de eis tēn trōada eis to euangelion tou christou kai thuras moi aneōgmenēs en kuriō 13ouk eschēka anesin tō pneumati mou tō mē eurein me titon ton adelphon mou alla apotaxamenos autois exēlthon eis makedonian

14tō de theō charis tō pantote thriambeuonti ēmas en tō christō kai tēn osmēn tēs gnōseōs autou phanerounti di ēmōn en panti topō 15oti christou euōdia esmen tō theō en tois sōzomenois kai en tois apollumenois 16ois men osmē ek thanatou eis thanaton ois de osmē ek zōēs eis zōēn kai pros tauta tis ikanos 17ou gar esmen ōs oi polloi kapēleuontes ton logon tou theou all ōs ex eilikrineias all ōs ek theou katenanti theou en christō laloumen

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

2 Corinthians 1
Top of Page
Top of Page