1 Corinthians 12
Hebrew Bible OT and NT

1ובענין הרוחניות אחי לא אכחד מכם דבר׃ 2הלא ידעתם כי בהיתכם גוים אחרי אלילים אלמים הובלתם כאשר נמשכתם׃ 3לכן אודיע אתכם כי אין איש דבר ברוח אלהים אשר יאמר ישוע חרם הוא ולא יוכל איש לקרא לישוע אדון בלתי אם ברוח הקדש׃

4ושנות הנה המתנות אבל הרוח אחד הוא׃ 5ושנים המה השמושים והאדון אחד הוא׃ 6ושנות הנה הפעלות והאלהים הוא אחד הפעל את הכל בכל׃ 7ולכל איש ואיש נתנה לו התגלות הרוח להועיל׃ 8כי האחד נתן לו על ידי הרוח דבור החכמה ולאחד דבור הדעת כפי הרוח ההוא׃ 9לאחר האמונה ברוח ההוא ולאחר מתנות הרפאות ברוח ההוא׃ 10ולאחר לפעל גבורות ולאחר נבואה ולאחר להבחין בין הרוחות ולאחר מיני לשנות ולאחר באור לשנות׃ 11וכל אלה פעל הרוח האחד ההוא המחלק לאיש איש כרצונו׃

12כי כאשר הגוף הוא אחד ויש בו אברים הרבה וכל אברי הגוף ההוא אף כי רבים הם כלם גוף אחד כן גם המשיח׃ 13כי ברוח אחד נטבלנו כלנו לגוף אחד אם יהודים אם יונים אם עבדים אם בני חורין וכלנו לרוח אחד השקינו׃

14כי גם הגוף לא אבר אחד הוא כי אם רבים׃ 15אם תאמר הרגל אינני יד על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃ 16ואם תאמרו האזן אינני עין על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃ 17אם הגוף כלו יהיה עין איה השמע ואם כלו יהיה שמע איה הריח׃ 18ועתה האלהים שת את האברים כל אחד ואחד מהם בגוף כמי רצונו׃ 19ואלו היו כלם אבר אחד איה הגוף׃ 20הנה רבים הם האברים והגוף אחד׃ 21העין לא תוכל דבר אל היד לאמר לא אצטרך לך וגם הראש לא יוכל דבר אל הרגלים לאמר לא אצטרך לכן׃ 22כי להפך אברי הגוף הנראים רפים הם לנו לצרך ביותר׃ 23והנראים לנו נקלים בגוף אתם נלביש ביתר כבוד ואשר לבשת לנו המה כאלו ההגונים מכלם׃ 24כי ההגונים לנו אינם צריכים לזאת אבל האלהים מזג ככה את הגוף שנתן כבוד יותר לגרוע׃ 25למען לא תהיה מחלקת בגוף כי אם ידאגו כל האברים יחד זה לזה׃ 26ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃

27אכן גוף המשיח אתם ואבריו כל אחד לפי חלקו׃

28ומהם שם האלהים בקהל ראשונה לשליחים ושנית לנביאים ושלישית למלמדים ויתן גבורות אף מתנות הרפאות ועזרים ומנהיגים ומיני לשנות׃ 29הכלם שליחים אם כלם נביאים או כלם מלמדים הכלם עשי גבורות׃ 30הלכלם מתנות רפאות הכלם מדברים בלשנות הכלם מפרשי לשנות׃ 31ואתם התאוו המתנות המועילות ביותר ובכל זאת אראה אתכם דרך נעלה על כלנה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Corinthians 11
Top of Page
Top of Page