3 John 1:10
New International Version
So when I come, I will call attention to what he is doing, spreading malicious nonsense about us. Not satisfied with that, he even refuses to welcome other believers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church.

New Living Translation
When I come, I will report some of the things he is doing and the evil accusations he is making against us. Not only does he refuse to welcome the traveling teachers, he also tells others not to help them. And when they do help, he puts them out of the church.

English Standard Version
So if I come, I will bring up what he is doing, talking wicked nonsense against us. And not content with that, he refuses to welcome the brothers, and also stops those who want to and puts them out of the church.

Berean Study Bible
So if I come, I will call attention to his malicious slander against us. And unsatisfied with that, he refuses to welcome the brothers and forbids those who want to do so, even putting them out of the church.

New American Standard Bible
For this reason, if I come, I will call attention to his deeds which he does, unjustly accusing us with wicked words; and not satisfied with this, he himself does not receive the brethren, either, and he forbids those who desire to do so and puts them out of the church.

King James Bible
Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.

Holman Christian Standard Bible
This is why, if I come, I will remind him of the works he is doing, slandering us with malicious words. And he is not satisfied with that! He not only refuses to welcome the brothers himself, but he even stops those who want to do so and expels them from the church.

International Standard Version
For this reason, when I come I will call attention to what he is doing in spreading false charges against us. And not content with that, he refuses to receive the brothers. He even tries to stop those who want to accept them and throws them out of the church.

NET Bible
Therefore, if I come, I will call attention to the deeds he is doing--the bringing of unjustified charges against us with evil words! And not being content with that, he not only refuses to welcome the brothers himself, but hinders the people who want to do so and throws them out of the church!

Aramaic Bible in Plain English
Therefore, if I come, I will remember his works, which he did when he slandered us with wicked words; and when that was not enough for him, he did not receive the brethren, and those who do receive them, he forbids and throws out of the church.

GOD'S WORD® Translation
For this reason, when I come I will bring up what he's doing. He's not satisfied with saying malicious things about us. He also refuses to accept the believers [we send] as guests. He even tries to stop others who want to accept them and attempts to throw those people out of the congregation.

Jubilee Bible 2000
Therefore, if I come, I will cause his deeds to be understood, speaking against us with malicious words, and not content with this, he does not receive the brethren and forbids those that desire to receive them and casts them out of the congregation {Gr. ekklesia – called out ones}.

King James 2000 Bible
Therefore, if I come, I will remember his deeds which he does, speaking against us with malicious words: and not content with that, neither does he himself receive the brethren, and forbids them that would, and casts them out of the church.

American King James Version
Why, if I come, I will remember his deeds which he does, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither does he himself receive the brothers, and forbids them that would, and casts them out of the church.

American Standard Version
Therefore, if I come, I will bring to remembrance his works which he doeth, prating against us with wicked words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and them that would he forbiddeth and casteth them out of the church.

Douay-Rheims Bible
For this cause, if I come, I will advertise his works which he doth, with malicious words prating against us. And as if these things were not enough for him, neither doth he himself receive the brethren, and them that do receive them he forbiddeth, and casteth out of the church.

Darby Bible Translation
For this reason, if I come, I will bring to remembrance his works which he does, babbling against us with wicked words; and not content with these, neither does he himself receive the brethren; and those who would he prevents, and casts [them] out of the assembly.

English Revised Version
Therefore, if I come, I will bring to remembrance his works which he doeth, prating against us with wicked words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and them that would he forbiddeth, and casteth them out of the church.

Webster's Bible Translation
Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content with that, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.

Weymouth New Testament
For this reason, if I come, I shall not forget his conduct, nor his idle and mischievous talk against us. And he does not stop there: he not only will not receive the brethren, but those who desire to do this he hinders, and excludes them from the Church.

World English Bible
Therefore, if I come, I will call attention to his deeds which he does, unjustly accusing us with wicked words. Not content with this, neither does he himself receive the brothers, and those who would, he forbids and throws out of the assembly.

Young's Literal Translation
because of this, if I may come, I will cause him to remember his works that he doth, with evil words prating against us; and not content with these, neither doth he himself receive the brethren, and those intending he doth forbid, and out of the assembly he doth cast.

3 Johannes 1:10 Afrikaans PWL
As gevolg hiervan, sal ek, as ek sou kom, die dade onthou wat hy gedoen het. Hy het met bose woorde sleg gepraat van ons en asof dit nie genoeg is nie, het hy nie hierdie broers ontvang nie en verbied ook dié wat dit wil doen en gooi hulle uit die gemeente uit.

3 Gjonit 1:10 Albanian
Prandaj, po të vij, do t'i kujtoj atij veprat që bën, duke folur fjalë të liga kundër nesh; dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vetë nuk i pret vëllezërit dhe i ndalon ata që duan t'i presin e i përjashton nga kisha.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1:10 Arabic: Smith & Van Dyke
من اجل ذلك اذا جئت فسأذكّره باعماله التي يعملها هاذرا علينا باقوال خبيثة. واذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الاخوة ويمنع ايضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة.

3 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 1:10 Armenian (Western): NT
Ուստի եթէ գամ՝ պիտի մտաբերեմ անոր ըրած գործերը, քանի որ կը շաղակրատէ մեզի դէմ չար խօսքերով: Չի բաւարարուիր ասով, եւ ո՛չ միայն չ՚ընդունիր եղբայրները, հապա կ՚արգիլէ ու եկեղեցիէն կը վտարէ անոնք՝ որ կ՚ուզեն ընդունիլ:

3 S. Ioannec. 1:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Halacotz, baldin ethor banadi aippaturen citiat harc eguiten dituen obrác, elhe gaichtoz dadassala gure contra: eta hauçaz ez contentez, eztitic berac anayeac recebitzen, eta recebitu nahi dituztenac empatchatzen citic eta Eliçatic egoizten.

Dyr Johanns C 1:10 Bavarian
Drum haan i eyn n Sin, däß i n gscheid beutlt, wann i kimm. Der hötzt und wiglt grad gögn üns, aber nit grad dös, nän, er nimmt aau die Brüeder nit auf, wo hinkemmend, und hindert allsand dran, die wo s gern taetnd. Die vermainsamt yr sogar.

3 Йоаново 1:10 Bulgarian
Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не приема братята, но възпира и тия, които искат [да ги приемат], и [ги] пъди от църквата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以,如果我來了,我一定要提起他所做的事,就是他用壞話汙衊我們;而且他在這些事上還不滿足,不但自己不接納弟兄們,也阻止那些願意接納的人,甚至把他們趕出教會。

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以,如果我来了,我一定要提起他所做的事,就是他用坏话污蔑我们;而且他在这些事上还不满足,不但自己不接纳弟兄们,也阻止那些愿意接纳的人,甚至把他们赶出教会。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以我若去,必要提說他所行的事,就是他用惡言妄論我們;還不以此為足,他自己不接待弟兄,有人願意接待他也禁止,並且將接待弟兄的人趕出教會。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以我若去,必要提说他所行的事,就是他用恶言妄论我们;还不以此为足,他自己不接待弟兄,有人愿意接待他也禁止,并且将接待弟兄的人赶出教会。

約 翰 三 書 1:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 我 若 去 , 必 要 提 說 他 所 行 的 事 , 就 是 他 用 惡 言 妄 論 我 們 。 還 不 以 此 為 足 , 他 自 己 不 接 待 弟 兄 , 有 人 願 意 接 待 , 他 也 禁 止 , 並 且 將 接 待 弟 兄 的 人 趕 出 教 會 。

約 翰 三 書 1:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 我 若 去 , 必 要 提 说 他 所 行 的 事 , 就 是 他 用 恶 言 妄 论 我 们 。 还 不 以 此 为 足 , 他 自 己 不 接 待 弟 兄 , 有 人 愿 意 接 待 , 他 也 禁 止 , 并 且 将 接 待 弟 兄 的 人 赶 出 教 会 。

Treæa Ivanova poslanica 1:10 Croatian Bible
Zato ako dođem, spočitnut ću mu djela koja čini naklapajući zlobne riječi o nama. Ni to mu nije dosta, nego ne prima braće, a onima koji bi to htjeli, brani i izgoni ih iz Crkve.

Třetí Janův 1:10 Czech BKR
Protož přijdu-liť tam, připomenuť skutky jeho, kteréž činí, mluvě proti nám zlé řeči. A nemaje dosti na tom, i sám bratří nepřijímá, i těm, kteříž by přijímati chtěli, nedopouští, a ze sboru je vylučuje.

3 Johannes 1:10 Danish
Derfor vil jeg, naar jeg kommer erindre om de Gerninger, han gør, idet han bagvasker os med onde Ord; og ikke tilfreds dermed, tager han baade selv ikke Brødrene for gode, og dem, som ville det, forhindrer han deri og udstøder dem af Menigheden.

3 Johannes 1:10 Dutch Staten Vertaling
Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken, die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons; en hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet, en verhindert degenen, die het willen doen, en werpt ze uit de Gemeente.

Nestle Greek New Testament 1904
διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.

Westcott and Hort 1881
διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.

RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις, οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει, καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.

Greek Orthodox Church 1904
διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.

Tischendorf 8th Edition
διά οὗτος ἐάν ἔρχομαι ὑπομιμνήσκω αὐτός ὁ ἔργον ὅς ποιέω λόγος πονηρός φλυαρέω ἡμᾶς καί μή ἀρκέω ἐπί οὗτος οὔτε αὐτός ἐπιδέχομαι ὁ ἀδελφός καί ὁ βούλομαι κωλύω καί ὁ ἐκκλησία ἐκβάλλω

Scrivener's Textus Receptus 1894
διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις, οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει, καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.

Stephanus Textus Receptus 1550
διὰ τοῦτο ἐὰν ἔλθω ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
δια τουτο εαν ελθω υπομνησω αυτου τα εργα α ποιει λογοις πονηροις φλυαρων ημας και μη αρκουμενος επι τουτοις ουτε αυτος επιδεχεται τους αδελφους και τους βουλομενους κωλυει και εκ της εκκλησιας εκβαλλει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
δια τουτο εαν ελθω υπομνησω αυτου τα εργα α ποιει λογοις πονηροις φλυαρων ημας και μη αρκουμενος επι τουτοις ουτε αυτος επιδεχεται τους αδελφους και τους βουλομενους κωλυει και της εκκλησιας εκβαλλει

Stephanus Textus Receptus 1550
δια τουτο εαν ελθω υπομνησω αυτου τα εργα α ποιει λογοις πονηροις φλυαρων ημας και μη αρκουμενος επι τουτοις ουτε αυτος επιδεχεται τους αδελφους και τους βουλομενους κωλυει και εκ της εκκλησιας εκβαλλει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
δια τουτο, εαν ελθω, υπομνησω αυτου τα εργα α ποιει, λογοις πονηροις φλυαρων ημας· και μη αρκουμενος επι τουτοις, ουτε αυτος επιδεχεται τους αδελφους, και τους βουλομενους κωλυει, και εκ της εκκλησιας εκβαλλει.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
δια τουτο εαν ελθω υπομνησω αυτου τα εργα α ποιει λογοις πονηροις φλυαρων ημας και μη αρκουμενος επι τουτοις ουτε αυτος επιδεχεται τους αδελφους και τους βουλομενους κωλυει και εκ της εκκλησιας εκβαλλει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
δια τουτο εαν ελθω υπομνησω αυτου τα εργα α ποιει λογοις πονηροις φλυαρων ημας και μη αρκουμενος επι τουτοις ουτε αυτος επιδεχεται τους αδελφους και τους βουλομενους κωλυει και εκ της εκκλησιας εκβαλλει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
dia touto, ean elthō, hypomnēsō autou ta erga ha poiei logois ponērois phlyarōn hēmas, kai mē arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kōlyei kai ek tēs ekklēsias ekballei.

dia touto, ean eltho, hypomneso autou ta erga ha poiei logois ponerois phlyaron hemas, kai me arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kolyei kai ek tes ekklesias ekballei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
dia touto, ean elthō, hypomnēsō autou ta erga ha poiei, logois ponērois phlyarōn hēmas, kai mē arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kōlyei kai ek tēs ekklēsias ekballei.

dia touto, ean eltho, hypomneso autou ta erga ha poiei, logois ponerois phlyaron hemas, kai me arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kolyei kai ek tes ekklesias ekballei.

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
dia touto ean elthō upomnēsō autou ta erga a poiei logois ponērois phluarōn ēmas kai mē arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kōluei kai tēs ekklēsias ekballei

dia touto ean elthO upomnEsO autou ta erga a poiei logois ponErois phluarOn Emas kai mE arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kOluei kai tEs ekklEsias ekballei

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
dia touto ean elthō upomnēsō autou ta erga a poiei logois ponērois phluarōn ēmas kai mē arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kōluei kai ek tēs ekklēsias ekballei

dia touto ean elthO upomnEsO autou ta erga a poiei logois ponErois phluarOn Emas kai mE arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kOluei kai ek tEs ekklEsias ekballei

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
dia touto ean elthō upomnēsō autou ta erga a poiei logois ponērois phluarōn ēmas kai mē arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kōluei kai ek tēs ekklēsias ekballei

dia touto ean elthO upomnEsO autou ta erga a poiei logois ponErois phluarOn Emas kai mE arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kOluei kai ek tEs ekklEsias ekballei

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
dia touto ean elthō upomnēsō autou ta erga a poiei logois ponērois phluarōn ēmas kai mē arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kōluei kai ek tēs ekklēsias ekballei

dia touto ean elthO upomnEsO autou ta erga a poiei logois ponErois phluarOn Emas kai mE arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kOluei kai ek tEs ekklEsias ekballei

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:10 Westcott/Hort - Transliterated
dia touto ean elthō upomnēsō autou ta erga a poiei logois ponērois phluarōn ēmas kai mē arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kōluei kai ek tēs ekklēsias ekballei

dia touto ean elthO upomnEsO autou ta erga a poiei logois ponErois phluarOn Emas kai mE arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kOluei kai ek tEs ekklEsias ekballei

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
dia touto ean elthō upomnēsō autou ta erga a poiei logois ponērois phluarōn ēmas kai mē arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kōluei kai ek tēs ekklēsias ekballei

dia touto ean elthO upomnEsO autou ta erga a poiei logois ponErois phluarOn Emas kai mE arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kOluei kai ek tEs ekklEsias ekballei

3 János 1:10 Hungarian: Karoli
Ezért, ha odamegyek, felemlítem az õ dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sõt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.

De Johano 3 1:10 Esperanto
Tial, se mi venos, mi rememorigos al li la farojn, kiujn li faras, per malbonaj paroloj babilante kontraux ni; kaj ne kontenta je tio, li mem ne akceptas la fratojn, nek tion permesas al tiuj, kiuj volas, kaj ilin el la eklezio elpelas.

Jaakobin kirje 1:10 Finnish: Bible (1776)
Sentähden, jos minä tulen, niin minä tahdon ilmoittaa hänen työnsä, joita hän tekee, joka pullikoitsee meitä vastaan pahoilla sanoilla, ja ei niihinkään pysäänny, ja ei hän itse veljiä korjaa, estää myös muita, jotka niitä korjata tahtovat, ja ajaa heitä pois seurakunnasta.

3 Jean 1:10 French: Darby
c'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des oeuvres qu'il fait en debitant de mechantes paroles contre nous; et, non content de cela, lui-meme il ne reçoit pas les freres et il empeche ceux qui veulent les recevoir, et les chasse de l'assemblee.

3 Jean 1:10 French: Louis Segond (1910)
C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Eglise.

3 Jean 1:10 French: Martin (1744)
C'est pourquoi, si je viens, je représenterai les actions qu'il commet, s'évaporant en mauvais discours contre nous, et n'étant pas content de cela, non seulement il ne reçoit pas les frères, mais il empêche même ceux qui les veulent recevoir, et les chasse de l'Eglise.

3 Johannes 1:10 German: Modernized
Darum, wenn ich komme, will ich ihn erinnern seiner Werke, die er tut, und plaudert mit bösen Worten wider uns und lässet sich an dem nicht genügen. Er selbst nimmt die Brüder nicht an und wehret denen, die es tun wollen, und stößet sie aus der Gemeinde.

3 Johannes 1:10 German: Luther (1912)
Darum, wenn ich komme, will ich ihn erinnern seiner Werke, die er tut; denn er plaudert mit bösen Worten wider uns und läßt sich an dem nicht genügen; er selbst nimmt die Brüder nicht an und wehrt denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde.

3 Johannes 1:10 German: Textbibel (1899)
Darum, wenn ich komme, will ich ihm der Werke gedenken, der er thut, indem er uns mit bösen Worten verdächtigt, und, daran nicht genug, die Brüder selbst nicht annimmt, und noch die Verhindert, des es thun wollen, und aus der Gemeinde ausstößt.

3 Giovanni 1:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con male parole; e non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo, e li caccia fuori dalla chiesa.

3 Giovanni 1:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciò, se io vengo, ricorderò le opere ch’egli fa, cianciando di noi con malvage parole; e, non contento di questo, non solo egli non riceve i fratelli, ma ancora impedisce coloro che li vogliono ricevere, e li caccia fuor della chiesa.

3 YOH 1:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu jikalau aku datang, aku akan mengingatkan segala pekerjaan yang diperbuatnya itu, sebab ia sudah menista kami; maka itu pun tiada cukup, karena bukan sahaja ia sendiri tiada mau menerima segala saudara itu, melainkan juga menegahkan orang, yang hendak menerima mereka itu, serta menolak ke luar dari sidang jemaat.

3 John 1:10 Kabyle: NT
Daymi m'ara n-aseɣ ɣuṛ-wen a d-sbeggneɣ akk ayen ixeddem ! Iheddeṛ fell-aneɣ yir imeslayen akk-d lekdub, ula d atmaten yugi ad yesṭerḥeb yis-sen, wid yebɣan ad sṭerḥben yis-sen, yețțaggi-yasen yerna yessufuɣ-iten si tejmaɛt.

요한3서 1:10 Korean
이러므로 내가 가면 그 행한 일을 잊지 아니하리라 저가 악한 말로 우리를 망령되이 폄론하고도 유위부족하여 형제들을 접대치도 아니하고 접대하고자 하는 자를 금하여 교회에서 내어 쫓는도다

III Ioannis 1:10 Latin: Vulgata Clementina
propter hoc si venero, commonebo ejus opera, quæ facit, verbis malignis garriens in nos : et quasi non ei ista sufficiant, neque ipse suscipit fratres : et eos qui suscipiunt, prohibet, et de ecclesia ejicit.

Jāņa 3 vēstule 1:10 Latvian New Testament
Tāpēc, ja es nākšu, atgādināšu viņa darbus, kādus viņš dara, ļaunprātīgi mūs aprunādams; un ar to viņam vēl nepietiek: viņš pats neuzņem brāļus un aizliedz to darīt tiem, kas tos grib uzņemt, un izstumj tos no draudzes.

Treèiasis Jono laiðkas 1:10 Lithuanian
Todėl, jei atvyksiu, priminsiu jo darbus, kuriuos jis daro, skleisdamas apie mus piktas kalbas; maža to, nei pats nepriima brolių, nei kitiems, kurie norėtų priimti, neleidžia ir išmeta juos iš bažnyčios.

3 John 1:10 Maori
Mo konei ki te haere atu ahau, ka whakamahara ahau i ana mahi e mea nei ia, ki te kino o ana kupu i a ia e komeme mai nei mo matou; kahore hoki tana i mutu i konei, kahore ia e manako ki nga teina, e riria ana hoki e ia nga tangata e pai ana kia pera, e peia ana i roto i te hahi.

3 Johannes 1:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger som han gjør, idet han baktaler oss med onde ord; og ikke tilfreds med dette tar han ikke selv imot brødrene, og dem som vil det, hindrer han og støter dem ut av menigheten.

3 Juan 1:10 Spanish: La Biblia de las Américas
Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas; y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia.

3 Juan 1:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia.

3 Juan 1:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los impide, y los expulsa de la iglesia.

3 Juan 1:10 Spanish: Reina Valera 1909
Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parlando con palabras maliciosas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe á los hermanos, y prohibe á los que los quieren recibir, y los echa de la iglesia.

3 Juan 1:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por esta causa, si yo fuere, daré a entender las obras que hace, hablando con palabras maliciosas contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los Hermanos, y prohibe a los que los quieren recibir, y los echa de la Iglesia.

3 João 1:10 Bíblia King James Atualizada Português
Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja.

3 João 1:10 Portugese Bible
Pelo que, se eu aí for, trarei à memoria as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas; e, não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber ele proíbe de o fazerem e ainda os exclui da igreja.   

3 Ioan 1:10 Romanian: Cornilescu
De aceea, cînd voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe cari le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţămeşte cu atît; dar nici el nu primeşte pe fraţi, şi împiedecă şi pe cei ce voiesc să -i primească, şi -i dă afară din Biserică.

3-e Иоанна 1:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви.

3-e Иоанна 1:10 Russian koi8r
Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви.

3 John 1:10 Shuar New Testament
Nu asamtai nui jean ni yajauch T·ramun etsertuktatjai. Nii ßntar ti ßujmatuk tsanumprutmaji. Tura nu arantcha Y·snan takainia nu irainiakui Awayßiniatsui. Tura Chφkich Awayßtaj Tßkuisha suritiawai. Tura Nuyß Yus-shuarjai iruntratniun surimiawai.

3 Johannesbrevet 1:10 Swedish (1917)
Om jag kommer, skall jag därför påvisa huru illa han gör, då han skvallrar om oss med elaka ord. Och han nöjer sig icke härmed; utom det att han själv intet vill göra för bröderna, hindrar han också andra som vore villiga att göra något, ja, han driver dem ut ur församlingen.

3 Yohana 1:10 Swahili NT
Basi, nitakapokuja nitayafichua mambo yote anayofanya, maneno mabaya anayotutolea na uongo anaosema juu yetu. Isitoshe, yeye hukataa kuwakaribisha hao ndugu walio safarini, na hata huwazuia watu wengine wanaotaka kuwakaribisha, na hujaribu kuwafukuzia nje ya kanisa.

3 Juan 1:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kaya't kung pumariyan ako, ay ipaaalaala ko ang mga gawang kaniyang ginagawa, na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin: at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid, at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalayas sila sa iglesia.

Širawt ta n karadat iktab Yaxya 1:10 Tawallamat Tamajaq NT
Adi da a fǝlas as din-oseɣ a dawan-agaɣ isalan n aratan win immozal, ǝmosnen arak awalan win sǝr-naɣ itaggu. Amaran wǝr das-igda awen ɣas, fǝlas tugǝyt a iga s ad issǝgǝn i mǝdrayan-nana daɣ ǝzǝgzan ǝmosnen imǝššukal, igdal deɣ y aytedan a tan-sǝmmǝguren, istaq-qan daɣ Ǝlkǝnisat.

3 ยอห์น 1:10 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะจดจำการกระทำทั้งหลายของเขา คือที่เขาพร่ำกล่าวใส่ความเราด้วยคำเลวทราม และเท่านั้นยังไม่สะใจ มิหนำซ้ำตัวเขาเองไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้น และยังกีดกันคนที่ใคร่จะรับรองเขา และไล่เขาออกจากคริสตจักร

3 Yuhanna 1:10 Turkish
Bunun için, eğer gelirsem, bize yönelttiği haksız suçlamalarla yaptığı kötülükleri anımsatacağım. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor, kabul etmek isteyenlere de engel olup onları kiliseden dışarı atıyor.

3 Йоаново 1:10 Ukrainian: NT
Тим, коли прийду, згадаю про його діла, що робить, докоряючи нас лихими словами; і не доволен тим, нї сам не приймає братів, і боронить тим, що хочуть, і з церкви виганяє.

3 John 1:10 Uma New Testament
Jadi', ane rata-a-damo mpai', kuwongka po'ingku-na to dada'a pai' petuntui' -na hi kai'. Uma muntu' toe to nababehi. Meliu ngkai toe, ane ompi' -ta to mpokeni Kareba Lompe' mehani hi ngata-ni, oja' -i mpotarima-ra. Pai' natagi wo'o-ra to doko' mpotarima-ra, pai' uma-pi napiliu-ra mesua' hi pogamparaa.

3 Giaêng 1:10 Vietnamese (1934)
Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Ðiều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước, thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi Hội thánh.

3 John 1:9
Top of Page
Top of Page