IAKOBOU 4
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1pothen polemoi kai machai en umin ouk enteuthen ek tōn ēdonōn umōn tōn strateuomenōn en tois melesin umōn 2epithumeite kai ouk echete phoneuete kai zēloute kai ou dunasthe epituchein machesthe kai polemeite ouk echete de dia to mē aiteisthai umas 3aiteite kai ou lambanete dioti kakōs aiteisthe ina en tais ēdonais umōn dapanēsēte 4moichoi kai moichalides ouk oidate oti ē philia tou kosmou echthra tou theou estin os an oun boulēthē philos einai tou kosmou echthros tou theou kathistatai 5ē dokeite oti kenōs ē graphē legei pros phthonon epipothei to pneuma o katōkēsen en ēmin 6meizona de didōsin charin dio legei o theos uperēphanois antitassetai tapeinois de didōsin charin

7upotagēte oun tō theō antistēte tō diabolō kai pheuxetai aph umōn 8engisate tō theō kai engiei umin katharisate cheiras amartōloi kai agnisate kardias dipsuchoi 9talaipōrēsate kai penthēsate kai klausate o gelōs umōn eis penthos metastraphētō kai ē chara eis katēpheian 10tapeinōthēte enōpion tou kuriou kai upsōsei umas

11mē katalaleite allēlōn adelphoi o katalalōn adelphou kai krinōn ton adelphon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineis ouk ei poiētēs nomou alla kritēs 12eis estin o nomothetēs o dunamenos sōsai kai apolesai su tis ei os krineis ton eteron

13age nun oi legontes sēmeron ē aurion poreusōmetha eis tēnde tēn polin kai poiēsomen ekei eniauton ena kai emporeusometha kai kerdēsomen 14oitines ouk epistasthe to tēs aurion poia gar ē zōē umōn atmis gar estin ē pros oligon phainomenē epeita de aphanizomenē 15anti tou legein umas ean o kurios thelēsē kai zēsomen kai poiēsomen touto ē ekeino 16nun de kauchasthe en tais alazoneiais umōn pasa kauchēsis toiautē ponēra estin 17eidoti oun kalon poiein kai mē poiounti amartia autō estin

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

James 3
Top of Page
Top of Page