IOANNOU G΄ 1
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1o presbuteros gaiō tō agapētō on egō agapō en alētheia

2agapēte peri pantōn euchomai se euodousthai kai ugiainein kathōs euodoutai sou ē psuchē 3echarēn lian erchomenōn adelphōn kai marturountōn sou tē alētheia kathōs su en alētheia peripateis 4meizoteran toutōn ouk echō charan ina akouō ta ema tekna en tē alētheia peripatounta

5agapēte piston poieis o ean ergasē eis tous adelphous kai touto xenous 6oi emarturēsan sou tē agapē enōpion ekklēsias ous kalōs poiēseis propempsas axiōs tou theou 7uper gar tou onomatos exēlthan mēden lambanontes apo tōn ethnikōn 8ēmeis oun opheilomen upolambanein tous toioutous ina sunergoi ginōmetha tē alētheia

9egrapsa ti tē ekklēsia all o philoprōteuōn autōn diotrephēs ouk epidechetai ēmas 10dia touto ean elthō upomnēsō autou ta erga a poiei logois ponērois phluarōn ēmas kai mē arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kōluei kai tēs ekklēsias ekballei

11agapēte mē mimou to kakon alla to agathon o agathopoiōn ek tou theou estin o kakopoiōn ouch eōraken ton theon 12dēmētriō memarturētai upo pantōn kai upo autēs tēs alētheias kai ēmeis de marturoumen kai oidas oti ē marturia ēmōn alēthēs estin

13polla eichon grapsai soi all ou thelō dia melanos kai kalamou soi graphein

14elpizō de eutheōs se idein kai stoma pros stoma lalēsomen (15) eirēnē soi aspazontai se oi philoi aspazou tous philous kat onomaaspazetai se ta tekna tēs adelphēs sou tēs eklektēs

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

2 John 1
Top of Page
Top of Page