בראשית 21
Hebrew Bible OT and NT

1ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר׃ 2ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃ 3ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק׃ 4וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים׃ 5ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו׃ 6ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי׃ 7ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו׃

8ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק׃

9ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק׃ 10ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק׃ 11וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו׃ 12ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע׃ 13וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא׃ 14וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע׃

15ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השיחם׃ 16ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך׃ 17וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם׃ 18קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו׃ 19ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער׃

20ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת׃ 21וישב במדבר פארן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים׃

22ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר אתה עשה׃ 23ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה׃ 24ויאמר אברהם אנכי אשבע׃ 25והוכח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך׃ 26ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום׃

27ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית׃ 28ויצב אברהם את שבע כבשת הצאן לבדהן׃ 29ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה׃ 30ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת׃ 31על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם׃ 32ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים׃ 33ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם׃ 34ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 20
Top of Page
Top of Page