5475. χαλκός (chalkos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5475. χαλκός (chalkos) — 5 Occurrences

Matthew 10:9 N-AMS
GRK: ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς
NAS: or copper for your money belts,
KJV: silver, nor brass in your
INT: silver nor money in the

Mark 6:8 N-AMS
GRK: τὴν ζώνην χαλκόν
NAS: bag, no money in their belt--
KJV: bread, no money in [their] purse:
INT: the belt money

Mark 12:41 N-AMS
GRK: ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ
NAS: were putting money into the treasury;
KJV: cast money into
INT: crowd cast money into the

1 Corinthians 13:1 N-NMS
GRK: ἔχω γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ
NAS: a noisy gong or
KJV: [as] sounding brass, or
INT: have I have become brass sounding or

Revelation 18:12 N-GMS
GRK: τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου
NAS: wood and bronze and iron
KJV: wood, and of brass, and iron,
INT: most precious and of brass and of iron

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page