זכריה 9
Hebrew Bible OT and NT

1משא דבר יהוה בארץ חדרך ודמשק מנחתו כי ליהוה עין אדם וכל שבטי ישראל׃

2וגם חמת תגבל בה צר וצידון כי חכמה מאד׃

3ותבן צר מצור לה ותצבר כסף כעפר וחרוץ כטיט חוצות׃

4הנה אדני יורשנה והכה בים חילה והיא באש תאכל׃

5תרא אשקלון ותירא ועזה ותחיל מאד ועקרון כי הביש מבטה ואבד מלך מעזה ואשקלון לא תשב׃

6וישב ממזר באשדוד והכרתי גאון פלשתים׃

7והסרתי דמיו מפיו ושקציו מבין שניו ונשאר גם הוא לאלהינו והיה כאלף ביהודה ועקרון כיבוסי׃

8וחניתי לביתי מצבה מעבר ומשב ולא יעבר עליהם עוד נגש כי עתה ראיתי בעיני׃

9גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות׃

10והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלם ונכרתה קשת מלחמה ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ׃

11גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו׃

12שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך׃

13כי דרכתי לי יהודה קשת מלאתי אפרים ועוררתי בניך ציון על בניך יון ושמתיך כחרב גבור׃

14ויהוה עליהם יראה ויצא כברק חצו ואדני יהוה בשופר יתקע והלך בסערות תימן׃

15יהוה צבאות יגן עליהם ואכלו וכבשו אבני קלע ושתו המו כמו יין ומלאו כמזרק כזויות מזבח׃

16והושיעם יהוה אלהיהם ביום ההוא כצאן עמו כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו׃

17כי מה טובו ומה יפיו דגן בחורים ותירוש ינובב בתלות׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Zechariah 8
Top of Page
Top of Page