Philippians 4
Hebrew Bible OT and NT

1ועתה אחי החביבים והחמודים שמחתי ועטרת ראשי עמדו נא כן באדנינו חביבי׃

2את אבהודיה אני מזהיר ואת סונטיכי אני מזהיר להיות לב אחד באדנינו׃ 3ואתה חברי הנצמד לי באמת אף ממך אני מבקש להיות להן לעזר אשר יגעו עמדי על הבשורה עם קלימיס ועם שאר תמכי אשר שמותם יחד בספר החיים׃

4שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו׃ 5ענות רוחכם תודע לכל איש קרב הוא האדון׃ 6אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃ 7ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

8ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃ 9אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם׃

10ואני שמחתי מאד באדנינו כי עתה הפעם החלפתם כח להשגיח עלי וגם משגיחים הייתם עד כה אך לא עלתה בידכם׃ 11ולא ממחסור אדבר כן כי למדתי להסתפק במה שיש לי׃ 12ידעתי לענות אף ידעתי להותיר מחנך אני בכל ענין ואופן הן לשבע הן לרעב הן להותיר הן לחסר׃ 13כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃ 14אבל היטבתם לעשות בהתחברכם אלי בצרתי׃

15וידעתם גם אתם פילפיים כי בראשית הבשורה כצאתי ממקדוניא לא התחברה לי אחת מן הקהלות בעשק משא ומתן כי אם אתם בלבד׃ 16כי גם בתסלוניקי שלחתם לי את צרכי פעם ושתים׃ 17לא שאבקש את המתן אך אבקש הפרי אשר ירבה בחשבנכם׃ 18ואני קבלתי את הכל ויש לי די והותר ואני נמלאתי ריח ניחח בקבלי מידי אפפרודיטוס את כל אשר שלחתם זבח ערב ורצוי לאלהים׃ 19ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃ 20ולאלהים אבינו הכבוד לעולמי עולמים אמן׃

21שאלו לשלום כל קדוש במשיח ישוע האחים אשר עמדי שאלים לשלומכם׃ 22כל הקדשים שאלים לשלומכם וביותר אלה אשר מבית הקיסר׃

23חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Philippians 3
Top of Page
Top of Page