656. ἀποσυνάγωγος (aposunagógos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 656. ἀποσυνάγωγος (aposunagógos) — 3 Occurrences

John 9:22 Adj-NMS
GRK: ὁμολογήσῃ Χριστόν ἀποσυνάγωγος γένηται
NAS: Him to be Christ, he was to be put out of the synagogue.
KJV: he should be put out of the synagogue.
INT: should confess Christ put out of the synagogue he should be

John 12:42 Adj-NMP
GRK: ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται
NAS: [Him], for fear that they would be put out of the synagogue;
KJV: they should be put out of the synagogue:
INT: that not put out of the synagogue they might be

John 16:2 Adj-AMP
GRK: ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς
NAS: They will make you outcasts from the synagogue, but an hour
KJV: you out of the synagogues: yea,
INT: Out of the synagogues they will put you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page