PROS TITON 1

<< PROS TITON 1 >>
Titus 1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated
 

1 paulos doulos theou apostolos de iēsou christou kata pistin eklektōn theou kai epignōsin alētheias tēs kat eusebeian 2 ep elpidi zōēs aiōniou ēn epēngeilato o apseudēs theos pro chronōn aiōniōn 3 ephanerōsen de kairois idiois ton logon autou en kērugmati o episteuthēn egō kat epitagēn tou sōtēros ēmōn theou

4 titō gnēsiō teknō kata koinēn pistin charis eleos eirēnē apo theou patros kai kuriou iēsou christou tou sōtēros ēmōn

5 toutou charin katelipon se en krētē ina ta leiponta epidiorthōsē kai katastēsēs kata polin presbuterous ōs egō soi dietaxamēn 6 ei tis estin anenklētos mias gunaikos anēr tekna echōn pista mē en katēgoria asōtias ē anupotakta 7 dei gar ton episkopon anenklēton einai ōs theou oikonomon mē authadē mē orgilon mē paroinon mē plēktēn mē aischrokerdē 8 alla philoxenon philagathon sōphrona dikaion osion enkratē 9 antechomenon tou kata tēn didachēn pistou logou ina dunatos ē kai parakalein en tē didaskalia tē ugiainousē kai tous antilegontas elenchein

10 eisin gar polloi kai anupotaktoi mataiologoi kai phrenapatai malista oi ek peritomēs 11 ous dei epistomizein oitines olous oikous anatrepousin didaskontes a mē dei aischrou kerdous charin 12 eipen tis ex autōn idios autōn prophētēs krētes aei pseustai kaka thēria gasteres argai 13 ē marturia autē estin alēthēs di ēn aitian elenche autous apotomōs ina ugiainōsin en tē pistei 14 mē prosechontes ioudaikois muthois kai entolais anthrōpōn apostrephomenōn tēn alētheian 15 panta men kathara tois katharois tois de memiasmenois kai apistois ouden katharon alla memiantai autōn kai o nous kai ē suneidēsis 16 theon omologousin eidenai tois de ergois arnountai bdeluktoi ontes kai apeitheis kai pros pan ergon agathon adokimoi


<< Titus 1 >>
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894). Transliterated by Biblos.com.

Biblos.com Online Bible