ישעה 32
Hebrew Bible OT and NT

1הן לצדק ימלך מלך ולשרים למשפט ישרו׃

2והיה איש כמחבא רוח וסתר זרם כפלגי מים בציון כצל סלע כבד בארץ עיפה׃

3ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה׃

4ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות׃

5לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע׃

6כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה און לעשות חנף ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר׃

7וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים באמרי שקר ובדבר אביון משפט׃

8ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום׃

9נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי׃

10ימים על שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא׃

11חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים׃

12על שדים ספדים על שדי חמד על גפן פריה׃

13על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על כל בתי משוש קריה עליזה׃

14כי ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם משוש פראים מרעה עדרים׃

15עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער יחשב׃

16ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב׃

17והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד עולם׃

18וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות׃

19וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר׃

20אשריכם זרעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 31
Top of Page
Top of Page