PROS EBRAIOUS 12
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1toigaroun kai ēmeis tosouton echontes perikeimenon ēmin nephos marturōn onkon apothemenoi panta kai tēn euperistaton amartian di upomonēs trechōmen ton prokeimenon ēmin agōna 2aphorōntes eis ton tēs pisteōs archēgon kai teleiōtēn iēsoun os anti tēs prokeimenēs autō charas upemeinen stauron aischunēs kataphronēsas en dexia te tou thronou tou theou ekathisen

3analogisasthe gar ton toiautēn upomemenēkota upo tōn amartōlōn eis auton antilogian ina mē kamēte tais psuchais umōn ekluomenoi

4oupō mechris aimatos antikatestēte pros tēn amartian antagōnizomenoi

5kai eklelēsthe tēs paraklēseōs ētis umin ōs uiois dialegetai uie mou mē oligōrei paideias kuriou mēde ekluou up autou elenchomenos

6on gar agapa kurios paideuei mastigoi de panta uion on paradechetai

7ei paideian upomenete ōs uiois umin prospheretai o theos tis gar estin uios on ou paideuei patēr 8ei de chōris este paideias ēs metochoi gegonasin pantes ara nothoi este kai ouch uioi 9eita tous men tēs sarkos ēmōn pateras eichomen paideutas kai enetrepometha ou pollō mallon upotagēsometha tō patri tōn pneumatōn kai zēsomen 10oi men gar pros oligas ēmeras kata to dokoun autois epaideuon o de epi to sumpheron eis to metalabein tēs agiotētos autou 11pasa de paideia pros men to paron ou dokei charas einai alla lupēs usteron de karpon eirēnikon tois di autēs gegumnasmenois apodidōsin dikaiosunēs

12dio tas pareimenas cheiras kai ta paralelumena gonata anorthōsate 13kai trochias orthas poiēsate tois posin umōn ina mē to chōlon ektrapē iathē de mallon

14eirēnēn diōkete meta pantōn kai ton agiasmon ou chōris oudeis opsetai ton kurion 15episkopountes mē tis usterōn apo tēs charitos tou theou mē tis riza pikrias anō phuousa enochlē kai dia tautēs mianthōsin polloi 16mē tis pornos ē bebēlos ōs ēsau os anti brōseōs mias apedoto ta prōtotokia autou 17iste gar oti kai metepeita thelōn klēronomēsai tēn eulogian apedokimasthē metanoias gar topon ouch euren kaiper meta dakruōn ekzētēsas autēn

18ou gar proselēluthate psēlaphōmenō orei kai kekaumenō puri kai gnophō kai skotō kai thuellē 19kai salpingos ēchō kai phōnē rēmatōn ēs oi akousantes parētēsanto mē prostethēnai autois logon 20ouk epheron gar to diastellomenon kan thērion thigē tou orous lithobolēthēsetai ē bolidi katatoxeuthēsetai 21kai outōs phoberon ēn to phantazomenon mōsēs eipen ekphobos eimi kai entromos 22alla proselēluthate siōn orei kai polei theou zōntos ierousalēm epouraniō kai muriasin angelōn 23panēgurei kai ekklēsia prōtotokōn en ouranois apogegrammenōn kai kritē theō pantōn kai pneumasin dikaiōn teteleiōmenōn 24kai diathēkēs neas mesitē iēsou kai aimati rantismou kreittona lalounti para ton abel

25blepete mē paraitēsēsthe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk ephugon ton epi tēs gēs paraitēsamenoi chrēmatizonta pollō mallon ēmeis oi ton ap ouranōn apostrephomenoi 26ou ē phōnē tēn gēn esaleusen tote nun de epēngeltai legōn eti apax egō seiō ou monon tēn gēn alla kai ton ouranon 27to de eti apax dēloi tōn saleuomenōn tēn metathesin ōs pepoiēmenōn ina meinē ta mē saleuomena 28dio basileian asaleuton paralambanontes echōmen charin di ēs latreuōmen euarestōs tō theō meta aidous kai eulabeias 29kai gar o theos ēmōn pur katanaliskon

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Hebrews 11
Top of Page
Top of Page