5012. ταπεινοφροσύνη (tapeinophrosune)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5012. ταπεινοφροσύνη (tapeinophrosune) — 8 Occurrences

Acts 20:19 N-GFS
GRK: μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων
NAS: with all humility and with tears
KJV: all humility of mind, and
INT: with all humility and tears

Ephesians 4:2 N-GFS
GRK: μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος
NAS: with all humility and gentleness,
KJV: With all lowliness and meekness,
INT: with all humility and gentleness

Philippians 2:3 N-DFS
GRK: ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι
NAS: empty conceit, but with humility of mind regard
KJV: but in lowliness of mind let
INT: but in humility one another esteeming

Colossians 2:18 N-DFS
GRK: θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ
NAS: by delighting in self-abasement and the worship
KJV: a voluntary humility and
INT: doing [his] will in humility and worship

Colossians 2:23 N-DFS
GRK: ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ
NAS: in self-made religion and self-abasement and severe treatment
KJV: and humility, and
INT: voluntary worship and humility and unsparing treatment

Colossians 3:12 N-AFS
GRK: οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα μακροθυμίαν
NAS: kindness, humility, gentleness
KJV: kindness, humbleness of mind, meekness,
INT: of compassion kindess humility gentleness patience

1 Peter 3:8 Adj-NMP
GRK: φιλάδελφοι εὔσπλαγχνοι ταπεινόφρονες
INT: loving the brothers tender hearted humble

1 Peter 5:5 N-AFS
GRK: ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε ὅτι
NAS: of you, clothe yourselves with humility toward one another,
KJV: and be clothed with humility: for
INT: one to another the humility bind on because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page