Geneza 10
Romanian: Cornilescu
1Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s'au născut fii.

2Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras. 3Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma. 4Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim, şi Dodanim. 5Dela ei se trag popoarele din ţările neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.

6Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. - 7Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan. 8Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pămînt. 9El a fost un viteaz vînător înaintea Domnului; iată de ce se zice: ,,Ca Nimrod, viteaz vînător înaintea Domnului.`` 10El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear. 11Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah 12şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare. - 13Miţraim a născut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi, 14Patrusimi, Casluhimi, (din cari au ieşit Filistenii) şi pe Caftorimi.

15Canaan a născut pe Sidon, întîiul lui născut, şi pe Het; 16şi pe Iebusiţi, pe Amoriţi, pe Ghirgasiţi, 17pe Heviţi, pe Archiţi, pe Siniţi, 18pe Arvadiţi, pe Ţemariţi, pe Hamatiţi. În urmă, familiile Cananiţilor s'au împrăştiat. 19Hotarele Cananiţilor se întindeau dela Sidon, cum mergi spre Gherar, pînă la Gaza, şi cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, pînă la Leşa. 20Aceştia sînt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.

21Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber, şi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s'au născut fii. 22Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram. 23Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Maş. 24Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber. 25Lui Eber i s'au născut doi fii: numele unuia era Peleg, numit aşa pentru că pe vremea lui s'a împărţit pămîntul; iar numele fratelui său era Ioctan. 26Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Aţarmavet, pe Ierah, 27pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla, 28pe Obal, pe Abimael, pe Seba, 29pe Ofir, pe Havila, şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan. 30Ei au locuit dela Meşa, cum mergi spre Sefar, pînă la muntele răsăritului. 31Aceştia sînt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.

32Acestea sînt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile cari s'au răspîndit pe pămînt după potop.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Genesis 9
Top of Page
Top of Page