657. ἀποτάσσομαι (apotassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 657. ἀποτάσσομαι (apotassó) — 6 Occurrences

Mark 6:46 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν
NAS: After bidding them farewell, He left
KJV: them away, he departed
INT: And having taken leave of them he departed

Luke 9:61 V-ANM
GRK: ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς
NAS: permit me to say good-bye to those
KJV: first go bid them farewell, which are at home at
INT: allow me to bid farewell to those at

Luke 14:33 V-PIM-3S
GRK: ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς
NAS: who does not give up all
KJV: you that forsaketh not all
INT: who not does take leave of all that

Acts 18:18 V-APM-NMS
GRK: τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς
NAS: longer, took leave of the brethren
KJV: while, and then took his leave of the brethren,
INT: the brothers having taken leave of sailed away to

Acts 18:21 V-APM-NMS
GRK: ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών
NAS: but taking leave of them and saying,
KJV: bade them farewell, saying, I
INT: but having taken leave and having said

2 Corinthians 2:13 V-APM-NMS
GRK: μου ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον
NAS: my brother; but taking my leave of them, I went
KJV: but taking my leave of them,
INT: of me but having taken leave of them I went out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page