בראשית 34
Hebrew Bible OT and NT

1ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ׃ 2וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה׃ 3ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנער וידבר על לב הנער׃ 4ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה׃ 5ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחרש יעקב עד באם׃ 6ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו׃ 7ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה׃

8וידבר חמור אתם לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה׃ 9והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו לנו ואת בנתינו תקחו לכם׃ 10ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה׃ 11ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן׃ 12הרבו עלי מאד מהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנער לאשה׃

13ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחתם׃ 14ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה כי חרפה הוא לנו׃ 15אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו להמל לכם כל זכר׃ 16ונתנו את בנתינו לכם ואת בנתיכם נקח לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד׃ 17ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו׃

18וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור׃ 19ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו׃ 20ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמר׃ 21האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת ידים לפניהם את בנתם נקח לנו לנשים ואת בנתינו נתן להם׃ 22אך בזאת יאתו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל זכר כאשר הם נמלים׃ 23מקנהם וקנינם וכל בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישבו אתנו׃ 24וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יצאי שער עירו וימלו כל זכר כל יצאי שער עירו׃

25ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר׃ 26ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו׃ 27בני יעקב באו על החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחותם׃ 28את צאנם ואת בקרם ואת חמריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו׃ 29ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבזו ואת כל אשר בבית׃ 30ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי׃ 31ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 33
Top of Page
Top of Page