PROS EBRAIOUS 3
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1othen adelphoi agioi klēseōs epouraniou metochoi katanoēsate ton apostolon kai archierea tēs omologias ēmōn christon iēsoun 2piston onta tō poiēsanti auton ōs kai mōsēs en olō tō oikō autou 3pleionos gar doxēs outos para mōsēn ēxiōtai kath oson pleiona timēn echei tou oikou o kataskeuasas auton 4pas gar oikos kataskeuazetai upo tinos o de ta panta kataskeuasas theos 5kai mōsēs men pistos en olō tō oikō autou ōs therapōn eis marturion tōn lalēthēsomenōn 6christos de ōs uios epi ton oikon autou ou oikos esmen ēmeis eanper tēn parrēsian kai to kauchēma tēs elpidos mechri telous bebaian kataschōmen

7dio kathōs legei to pneuma to agion sēmeron ean tēs phōnēs autou akousēte

8mē sklērunēte tas kardias umōn ōs en tō parapikrasmō kata tēn ēmeran tou peirasmou en tē erēmō

9ou epeirasan me oi pateres umōn edokimasan me kai eidon ta erga mou tessarakonta etē

10dio prosōchthisa tē genea ekeinē kai eipon aei planōntai tē kardia autoi de ouk egnōsan tas odous mou

11ōs ōmosa en tē orgē mou ei eiseleusontai eis tēn katapausin mou

12blepete adelphoi mēpote estai en tini umōn kardia ponēra apistias en tō apostēnai apo theou zōntos 13alla parakaleite eautous kath ekastēn ēmeran achris ou to sēmeron kaleitai ina mē sklērunthē tis ex umōn apatē tēs amartias 14metochoi gar gegonamen tou christou eanper tēn archēn tēs upostaseōs mechri telous bebaian kataschōmen

15en tō legesthai sēmeron ean tēs phōnēs autou akousēte mē sklērunēte tas kardias umōn ōs en tō parapikrasmō

16tines gar akousantes parepikranan all ou pantes oi exelthontes ex aiguptou dia mōseōs 17tisin de prosōchthisen tessarakonta etē ouchi tois amartēsasin ōn ta kōla epesen en tē erēmō 18tisin de ōmosen mē eiseleusesthai eis tēn katapausin autou ei mē tois apeithēsasin 19kai blepomen oti ouk ēdunēthēsan eiselthein di apistian

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Hebrews 2
Top of Page
Top of Page