PROS TIMOTHEON B΄ 4
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1diamarturomai oun egō enōpion tou theou kai tou kuriou iēsou christou tou mellontos krinein zōntas kai nekrous kata tēn epiphaneian autou kai tēn basileian autou 2kēruxon ton logon epistēthi eukairōs akairōs elegxon epitimēson parakaleson en pasē makrothumia kai didachē 3estai gar kairos ote tēs ugiainousēs didaskalias ouk anexontai alla kata tas epithumias tas idias eautois episōreusousin didaskalous knēthomenoi tēn akoēn 4kai apo men tēs alētheias tēn akoēn apostrepsousin epi de tous muthous ektrapēsontai 5su de nēphe en pasin kakopathēson ergon poiēson euangelistou tēn diakonian sou plērophorēson

6egō gar ēdē spendomai kai o kairos tēs emēs analuseōs ephestēken 7ton agōna ton kalon ēgōnismai ton dromon teteleka tēn pistin tetērēka 8loipon apokeitai moi o tēs dikaiosunēs stephanos on apodōsei moi o kurios en ekeinē tē ēmera o dikaios kritēs ou monon de emoi alla kai pasin tois ēgapēkosin tēn epiphaneian autou

9spoudason elthein pros me tacheōs 10dēmas gar me enkatelipen agapēsas ton nun aiōna kai eporeuthē eis thessalonikēn krēskēs eis galatian titos eis dalmatian 11loukas estin monos met emou markon analabōn age meta seautou estin gar moi euchrēstos eis diakonian 12tuchikon de apesteila eis epheson 13ton phelonēn on apelipon en trōadi para karpō erchomenos phere kai ta biblia malista tas membranas 14alexandros o chalkeus polla moi kaka enedeixato apodōē autō o kurios kata ta erga autou 15on kai su phulassou lian gar anthestēken tois ēmeterois logois

16en tē prōtē mou apologia oudeis moi sumparegeneto alla pantes me enkatelipon mē autois logistheiē 17o de kurios moi parestē kai enedunamōsen me ina di emou to kērugma plērophorēthē kai akousē panta ta ethnē kai errusthēn ek stomatos leontos 18kai rusetai me o kurios apo pantos ergou ponērou kai sōsei eis tēn basileian autou tēn epouranion ō ē doxa eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

19aspasai priskan kai akulan kai ton onēsiphorou oikon 20erastos emeinen en korinthō trophimon de apelipon en milētō asthenounta 21spoudason pro cheimōnos elthein aspazetai se euboulos kai poudēs kai linos kai klaudia kai oi adelphoi pantes

22o kurios iēsous christos meta tou pneumatos sou ē charis meth umōn amēn [pros timotheon deutera tēs ephesiōn ekklēsias prōton episkopon cheirotonēthenta egraphē apo rōmēs ote ek deuterou parestē paulos tō kaisari nerōni]

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page