Hebrews 3
Hebrew Bible OT and NT

1לכן אחי הקדושים חברים לקריאה של מעלה הביטו אל השליח וכהן הודיתנו הגדול אל המשיח ישוע׃ 2אשר הוא נאמן לעשהו כמו גם משה בכל ביתו׃ 3כי כבוד גדול ממשה נחל זה כאשר בנה הבית חשוב יותר מן הבית׃ 4כי כל בית יש לו בנה אבל בונה כל הוא האלהים׃ 5והן משה נאמן בכל ביתו כעבד לעדות העמדות להאמר׃ 6אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃

7לכן כמאמר רוח הקדש היום אם בקלו תשמעו׃

8אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃

9אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי ארבעים שנה׃

10לכן אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃

11אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃

12ראו עתה אחי פן יש באחד מכם לב רע וחסר אמונה לסור מאלהים חיים׃ 13אך הוכח תוכיחו איש את רעהו יום יום עד שיקרא היום למען אשר לא יקשה איש מכם את לבו במדוחי פשע׃ 14כי נתחברנו למשיח אם נחזיק בראשית הבטחה ולא נרפנה עד הקץ׃

15כאשר נאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה׃

16מי אפוא אלה אשר שמעו ויריבו הלא כל יצאי מצרים ביד משה׃ 17ובמי התקוטט ארבעים שנה הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר׃ 18ולמי נשבע לבלתי בא אל מנוחתו אם לא לסוררים׃ 19ואנחנו ראים כי לא יכלו לבוא על אשר לא האמינו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Hebrews 2
Top of Page
Top of Page