5461. φωτίζω (phótizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5461. φωτίζω (phótizó) — 11 Occurrences

Luke 11:36 V-PSA-3S
GRK: τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε
NAS: the lamp illumines you with its rays.
KJV: doth give thee light.
INT: shining might light you

John 1:9 V-PIA-3S
GRK: ἀληθινὸν ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον
NAS: into the world, enlightens every
KJV: which lighteth every man
INT: true that which enlightens every man

1 Corinthians 4:5 V-FIA-3S
GRK: ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ
NAS: will both bring to light the things hidden
KJV: both will bring to light the hidden things
INT: who both will bring to light the hidden things

Ephesians 1:18 V-RPM/P-AMP
GRK: πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: of your heart may be enlightened, so
KJV: understanding being enlightened; that
INT: being enlightened the eyes

Ephesians 3:9 V-ANA
GRK: καὶ φωτίσαι πάντας τίς
NAS: and to bring to light what
KJV: all [men] see what
INT: and to enlighten all what [is]

2 Timothy 1:10 V-APA-GMS
GRK: τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν
NAS: death and brought life
KJV: immortality to light through
INT: death having brought to light moreover life

Hebrews 6:4 V-APP-AMP
GRK: τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας γευσαμένους τε
NAS: who have once been enlightened and have tasted
KJV: for those who were once enlightened, and
INT: those once having been enlightened having tasted moreover

Hebrews 10:32 V-APP-NMP
GRK: ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν
NAS: when, after being enlightened, you endured
KJV: which, after ye were illuminated, ye endured
INT: in which having been enlightened much conflict

Revelation 18:1 V-AIP-3S
GRK: ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς
NAS: and the earth was illumined with his glory.
KJV: and the earth was lightened with his
INT: the earth was enlightened with the

Revelation 21:23 V-AIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν καὶ
NAS: of God has illumined it, and its lamp
KJV: the glory of God did lighten it, and
INT: of God enlightened it and

Revelation 22:5 V-FIA-3S
GRK: ὁ θεὸς φωτίσει ἐπ' αὐτούς
NAS: God will illumine them; and they will reign
KJV: them light: and
INT: God enlightens above them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page