Psalmen 147
Dutch Staten Vertaling
1Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.

2De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.

3Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.

4Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

5Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.

6De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.

7Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.

8Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;

9Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.

10Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.

11De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.

12O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.

13Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.

14Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.

15Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.

16Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.

17Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?

18Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.

19Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.

20Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!BIJBEL -- DAT IS DE GANSE HEILIGE SCHRIFT -- DOOR LAST VAN DE HOOG-MOGENDE HEREN STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN EN VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN 1618 EN 1619 UIT DE OORSPRONKELIJKE TALEN IN ONZE NEDERLANDSE TAAL GETROUWELIJK OVERGEZET -- BEVATTENDE AL DE KANONIEKE BOEKEN VAN HET -- OUDE EN NIEUWE TESTAMENT -- Based on electronic edition from http://www.coas.nl/bijbel.

Bible Hub

Psalm 146
Top of Page
Top of Page