IOANNOU G΄ 1
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1o presbuteros gaiō tō agapētō on egō agapō en alētheia

2agapēte peri pantōn euchomai se euodousthai kai ugiainein kathōs euodoutai sou ē psuchē 3echarēn gar lian erchomenōn adelphōn kai marturountōn sou tē alētheia kathōs su en alētheia peripateis 4meizoteran toutōn ouk echō charan ina akouō ta ema tekna en alētheia peripatounta

5agapēte piston poieis o ean ergasē eis tous adelphous kai eis tous xenous 6oi emarturēsan sou tē agapē enōpion ekklēsias ous kalōs poiēseis propempsas axiōs tou theou 7uper gar tou onomatos exēlthon mēden lambanontes apo tōn ethnōn 8ēmeis oun opheilomen apolambanein tous toioutous ina sunergoi ginōmetha tē alētheia

9egrapsa tē ekklēsia all o philoprōteuōn autōn diotrephēs ouk epidechetai ēmas 10dia touto ean elthō upomnēsō autou ta erga a poiei logois ponērois phluarōn ēmas kai mē arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kōluei kai ek tēs ekklēsias ekballei

11agapēte mē mimou to kakon alla to agathon o agathopoiōn ek tou theou estin o kakopoiōn ouch eōraken ton theon 12dēmētriō memarturētai upo pantōn kai up autēs tēs alētheias kai ēmeis de marturoumen kai oidate oti ē marturia ēmōn alēthēs estin

13polla eichon graphein all ou thelō dia melanos kai kalamou soi grapsai

14elpizō de eutheōs idein se kai stoma pros stoma lalēsomen eirēnē soi aspazontai se oi philoi aspazou tous philous kat onoma

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

2 John 1
Top of Page
Top of Page