5460. φωτεινός (phóteinos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5460. φωτεινός (phóteinos) — 5 Occurrences

Matthew 6:22 Adj-NNS
GRK: σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται
NAS: your whole body will be full of light.
KJV: body shall be full of light.
INT: body of you light will be

Matthew 17:5 Adj-NFS
GRK: ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς
NAS: speaking, a bright cloud
KJV: behold, a bright cloud
INT: behold a cloud bright overshadowed them

Luke 11:34 Adj-NNS
GRK: σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν ἐπὰν
NAS: also is full of light; but when
KJV: also is full of light; but when
INT: body of you light is when

Luke 11:36 Adj-NNS
GRK: σου ὅλον φωτεινόν μὴ ἔχον
NAS: body is full of light,
KJV: therefore [be] full of light, having
INT: of you full [is] of light not having

Luke 11:36 Adj-NNS
GRK: σκοτεινόν ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς
NAS: body is full of light, with no dark
KJV: shall be full of light, as
INT: dark it will be light all as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page