IOANNOU B΄ 1
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1o presbuteros eklektē kuria kai tois teknois autēs ous egō agapō en alētheia kai ouk egō monos alla kai pantes oi egnōkotes tēn alētheian 2dia tēn alētheian tēn menousan en ēmin kai meth ēmōn estai eis ton aiōna 3estai meth ēmōn charis eleos eirēnē para theou patros kai para kuriou iēsou christou tou uiou tou patros en alētheia kai agapē

4echarēn lian oti eurēka ek tōn teknōn sou peripatountas en alētheia kathōs entolēn elabomen para tou patros 5kai nun erōtō se kuria ouch ōs entolēn graphōn soi kainēn alla ēn eichomen ap archēs ina agapōmen allēlous 6kai autē estin ē agapē ina peripatōmen kata tas entolas autou autē estin ē entolē kathōs ēkousate ap archēs ina en autē peripatēte

7oti polloi planoi eisēlthon eis ton kosmon oi mē omologountes iēsoun christon erchomenon en sarki outos estin o planos kai o antichristos 8blepete eautous ina mē apolesōmen a eirgasametha alla misthon plērē apolabōmen 9pas o parabainōn kai mē menōn en tē didachē tou christou theon ouk echei o menōn en tē didachē tou christou outos kai ton patera kai ton uion echei 10ei tis erchetai pros umas kai tautēn tēn didachēn ou pherei mē lambanete auton eis oikian kai chairein autō mē legete 11o gar legōn autō chairein koinōnei tois ergois autou tois ponērois

12polla echōn umin graphein ouk eboulēthēn dia chartou kai melanos alla elpizō elthein pros umas kai stoma pros stoma lalēsai ina ē chara ēmōn ē peplērōmenē

13aspazetai se ta tekna tēs adelphēs sou tēs eklektēs amēn

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

1 John 5
Top of Page
Top of Page