6064. anash
Strong's Concordance
anash: to fine, mulct
Original Word: עָנַשׁ
Part of Speech: Verb
Transliteration: anash
Phonetic Spelling: (aw-nash')
Definition: to fine, mulct
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
denominative verb from onesh
Definition
to fine, mulct
NASB Translation
fine (3), fined (1), imposed (1), pay the penalty (1), punished (2), surely be fined (1).

Brown-Driver-Briggs
[עָנַשׁ] verb denominative (Gerber61f.) fine, mulct; —

Qal Perfect consecutive וְעָֽנְשׁוּ Deuteronomy 22:19 (2 accusative); Imperfect וַיַּעֲנשׁ2Chronicles 36:3 (2 accusative; "" 2 Kings 23:33 above); Infinitive construct עֲנוֺשׁ Proverbs 17:26 (לְ person); = punish (in General) עֲנָשֿׁ Proverbs 21:11; Passive participle עֲנוּשִׁם Amos 2:8 those fined, mulcted.

Niph`al Imperfect +

Qal Infinitive absolute עָנוֺשׁ יֵעָנֵשׁ Exodus 21:22 (E) he shall be strictly fined; more Generally Perfect נֶעֱנָ֑שׁוּ Proverbs 22:3 be mulcted, punished = Proverbs 27:12.

Strong's Exhaustive Concordance
amerce, condemn, punish, surely

A primitive root; properly, to urge; by implication, to inflict a penalty, specifically, to fine -- amerce, condemn, punish, X surely.

Forms and Transliterations
בַּעְנָשׁ־ בענש־ וְֽנֶעֱנָֽשׁוּ׃ וְעָנְשׁ֨וּ וַֽיַּעֲנֹשׁ֙ ויענש ונענשו׃ וענשו יֵעָנֵ֗שׁ יענש נֶעֱנָֽשׁוּ׃ נענשו׃ עֲנ֣וֹשׁ עֲנוּשִׁים֙ עָנ֣וֹשׁ ענוש ענושים ‘ă·nō·wōš ‘ā·nō·wōš ‘ă·nū·šîm ‘ănōwōš ‘ānōwōš ‘ănūšîm aNoosh anuShim ba‘·nāš- ba‘nāš- banosh ne‘ĕnāšū ne·‘ĕ·nā·šū neeNashu vaiyaaNosh veaneShu VeneeNashu way·ya·‘ă·nōš wayya‘ănōš wə‘ānəšū wə·‘ā·nə·šū wə·ne·‘ĕ·nā·šū wəne‘ĕnāšū yê‘ānêš yê·‘ā·nêš yeaNesh
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Exodus 21:22
HEB: יִהְיֶ֖ה אָס֑וֹן עָנ֣וֹשׁ יֵעָנֵ֗שׁ כַּֽאֲשֶׁ֨ר
NAS: injury, he shall surely be fined
KJV: [from her], and yet no mischief follow: he shall be surely punished,
INT: become injury shall surely be fined after

Exodus 21:22
HEB: אָס֑וֹן עָנ֣וֹשׁ יֵעָנֵ֗שׁ כַּֽאֲשֶׁ֨ר יָשִׁ֤ית
NAS: he shall surely be fined as the woman's
KJV: he shall be surely punished, according as the woman's
INT: injury shall surely be fined after may demand

Deuteronomy 22:19
HEB: וְעָנְשׁ֨וּ אֹת֜וֹ מֵ֣אָה
NAS: and they shall fine him a hundred
KJV: And they shall amerce him in an hundred
INT: shall fine A hundred silver

2 Chronicles 36:3
HEB: מִצְרַ֖יִם בִּֽירוּשָׁלִָ֑ם וַֽיַּעֲנֹשׁ֙ אֶת־ הָאָ֔רֶץ
NAS: him at Jerusalem, and imposed on the land
KJV: at Jerusalem, and condemned the land
INT: of Egypt Jerusalem and imposed the land hundred

Proverbs 17:26
HEB: גַּ֤ם עֲנ֣וֹשׁ לַצַּדִּ֣יק לֹא־
NAS: not good to fine the righteous,
KJV: Also to punish the just [is] not good,
INT: is also to fine the righteous not

Proverbs 21:11
HEB: בַּעְנָשׁ־ לֵ֭ץ יֶחְכַּם־
NAS: When the scoffer is punished, the naive
KJV: When the scorner is punished, the simple
INT: is punished the scorner becomes

Proverbs 22:3
HEB: וּ֝פְתָיִ֗ים עָבְר֥וּ וְֽנֶעֱנָֽשׁוּ׃
NAS: go on, and are punished for it.
KJV: pass on, and are punished.
INT: the naive go punished

Proverbs 27:12
HEB: פְּ֝תָאיִ֗ם עָבְר֥וּ נֶעֱנָֽשׁוּ׃
NAS: proceed [and] pay the penalty.
KJV: pass on, [and] are punished.
INT: the naive proceed pay

Amos 2:8
HEB: מִזְבֵּ֑חַ וְיֵ֤ין עֲנוּשִׁים֙ יִשְׁתּ֔וּ בֵּ֖ית
NAS: the wine of those who have been fined.
KJV: the wine of the condemned [in] the house
INT: altar the wine have been fined drink the house

9 Occurrences

Strong's Hebrew 6064
9 Occurrences


‘ā·nō·wōš — 2 Occ.
‘ă·nū·šîm — 1 Occ.
ba‘·nāš- — 1 Occ.
ne·‘ĕ·nā·šū — 1 Occ.
way·ya·‘ă·nōš — 1 Occ.
wə·‘ā·nə·šū — 1 Occ.
wə·ne·‘ĕ·nā·šū — 1 Occ.
yê·‘ā·nêš — 1 Occ.
6063
Top of Page
Top of Page